Ignore:
Timestamp:
Dec 22, 2016, 9:21:02 PM (4 years ago)
Author:
joamuran
Message:

fixed llx_ltsconf

Location:
lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/ca-ES@valencia/messages.json

  r3085 r3164  
  115115     "ltsp_closing_connection":["Tancant la connexió"],
  116116     "ltsp_closing_connection_description":["La connexió es tancarà en breu..."],
  117      "ltsp.description.module":["Creeu, gestioneu i configureu clients lleugers"]
   117     "ltsp.description.module":["Creeu, gestioneu i configureu clients lleugers"],
   118     "ltsconf.delete.option":["Esborra aquesta opció"],
   119     "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["Opcions generals d'LTSP"],
   120     "ltsp.lts.conf.edit.description":["Aquesta és una llista de les opcions per configurar el comportament en general de les opcions d'LTSP."],
   121     "ltsconf.add.option":["  Afig una opció estàndard"],
   122     "ltsconf.save.options":["Guarda"],
   123     "NBD.Swap.Size":["Swap NBD"],
   124     "NBD.Swap.Size.Desc":["Grandària de l'àrea d'intercanvi d'NBD"],
   125     "lts_conf_available_options":["Variables de configuració disponibles"],
   126     "ltsconf_helper_type":["Tipus:"],
   127     "ltsconf_helper_default_value":["Valor per omissió:"],
   128     "ltsconf_helper_description":["Descripció:"],
   129     "lts_add_option":["Afig"],
   130     "ltsconf.add.option.arbitrary":["Afig una nova opció personalitzada"],
   131     "ltsconf_add_option_title":["Afig una variable personalitzada"],
   132     "ltsconf_add_option_button":["Afig la variable"],
   133     "ltsconf.new.param.name":["Nom de la variable"],
   134     "ltsconf.new.param.value":["Valor de la variable"],
   135      "ltsconf.msg.swap.saved":["El valor d'NBD_SWAP s'ha guardat correctament"],
   136      "ltsconf.msg.swap.error":["No s'ha pogut guardar el valor d'NBD_SWAP. Resposta del servidor: "],
   137      "ltsconf.msg.saved":["La configuració s'ha guardat correctament"],
   138      "ltsconf.msg.error":["No s'ha pogut guardar la configuració. Resposta del servidor: "]
   139     
   140
  118141  }
  119142}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/en-US/messages.json

  r3085 r3164  
  115115     "ltsp_closing_connection":["Closing Connection"],
  116116     "ltsp_closing_connection_description":["Session Connection will be closed shortly..."],
  117      "ltsp.description.module":["Create, manage and configure thin clients"]
   117     "ltsp.description.module":["Create, manage and configure thin clients"],
   118     "ltsconf.delete.option":["Delete this Options"],
   119     "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["LTSP Global Options"],
   120     "ltsp.lts.conf.edit.description":["There is a list of the options to configure global behaviour of thin client images."],
   121     "ltsconf.add.option":["  Add new option from list"],
   122     "ltsconf.save.options":["Save"],
   123     "NBD.Swap.Size":["Swap NBD"],
   124     "NBD.Swap.Size.Desc":["NBD Swap Size"],
   125     "lts_conf_available_options":["Available configuration variables"],
   126     "ltsconf_helper_type":["Type:"],
   127     "ltsconf_helper_default_value":["Default value:"],
   128     "ltsconf_helper_description":["Description"],
   129     "lts_add_option":["Add"],
   130     "ltsconf.add.option.arbitrary":["Add custom option"],
   131     "ltsconf_add_option_title":["Add new custom option"],
   132     "ltsconf_add_option_button":["Add option"],
   133     "ltsconf.new.param.name":["Variable name"],
   134     "ltsconf.new.param.value":["Variable value"],
   135     "ltsconf.msg.swap.saved":["NBD_SWAP values has been saved"],
   136     "ltsconf.msg.swap.error":["Could not save NBD_SWAP value. Server response: "],
   137     "ltsconf.msg.saved":["Config files has been saved"],
   138     "ltsconf.msg.error":["Could not save config file. Server response: "]
  118139  }
  119140}
 • lmd/trunk/fuentes/admin-center-ltsp.install/lliurex-ltsp/src/i18n/es-ES/messages.json

  r3085 r3164  
  115115     "ltsp_closing_connection":["Cerrando la conexión"],
  116116     "ltsp_closing_connection_description":["La conexión se cerrará en breve..."],
  117      "ltsp.description.module":["Cree, gestione y configure clientes ligeros"]
   117     "ltsp.description.module":["Cree, gestione y configure clientes ligeros"],
   118     "ltsconf.delete.option":["Borrar esta opción"],
   119     "lmd.LliureX.Edit.LTS.Conf":["Opciones Generales de LTSP"],
   120     "ltsp.lts.conf.edit.description":["Aquí se presenta una lista de opciones para configurar el comportamiento general de las imágenes de clientes ligeros."],
   121     "ltsconf.add.option":["  Añadir opción estándard"],
   122     "ltsconf.save.options":["Guardar"],
   123     "NBD.Swap.Size":["Swap NBD"],
   124     "NBD.Swap.Size.Desc":["Tamaño de la Swap de NBD"],
   125     "lts_conf_available_options":["Variables de configuración disponibles"],
   126     "ltsconf_helper_type":["Tipo:"],
   127     "ltsconf_helper_default_value":["Valor per defecto:"],
   128     "ltsconf_helper_description":["Descripción:"],
   129     "lts_add_option":["Añadir:"],
   130     "ltsconf.add.option.arbitrary":["Añadir opción personalizada"],
   131     "ltsconf_add_option_title":["Nueva variable personalizada"],
   132     "ltsconf_add_option_button":["Añadir bariable"],
   133     "ltsconf.new.param.name":["Nombre de la variable"],
   134     "ltsconf.new.param.value":["Valor de la variable"],
   135     "ltsconf.msg.swap.saved":["El valor de NBD_SWAP se guardó orrectamente"],
   136     "ltsconf.msg.swap.error":["No se pudo guardar el valor de NBD_SWAP. Resuesta del servidor: "],
   137     "ltsconf.msg.saved":["La configuración se guardó correctamente"],
   138      "ltsconf.msg.error":["No se pudo guardar la configuración. Respuesta del servidor: "]
   139     
  118140   
  119141  }
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.