Ignore:
Timestamp:
Jan 9, 2017, 11:09:38 AM (2 years ago)
Author:
jrpelegrina
Message:

Update new version: 3.15.02

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • filezilla/trunk/fuentes/locales/vi_VN.po

  r130 r3185  
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: filezilla 3.14.0-rc1\n"
   9"Project-Id-Version: filezilla 3.14.1\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2015-09-09 15:59+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2015-09-07 15:05+0700\n"
   11"POT-Creation-Date: 2016-01-13 13:13+0100\n"
   12"PO-Revision-Date: 2015-12-31 07:19+0700\n"
  1313"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
  1414"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
   
  5151msgstr[0] "%d thư mục"
  5252
  53 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1390
  54 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:478
  55 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:764
   53#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1386
   54#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:484
   55#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:743
  5656#, c-format
  5757msgid "%d directory with its contents"
   
  6161#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:46
  6262#: ../../locales/../src/interface/filelist_statusbar.cpp:66
  63 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1389
  64 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:477
  65 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:763
   63#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1385
   64#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:483
   65#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:742
  6666#, c-format
  6767msgid "%d file"
   
  8181msgstr[0] "%d tập tin. Tổng kích thước: Ít nhất %s"
  8282
  83 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2781
   83#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2778
  8484#, c-format
  8585msgid "%d files added to queue"
  8686msgstr "%d tập tin được thêm vào hàng đợi"
  8787
  88 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:103
   88#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:105
  8989#, c-format
  9090msgid "%d second"
   
  123123msgstr "%s (? B/s)"
  124124
  125 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:45
   125#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:46
  126126#, c-format
  127127msgid "%s - Certificate expired!"
   
  154154msgstr[0] "%s byte"
  155155
  156 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:595
   156#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:617
  157157#, c-format
  158158msgid ""
   
  169169"chúng tôi."
  170170
  171 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:680
   171#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:702
  172172#, c-format
  173173msgid ""
   
  187187"- Đặt đường dẫn đầy đủ của %s trong biến môi trường FZ_FZSFTP."
  188188
  189 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:61
   189#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:63
  190190#, c-format
  191191msgid "%s with %d bits"
  192 msgstr "%s với %d bit"
   192msgstr "%s với %d bít"
  193193
  194194#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:509
   
  201201msgstr "%w - Mật khẩu máy chủ ủy nhiệm"
  202202
  203 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3490
   203#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3497
  204204msgid "&Abort previous connection and connect in current tab"
  205205msgstr "&Bãi bỏ kết nối trước đó và kết nối vào tab hiện hành."
   
  254254msgstr "&Luôn dùng trình soạn thảo mặc định"
  255255
  256 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2957
   256#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2964
  257257msgid "&Always use selection for unassociated files"
  258258msgstr ""
   
  293293#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2260
  294294#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2669
  295 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2749
  296 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2944
  297 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3129
   295#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2756
   296#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2951
   297#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3136
  298298#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1930
  299299#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:2145
   
  308308#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:379
  309309#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:1025
  310 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3620
  311 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3676
   310#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3627
   311#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3683
  312312#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/inputdialog.xrc:40
  313313#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:34
   
  382382#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:1069
  383383#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:1238
  384 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2829
   384#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2836
  385385#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/menus.xrc:276
  386386#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/menus.xrc:571
   
  389389msgstr "&Xóa bỏ"
  390390
  391 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3226
   391#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3233
  392392msgid "&Delete symlink"
  393393msgstr "&Xóa liên kết mềm"
   
  397397msgstr "So sánh &thư mục"
  398398
  399 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:893
   399#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:887
  400400msgid ""
  401401"&Disable synchronized browsing and continue changing the local directory"
  402402msgstr "Tắt &duyệt đồng bộ và tiếp tục thay đổi thư mục nội bộ"
  403403
  404 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:966
   404#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:960
  405405msgid ""
  406406"&Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory"
   
  429429msgstr "&Hiển thị kích thước tính theo byte"
  430430
  431 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3659
   431#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3666
  432432msgid "&Do not remember passwords (recommended)"
  433433msgstr "&Không lưu mật khẩu (nên dùng)"
   
  450450msgstr "Tải &xuống"
  451451
  452 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3115
   452#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3122
  453453msgid "&Download to:"
  454454msgstr "Tải &xuống:"
   
  483483msgstr "&Cho phép nén"
  484484
  485 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3548
   485#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3555
  486486#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:896
  487487msgid "&Enable speed limits"
   
  500500msgstr "&Nhập vào dòng lệnh của bạn…"
  501501
  502 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3483
   502#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3490
  503503msgid "&Establish connection in a new tab"
  504504msgstr "&Thiết lập kết nối trong một tab mới"
   
  553553msgstr "&Hoàn tất biên tập và xóa tập tin trên máy nội bộ"
  554554
  555 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3151
   555#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3158
  556556msgid ""
  557557"&Flatten remote paths, download all contained files directly into target "
   
  561561"mục đích"
  562562
  563 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3233
   563#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3240
  564564msgid "&Follow symlink, delete target directory contents"
  565565msgstr "&Theo liên kết mềm, xóa nội dung thư mục đích"
   
  624624msgstr "&Cài đặt phiên bản mới"
  625625
  626 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3144
   626#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3151
  627627msgid "&Keep remote path structure relative to search root"
  628628msgstr "&Giữ cấu trúc đường dẫn máy mạng tương đối để tìm kiếm thư mục gốc"
   
  649649
  650650#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2654
  651 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2737
   651#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2744
  652652msgid "&Local directory:"
  653653msgstr "&Thư mục máy nội bộ:"
   
  713713msgstr "Địa chỉ &mới"
  714714
  715 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1687
   715#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1665
  716716msgid "&New version available!"
  717717msgstr "Đã có bả&n mới!"
  718718
  719 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:26
   719#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:27
  720720msgid "&Next >"
  721721msgstr "&Tiếp theo >"
   
  740740
  741741#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:371
  742 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2878
   742#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2885
  743743#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/sitemanager.xrc:597
  744744msgid "&OK"
   
  817817msgstr "N&hớ mật khẩu cho đến khi FileZilla được đóng lại"
  818818
  819 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3653
   819#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3660
  820820msgid "&Remember passwords"
  821821msgstr "Nhớ mật khẩ&u?"
  822822
  823823#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2681
  824 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2761
   824#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2768
  825825msgid "&Remote directory:"
  826826msgstr "&Thư mục máy mạng:"
   
  843843
  844844#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:1244
  845 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2823
   845#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2830
  846846#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/menus.xrc:280
  847847#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/menus.xrc:324
   
  904904msgstr "&Ghi lại bằng tên mới…"
  905905
  906 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3006
   906#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3013
  907907msgid "&Search"
  908908msgstr "&Tìm kiếm"
   
  973973msgstr "&Giới hạn tốc độ"
  974974
  975 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3162
   975#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3169
  976976msgid "&Start transfer immediately"
  977977msgstr "Bắt đầu truyền ngay &lập tức"
   
  985985msgstr "Kiểu mã hóa &TLS"
  986986
  987 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:243
   987#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:227
  988988msgid "&Test"
  989989msgstr "Kiểm &tra"
   
  10291029msgstr "Tải &lên:"
  10301030
  1031 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2932
   1031#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2939
  10321032msgid "&Use custom program"
  10331033msgstr "&Dùng chương trình riêng"
   
  10631063msgstr "Tên tài kh&oản:"
  10641064
  1065 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1681
   1065#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1659
  10661066#, c-format
  10671067msgid "&Version %s"
   
  11071107msgstr "“%s” không phải một thư mục."
  11081108
  1109 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:426
   1109#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:427
  11101110#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:967
  11111111msgid "'Account' logontype not supported by selected protocol"
  11121112msgstr "Kiểu “tài khoản” đăng nhập không được hỗ trợ bởi giao thức đã chọn"
  11131113
  1114 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:440
   1114#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:441
  11151115msgid ""
  11161116"'Normal' and 'Account' logontypes are not available, using 'Ask for "
   
  11281128"thay đổi thành “Hỏi mật khẩu”."
  11291129
  1130 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:578
   1130#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:588
  11311131msgid ""
  11321132"'quote' is usually a local command used by commandline clients to send the "
   
  11851185msgstr "(ví dụ: %Y-%m-%d)"
  11861186
  1187 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3567
  1188 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3584
   1187#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3574
   1188#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3591
  11891189#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:919
  11901190#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:944
   
  12351235#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:98
  12361236msgid "32-bit system"
  1237 msgstr "Hệ thống 32 bit"
   1237msgstr "Hệ thống 32-bít"
  12381238
  12391239#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:2248
   
  12431243#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:96
  12441244msgid "64-bit system"
  1245 msgstr "Hệ thống 64 bit"
  1246 
  1247 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:27
   1245msgstr "Hệ thống 64-bít"
   1246
   1247#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:28
  12481248msgid "< &Back"
  12491249msgstr "< &Quay lại"
   
  12651265#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:157
  12661266#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:118
  1267 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:742
   1267#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:736
  12681268msgid "A directory cannot be dragged into one of its subdirectories."
  12691269msgstr "Một thư mục không thể kéo thả vào trong thư mục con của chính nó."
   
  12921292msgstr "Tập tin đó vẫn đang bị biên tập. Làm ơn đóng nó lại và thử lại."
  12931293
  1294 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:574
   1294#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:596
  12951295msgid ""
  12961296"A local filename could not be decoded.\n"
   
  13111311msgstr "Đã có phiên bản FileZilla mới hơn:"
  13121312
  1313 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:638
   1313#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:648
  13141314msgid ""
  13151315"A proper server always shows all files, but some broken servers hide files "
   
  13281328"này nếu bạn cần điều đó."
  13291329
  1330 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:257
   1330#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:258
  13311331msgid ""
  13321332"A remote operation is in progress and synchronized browsing is enabled.\n"
   
  13801380#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:862
  13811381#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:883
  1382 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:153
  13831382#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:154
  1384 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:187
  1385 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:539
   1383#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:155
   1384#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:188
  13861385#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:540
   1386#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:541
  13871387#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1309
  13881388#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1310
   
  14101410msgstr "Chế độ tích cực"
  14111411
  1412 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:620
   1412#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:614
  14131413msgid ""
  14141414"Active mode FTP test failed. FileZilla does not know the correct external IP "
   
  14181418"xác."
  14191419
  1420 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:607
   1420#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:601
  14211421msgid ""
  14221422"Active mode FTP test failed. FileZilla does not know the correct external IP "
   
  14271427"đi."
  14281428
  1429 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:595
   1429#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:589
  14301430msgid ""
  14311431"Active mode FTP test failed. FileZilla knows the correct external IP "
   
  14411441msgstr "Kích hoạt ở chế độ IP"
  14421442
  1443 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3169
   1443#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3176
  14441444msgid "Add files to &queue only"
  14451445msgstr "Chỉ thêm tập tin vào &hàng đợi"
   
  14601460msgstr "Thêm vào hàng đợi"
  14611461
  1462 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:505
   1462#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:528
  14631463msgid "Address type not supported"
  14641464msgstr "Kiểu địa chỉ không được hỗ trợ"
   
  14821482"phải tự chịu trách nhiệm khi dùng bản thử nghiệm và bản biên dịch hàng ngày."
  14831483
  1484 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3500
   1484#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3507
  14851485msgid "Al&ways perform this action"
  14861486msgstr "&Luôn dùng hành động này"
   
  14901490msgstr "Thuật toán:"
  14911491
  1492 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2950
   1492#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2947
  14931493msgid "All files have been successfully transferred"
  14941494msgstr "Tất cả các tập tin được truyền đi thành công"
   
  14981498msgstr "Tất cả các cổng phải nằm giữa 1024 và 65535."
  14991499
  1500 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2946
   1500#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2943
  15011501#, c-format
  15021502msgid "All transfers have finished. %d file could not be transferred."
   
  15131513msgstr "Cho phép quay lại chế độ cũ khi truyền thất bại"
  15141514
  1515 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3460
   1515#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3467
  15161516msgid "Already connected"
  15171517msgstr "Đã có kết nối sẵn dùng"
  15181518
  1519 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:82
   1519#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:84
  15201520msgid "Alternative name:"
  15211521msgid_plural "Alternative names:"
   
  15461546"điện tử của FileZilla:"
  15471547
  1548 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1911
   1548#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1908
  15491549#, c-format
  15501550msgid ""
   
  15551555"Một số phần tử hàng đợi có lẽ không phục hồi được."
  15561556
  1557 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1821
   1557#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1818
  15581558#, c-format
  15591559msgid ""
   
  15641564"Một số phần tử hàng đợi có lẽ không được ghi lại."
  15651565
  1566 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2030
   1566#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2033
  15671567msgid ""
  15681568"An item with the same name as the dragged item already exists at the target "
   
  15711571
  15721572#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:885
  1573 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:152
  1574 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:190
  1575 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:206
  1576 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:538
   1573#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:153
   1574#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:191
   1575#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:207
   1576#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:539
  15771577#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1308
  15781578#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1582
   
  15801580msgstr "Nặc danh"
  15811581
  1582 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:943
   1582#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:937
  15831583msgid ""
  15841584"Another remote operation is already in progress, cannot change directory now."
   
  15901590"Bất kỳ thay đổi nào tạo tại Quản Lý Địa Chỉ cũng không thể được ghi lại."
  15911591
  1592 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:212
   1592#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:213
  15931593msgid "Any changes made to the filters could not be saved."
  15941594msgstr "Bất kỳ thay đổi nào tới bộ lọc cũng không thể được ghi lại."
  15951595
  1596 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:969
   1596#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:970
  15971597msgid "Any changes made to the filters will not be saved."
  15981598msgstr "Bất kỳ thay đổi nào tới các bộ lọc sẽ không được ghi lại."
   
  16181618msgstr "Kho lưu"
  16191619
  1620 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1095
   1620#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1081
  16211621msgid "Argument buffer overflow"
  16221622msgstr "Bộ đệm tham số bị tràn"
   
  16361636#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:856
  16371637#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:877
  1638 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:181
   1638#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:182
  16391639msgid "Ask for password"
  16401640msgstr "Hỏi mật khẩu"
   
  16481648msgstr "Lấy địa chỉ IP từ hệ điều hành của bạn"
  16491649
  1650 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3409
   1650#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3416
  16511651msgid "Asking questions in the FileZilla forums"
  16521652msgstr "Hỏi tại diễn đàn FileZilla"
   
  16681668msgstr "Thuộc tính"
  16691669
  1670 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:661
   1670#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:657
  16711671msgid "Authentication failed."
  16721672msgstr "Không đúng thẩm quyền."
   
  16971697msgstr "Bằng cách dùng chủ ủ&y nhiệm"
  16981698
  1699 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1059
   1699#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1045
  17001700msgid "Bad file descriptor"
  17011701msgstr "Bộ mô tả tập tin sai"
  17021702
  1703 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3366
   1703#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3373
  17041704msgid "Basic usage instructions"
  17051705msgstr "Cách dùng cơ bản"
   
  17141714msgstr "Đang được sửa chữa"
  17151715
  1716 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1030
   1716#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1113
  17171717msgid "Beware! Certificate has been revoked"
  17181718msgstr "Cẩn thận! Giấy chứng nhận đã bị thu hồi"
   
  17321732msgstr "Dấu trang"
  17331733
  1734 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2800
   1734#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2807
  17351735msgid "Bookmark:"
  17361736msgstr "Dấu trang:"
  17371737
  1738 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2789
   1738#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2796
  17391739msgid "Bookmarks"
  17401740msgstr "Dấu trang"
   
  17521752msgstr "Thông tin biên dịch"
  17531753
  1754 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:217
   1754#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:241
  17551755msgid "Business category:"
  17561756msgstr "Phạm trù được làm:"
   
  17891789#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:773
  17901790msgid "CPU features:"
  1791 msgstr "Đặc tính CPU:"
  1792 
  1793 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1568
  1794 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1215
   1791msgstr "Tính năng CPU:"
   1792
   1793#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1571
   1794#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1211
  17951795msgid "Calculating timezone offset of server..."
  17961796msgstr "Đang tính toán múi giờ của máy chủ dịch vụ…"
  17971797
  1798 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:668
   1798#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:670
  17991799msgid "Can't read from file"
  18001800msgstr "Không thể đọc từ tập tin"
  18011801
  1802 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:648
  1803 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:714
   1802#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:650
   1803#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:716
  18041804msgid "Can't write data to file."
  18051805msgstr "Không thể ghi dữ liệu vào tập tin."
  18061806
  1807 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:650
  1808 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:716
   1807#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:652
   1808#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:718
  18091809#, c-format
  18101810msgid "Can't write data to file: %s"
   
  18241824#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2188
  18251825#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2570
  1826 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2716
  1827 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2884
  1828 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2974
  1829 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3186
  1830 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3256
  1831 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3518
  1832 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3738
   1826#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2723
   1827#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2891
   1828#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2981
   1829#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3193
   1830#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3263
   1831#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3525
   1832#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3745
  18331833#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/sitemanager.xrc:604
  18341834msgid "Cancel"
   
  18481848msgstr "Không thể truy cập “%s”,không có đĩa hay ổ đĩa không sẵn sàng."
  18491849
  1850 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:551
   1850#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:561
  18511851msgid "Cannot add server to Site Manager"
  18521852msgstr "Không thể thêm địa chỉ máy chủ vào Danh bạ"
  18531853
  1854 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1112
   1854#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1098
  18551855msgid "Cannot assign requested address"
  18561856msgstr "Không thể gán địa chỉ đã yêu cầu"
   
  18781878#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1574
  18791879#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1622
  1880 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1700
  1881 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:712
   1880#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1705
   1881#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:696
  18821882msgid "Cannot edit file"
  18831883msgstr "Không thể sửa tập tin"
  18841884
  1885 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1582
   1885#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1587
  18861886msgid "Cannot edit file, not connected to any server."
  18871887msgstr "Không thể sửa tập tin, không kết nối tới máy chủ nào."
  18881888
  1889 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1591
   1889#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1596
  18901890msgid "Cannot edit file, remote path unknown."
  18911891msgstr "Không sửa tập tin được vì không tìm thấy địa chỉ máy chủ."
  18921892
  1893 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:338
   1893#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:341
  18941894msgid ""
  18951895"Cannot establish FTP connection to an SFTP server. Please select proper "
   
  19081908msgstr "Không thể tải tập tin khóa"
  19091909
  1910 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:984
   1910#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:994
  19111911msgid "Cannot load toolbar from resource file"
  19121912msgstr "Không thể tải thanh công cụ từ tập tin nguồn"
  19131913
  1914 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:444
   1914#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:445
  19151915msgid "Cannot remember password"
  19161916msgstr "Không thể lưu mật khẩu"
   
  19211921msgstr "Không thể đổi tên đề mục"
  19221922
  1923 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1589
   1923#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1582
  19241924msgid "Cannot rename file"
  19251925msgstr "Không thể đổi tên tập tin"
  19261926
  1927 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:148
   1927#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:172
  19281928msgid "Cannot resolve hostname to IPv4 address for use with SOCKS4 proxy."
  19291929msgstr ""
   
  19311931"nhiệm SOCKS4."
  19321932
  1933 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:339
  1934 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:403
   1933#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:340
   1934#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:404
  19351935msgid "Cannot save filterset"
  19361936msgstr "Không thể ghi lại bộ lọc"
  19371937
  1938 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:303
   1938#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:304
  19391939msgid "Cannot select filter"
  19401940msgstr "Không thể chọn bộ lọc"
   
  20032003msgstr "Sửa tập tin nhật ký cần phải khởi động lại FileZilla"
  20042004
  2005 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:574
   2005#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:596
  20062006msgid "Character encoding issue"
  20072007msgstr "Dạng ký tự mã hóa"
   
  20312031msgstr "Kiểm tra phiên bản mới gặp lỗi"
  20322032
  2033 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:781
   2033#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:784
  20342034msgid ""
  20352035"Check your login credentials. The entered password starts or ends with a "
   
  20392039"hoặc kết thúc bằng ký tự khoảng trắng."
  20402040
  2041 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:777
   2041#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:780
  20422042msgid ""
  20432043"Check your login credentials. The entered username starts or ends with a "
   
  20472047"hoặc kết thúc bằng ký tự khoảng trắng."
  20482048
  2049 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:770
   2049#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:761
  20502050msgid "Checking for correct external IP address"
  20512051msgstr "Kiểm tra địa chỉ IP"
   
  20552055msgstr "Đang kiểm tra phiên bản mới…"
  20562056
  2057 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:715
   2057#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:716
  20582058#, c-format
  20592059msgid "Checksum match on file %s\n"
  20602060msgstr "Tổng kiểm trên tập tin %s khớp\n"
  20612061
  2062 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:711
   2062#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:712
  20632063#, c-format
  20642064msgid "Checksum mismatch on file %s\n"
   
  20752075#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:124
  20762076#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:364
  2077 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2242
   2077#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2245
  20782078msgid "Choose the local directory"
  20792079msgstr "Chọn thư mục nội bộ"
  20802080
  2081 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:808
   2081#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:811
  20822082msgid "Chunk data improperly terminated"
  20832083msgstr "Tổng kiểm tra dữ liệu tận cùng không đúng"
   
  21172117msgstr "Xóa thanh công cụ kết nối nhanh"
  21182118
  2119 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:586
   2119#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:580
  21202120msgid "Click on Finish to save your configuration."
  21212121msgstr "Bấm vào nút Hoàn tất để ghi lại thông tin cấu hình."
   
  21342134
  21352135#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/menus.xrc:40
  2136 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1125
  2137 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1146
   2136#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1135
   2137#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1156
  21382138msgid "Close FileZilla"
  21392139msgstr "Đóng FileZilla"
   
  21632163msgstr "Lệnh và tham số phải được trích dẫn đúng."
  21642164
  2165 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:224
  2166 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:237
  2167 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:251
   2165#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:223
   2166#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:236
   2167#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:250
  21682168msgid "Command failed"
  21692169msgstr "Lệnh gặp lỗi"
  21702170
  2171 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:502
   2171#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:525
  21722172msgid "Command not supported"
  21732173msgstr "Lệnh không được hỗ trợ"
   
  21772177msgstr "Lệnh không được hỗ trợ bởi giao thức này"
  21782178
  2179 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:111
  2180 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:280
  2181 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:336
   2179#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:112
   2180#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:283
   2181#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:339
  21822182msgid "Command:"
  21832183msgstr "Lệnh:"
   
  21872187msgstr "Chú thích"
  21882188
  2189 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:215
   2189#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:239
  21902190msgid "Common name:"
  21912191msgstr "Tên thông thường:"
  21922192
  2193 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:441
  2194 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:456
   2193#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:439
   2194#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:452
  21952195msgid "Communication tainted by router or firewall"
  21962196msgstr "Kết nối hỏng vì bộ định tuyến router hay tường lửa firewall"
   
  22392239
  22402240#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:1315
  2241 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3056
   2241#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3063
  22422242msgid "Conditions are c&ase sensitive"
  22432243msgstr "Điều kiện thì phân biệt HO&A/thường"
   
  22552255msgstr "Cấu hình vùng cổng"
  22562256
  2257 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3372
   2257#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3379
  22582258msgid "Configuring FileZilla and your network"
  22592259msgstr "Cấu hình FileZilla và mạng của bạn"
  22602260
  2261 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:768
   2261#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:747
  22622262msgid "Confirm deletion"
  22632263msgstr "Xác nhận khi xóa"
  22642264
  2265 #: ../../locales/../src/engine/local_filesys.cpp:129
  22662265#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1586
  2267 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1664
  2268 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1394
  2269 #: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1038
  2270 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:724
   2266#: ../../locales/../src/interface/file_utils.h:45
   2267#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1669
   2268#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1390
   2269#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1041
   2270#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:708
  22712271msgid "Confirmation needed"
  22722272msgstr "Xác nhận cần thiết"
  22732273
  2274 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:582
   2274#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:576
  22752275msgid "Congratulations, your configuration seems to be working."
  22762276msgstr "Xin chúc mừng, việc cấu hình của bạn có vẻ hoạt động tốt."
   
  22802280msgstr "Kết nối thông qua cài đặt chủ ủy nhiệm"
  22812281
   2282#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:216
   2283#, fuzzy, c-format
   2284msgid "Connect failed: %s"
   2285msgstr "Gặp lỗi khi yêu cầu máy chủ ủy nhiệm: %s"
   2286
  22822287#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1383
  22832288msgid "Connect in current tab"
   
  22922297msgstr "Kết nối tới địa chỉ danh nghĩa trong Danh bạ"
  22932298
  2294 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:906
   2299#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:909
  22952300msgid "Connected"
  22962301msgstr "Đã kết nối"
  22972302
  2298 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:326
   2303#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:332
  22992304msgid "Connecting"
  23002305msgstr "Đang kết nối"
  23012306
  2302 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:222
   2307#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:210
  23032308#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:243
  23042309#, c-format
   
  23062311msgstr "Đang kết nối tới %s"
  23072312
  2308 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1048
  2309 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4240
   2313#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1051
   2314#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4261
  23102315#, c-format
  23112316msgid "Connecting to %s through %s proxy"
  23122317msgstr "Đang kết nối tới %s thông qua máy chủ ủy nhiệm %s"
  23132318
  2314 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:956
  2315 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:243
  2316 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:369
   2319#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:959
   2320#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:266
   2321#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:355
  23172322#, c-format
  23182323msgid "Connecting to %s..."
   
  23232328msgstr "Kết nối"
  23242329
  2325 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1073
   2330#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1059
  23262331msgid "Connection aborted"
  23272332msgstr "Kết nối bị bãi bỏ"
  23282333
  2329 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:327
   2334#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:333
  23302335msgid "Connection attempt failed"
  23312336msgstr "Cố gắng kết nối gặp lỗi"
  23322337
  2333 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:920
  2334 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:217
   2338#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:923
   2339#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:240
  23352340#, c-format
  23362341msgid "Connection attempt failed with \"%s\", trying next address."
  23372342msgstr "Cố gắng kết nối với \"%s\" gặp lỗi, đang thử địa chỉ tiếp theo."
  23382343
  2339 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:925
   2344#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:928
  23402345#, c-format
  23412346msgid "Connection attempt failed with \"%s\"."
  23422347msgstr "Cố gắng kết nối với \"%s\" gặp lỗi."
  23432348
  2344 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:183
   2349#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:185
  23452350#: ../../locales/../src/engine/engineprivate.cpp:681
  23462351msgid "Connection attempt interrupted by user"
  23472352msgstr "Cố gắng kết nối bị ngắt bởi người dùng"
  23482353
  2349 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1066
   2354#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1052
  23502355msgid "Connection attempt timed out"
  23512356msgstr "Kết nối bị lỗi quá thời gian"
  23522357
  2353 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:558
   2358#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:552
  23542359msgid "Connection closed"
  23552360msgstr "Kết nối đã đóng"
  23562361
  2357 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1015
  2358 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:217
   2362#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1018
   2363#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:220
  23592364msgid "Connection closed by server"
  23602365msgstr "Kết nối đã đóng bởi máy chủ"
  23612366
  2362 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:382
  2363 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:283
   2367#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:385
   2368#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:285
  23642369msgid "Connection established, initializing TLS..."
  23652370msgstr "Kết nối đã thiết lập, đang khởi tạo TLS…"
  23662371
  2367 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:308
   2372#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:310
  23682373msgid "Connection established, sending HTTP request"
  23692374msgstr "Kết nối đã thiết lập, đang gửi yêu cầu HTTP"
  23702375
  2371 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:410
   2376#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:333
   2377#, fuzzy
   2378msgid "Connection established, waiting for welcome message."
   2379msgstr "Kết nối đã thiết lập, đang đợi thông điệp từ máy chủ…"
   2380
   2381#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:413
  23722382msgid "Connection established, waiting for welcome message..."
  23732383msgstr "Kết nối đã thiết lập, đang đợi thông điệp từ máy chủ…"
  23742384
  2375 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:353
   2385#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:350
  23762386msgid "Connection lost"
  23772387msgstr "Mất kết nối"
  23782388
  2379 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:487
   2389#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:510
  23802390msgid "Connection not allowed by ruleset"
  23812391msgstr "Kết nối không cho phép bởi qui tắc đã đặt"
  23822392
  2383 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:496
   2393#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:519
  23842394msgid "Connection refused"
  23852395msgstr "Kết nối đã bị từ chối"
  23862396
  2387 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1060
   2397#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1046
  23882398msgid "Connection refused by server"
  23892399msgstr "Kết nối đã bị từ chối bởi máy chủ"
  23902400
  2391 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1069
   2401#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1055
  23922402msgid "Connection reset by network"
  23932403msgstr "Kết nối đã bị đặt lại bởi mạng"
  23942404
  2395 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1074
   2405#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1060
  23962406msgid "Connection reset by peer"
  23972407msgstr "Kết nối đã bị đặt lại bởi máy ngang hàng"
  23982408
  2399 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:557
   2409#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:560
  24002410#, c-format
  24012411msgid "Connection timed out after %d second of inactivity"
   
  24032413msgstr[0] "Kết nối sẽ chấm dứt nếu sau %d giây không có hoạt động gì"
  24042414
  2405 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1076
   2415#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1054
  24062416msgid "Connection timed out."
  24072417msgstr "Kết nối bị lỗi quá thời gian."
  24082418
  2409 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:383
   2419#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:386
  24102420msgid "Connection to server lost."
  24112421msgstr "Mất kết nối tới máy chủ dịch vụ."
  24122422
  2413 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:226
   2423#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:249
  24142424msgid "Connection with proxy established, performing handshake..."
  24152425msgstr ""
  24162426"Kết nối với máy chủ ủy nhiệm đã thiết lập, đang thi hành kết nối bắt tay…"
  24172427
  2418 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:576
   2428#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:570
  24192429msgid "Connection with server got closed prematurely."
  24202430msgstr "Kết nối tới máy chủ bị đóng lại nhanh chóng."
  24212431
  2422 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:567
   2432#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:561
  24232433msgid "Connection with the test server failed."
  24242434msgstr "Kết nối với máy chủ thử nghiệm gặp lỗi."
  24252435
  2426 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:106
   2436#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:105
  24272437msgid "Convert key file"
  24282438msgstr "Chuyển đổi tập tin khóa"
  24292439
  24302440#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:625
  2431 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1849
   2441#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1852
  24322442#, c-format
  24332443msgid "Copy (%d) of %s"
   
  24352445
  24362446#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:605
  2437 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1829
   2447#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1832
  24382448#, c-format
  24392449msgid "Copy of %s"
   
  24452455msgstr "Sao chép địa chỉ URL của mục đã chọn vào bộ nhớ clipboard."
  24462456
  2447 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:178
   2457#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:180
  24482458#, c-format
  24492459msgid "Could not accept connection: %s"
   
  24552465msgstr "Không thể thêm kết nối này vào danh bạ."
  24562466
  2457 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:757
   2467#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:750
  24582468msgid "Could not complete operation"
  24592469msgstr "Không thể hoàn tất thao tác"
  24602470
  2461 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:185
   2471#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:187
  24622472msgid "Could not connect to server"
  24632473msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ"
  24642474
  2465 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1085
   2475#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1089
  24662476#, c-format
  24672477msgid "Could not connect to server: %s"
  24682478msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ: %s"
  24692479
  2470 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:792
   2480#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:788
  24712481msgid "Could not convert command to server encoding"
  24722482msgstr "Không thể chuyển đổi lệnh tới máy chủ mã hóa"
  24732483
  2474 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:139
  2475 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:148
   2484#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:138
   2485#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:147
  24762486msgid "Could not convert private key"
  24772487msgstr "Không thể chuyển đổi khóa riêng"
  24782488
  2479 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2532
  2480 #: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1374
   2489#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2522
   2490#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1381
  24812491msgid "Could not copy URLs"
  24822492msgstr "Không thể sao chép URL"
   
  24862496msgstr "Không thể sao chép dữ liệu"
  24872497
  2488 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:458
   2498#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:459
  24892499#, c-format
  24902500msgid "Could not create local file %s\n"
  24912501msgstr "Không thể tạo tập tin nội bộ %s\n"
  24922502
  2493 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:165
   2503#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:173
  24942504#, c-format
  24952505msgid "Could not create logging mutex: %s"
  24962506msgstr "Không thể tạo mutex nhật ký: %s"
  24972507
  2498 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2193
   2508#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2183
  24992509#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:851
  25002510msgid ""
   
  25072517"tập tin vào trong cửa sổ chương trình Explorer."
  25082518
  2509 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4089
   2519#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4110
  25102520msgid "Could not establish connection to server"
  25112521msgstr "Không thể thiết lập kết nối tới máy chủ"
  25122522
  2513 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:406
   2523#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:428
  25142524msgid ""
  25152525"Could not find the resource files for FileZilla, closing FileZilla.\n"
   
  25222532"datadir <custompath>” hay bằng cách đặt biến môi trường FZ_DATADIR."
  25232533
  2524 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:678
   2534#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:681
  25252535msgid "Could not generate custom login sequence."
  25262536msgstr "Không thể tạo ra đăng nhập liên tiếp."
  25272537
  2528 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:930
   2538#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:958
  25292539msgid ""
  25302540"Could not get distinguished name of certificate issuer, "
   
  25342544"gnutls_x509_get_issuer_dn gặp lỗi"
  25352545
  2536 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:907
   2546#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:935
  25372547msgid ""
  25382548"Could not get distinguished name of certificate subject, gnutls_x509_get_dn "
   
  25422552"lỗi"
  25432553
  2544 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:929
   2554#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:923
  25452555msgid "Could not get full remote path."
  25462556msgstr "Không thể lấy đường dẫn đầy đủ."
  25472557
  2548 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:237
  2549 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:251
   2558#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:236
   2559#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:250
  25502560msgid "Could not get reply from fzputtygen."
  25512561msgstr "Không thể nhận trả lời từ fzputtygen."
  25522562
  25532563#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1574
  2554 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:712
   2564#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:696
  25552565msgid "Could not get temporary directory to download file into."
  25562566msgstr "Không thể nhận thư mục tạm thời từ tập tin tải về vào."
  25572567
  2558 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:853
   2568#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:881
  25592569msgid "Could not import peer certificates, gnutls_x509_crt_import failed"
  25602570msgstr ""
  25612571"Không thể nhập giấy chứng nhận ngang hàng, gnutls_x509_crt_import gặp lỗi"
  25622572
  2563 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:848
   2573#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:108
   2574#, fuzzy, c-format
   2575msgid "Could not initialize Winsock (%d): %s"
   2576msgstr "Không thể ghi vào gói mạng: %s"
   2577
   2578#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:876
  25642579msgid ""
  25652580"Could not initialize structure for peer certificates, gnutls_x509_crt_init "
   
  25842599msgstr "Không thể tải tập tin khóa"
  25852600
  2586 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:125
   2601#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:124
  25872602msgid "Could not load private key"
  25882603msgstr "Không thể tải khóa riêng tập tin"
  25892604
  2590 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:951
   2605#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:945
  25912606#, c-format
  25922607msgid ""
   
  25982613"Bạn có muốn tắt chức năng duyệt đồng bộ và tiếp tục chuyển sang thư mục khác?"
  25992614
  2600 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:361
   2615#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:362
  26012616#, c-format
  26022617msgid ""
   
  26082623"Chức năng duyệt đồng bộ đã bị tắt."
  26092624
  2610 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:266
   2625#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:267
  26112626#, c-format
  26122627msgid ""
   
  26192634
  26202635#: ../../locales/../src/interface/aboutdialog.cpp:198
  2621 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2532
  2622 #: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1374
   2636#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2522
   2637#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1381
  26232638msgid "Could not open clipboard"
  26242639msgstr "Không mở được clipboard"
  26252640
  2626 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:105
  2627 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:177
  2628 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:208
   2641#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:106
   2642#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:186
   2643#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:218
  26292644#, c-format
  26302645msgid "Could not open log file: %s"
   
  26392654msgstr "Không rõ cú pháp địa chỉ máy chủ:"
  26402655
  2641 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:208
   2656#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:977
   2657#, fuzzy
   2658msgid "Could not read from data socket."
   2659msgstr "Không thể đọc gói mạng: %s"
   2660
   2661#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:211
  26422662#, c-format
  26432663msgid "Could not read from socket: %s"
  26442664msgstr "Không thể đọc gói mạng: %s"
  26452665
  2646 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:466
   2666#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:468
  26472667msgid "Could not read server item."
  26482668msgstr "Không đọc mục tin máy chủ."
  26492669
  2650 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2589
   2670#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:344
   2671#, fuzzy
   2672msgid "Could not receive data from server."
   2673msgstr "Không thể kết nối tới máy chủ"
   2674
   2675#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2596
  26512676#, c-format
  26522677msgid "Could not seek to offset %s within file"
  26532678msgstr "Không thể tìm được vị trí %s trong tập tin"
  26542679
  2655 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2500
   2680#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2503
  26562681msgid "Could not seek to the end of the file"
  26572682msgstr "Không thể chuyển đến cuối tập tin"
  26582683
  2659 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:224
   2684#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:223
  26602685msgid "Could not send command to fzputtygen."
  26612686msgstr "Không thể gửi lệnh tới fzputtygen."
  26622687
  2663 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2617
   2688#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2624
  26642689msgid "Could not spawn IO thread"
  26652690msgstr "Không thể sản sinh tuyến trình vào ra (IO)"
  26662691
  2667 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1062
   2692#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1065
  26682693#, c-format
  26692694msgid "Could not start proxy handshake: %s"
  26702695msgstr "Không thể bắt đầu truyền bắt tay tới máy chủ ủy nhiệm: %s"
  26712696
  2672 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:332
   2697#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:338
  26732698msgid "Could not start transfer"
  26742699msgstr "Không thể bắt đầu truyền"
  26752700
  2676 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:608
   2701#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:610
  26772702#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:829
  26782703#, c-format
   
  26932718msgstr "Không thể ghi \"%s\", dấu sách toàn cục sẽ không được ghi lại: %s"
  26942719
  2695 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1850
   2720#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1847
  26962721#, c-format
  26972722msgid ""
   
  27022727"%s"
  27032728
  2704 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:718
  2705 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:772
  2706 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2223
   2729#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:720
   2730#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:774
   2731#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2226
  27072732#, c-format
  27082733msgid "Could not write \"%s\", the selected sites could not be exported: %s"
   
  27142739msgstr "Không thể ghi \"%s\":"
  27152740
  2716 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:148
   2741#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:147
  27172742#, c-format
  27182743msgid "Could not write key file: %s"
  27192744msgstr "Không thể ghi tập tin khóa: %s"
  27202745
  2721 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:331
   2746#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:337
  27222747msgid "Could not write to local file"
  27232748msgstr "Không thể ghi vào tập tin nội bộ"
  27242749
  2725 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:215
  2726 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:280
   2750#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:230
   2751#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:297
  27272752#, c-format
  27282753msgid "Could not write to log file: %s"
  27292754msgstr "Không thể ghi vào tập tin nhật ký: %s"
  27302755
  2731 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:880
  2732 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:984
   2756#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:883
   2757#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:987
  27332758#, c-format
  27342759msgid "Could not write to socket: %s"
  27352760msgstr "Không thể ghi vào gói mạng: %s"
  27362761
  2737 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:220
   2762#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:244
  27382763msgid "Country:"
  27392764msgstr "Quốc gia:"
   
  27432768msgstr "&Tạo tập tin mới"
  27442769
  2745 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:965
   2770#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:959
  27462771msgid "Create &missing local directory and enter it"
  27472772msgstr "Tạo thư &mục nội bộ còn thiếu và vào nó"
  27482773
  2749 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:892
   2774#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:886
  27502775msgid "Create &missing remote directory and enter it"
  27512776msgstr "Tạo thư &mục trên máy phục vụ còn thiếu và vào nó"
   
  27762801msgstr "Tạo thư &mục mới và vào nó"
  27772802
  2778 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:897
  2779 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1123
  2780 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1297
  2781 #: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1212
   2803#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:902
   2804#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1120
   2805#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1293
   2806#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1219
  27822807msgid "Create directory"
  27832808msgstr "Tạo thư mục mới"
  27842809
  2785 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2619
   2810#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2609
  27862811msgid "Create empty file"
  27872812msgstr "Tạo tập tin trống rỗng"
  27882813
  2789 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:334
   2814#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:340
  27902815msgid "Creating directory"
  27912816msgstr "Đang tạo thư mục mới"
  27922817
  2793 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3164
  2794 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1931
   2818#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3171
   2819#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1932
  27952820#, c-format
  27962821msgid "Creating directory '%s'..."
  27972822msgstr "Đang tạo thư mục “%s”…"
  27982823
  2799 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:178
   2824#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:180
  28002825msgid "Critical error"
  28012826msgstr "Giới hạn sai"
  28022827
  2803 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:169
   2828#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:171
  28042829msgid "Critical error:"
  28052830msgstr "Giới hạn sai:"
  28062831
  2807 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:133
   2832#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:135
  28082833msgid "Critical file transfer error"
  28092834msgstr "Lỗi đạt tới tới hạn tập tin"
  28102835
  2811 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:118
   2836#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:120
  28122837#, c-format
  28132838msgid "Critical file transfer error after transferring %s in %s"
  28142839msgstr "Lỗi tới hạn tập tin sau khi truyền đi %s trong %s"
  28152840
  2816 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:352
   2841#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:353
  28172842#, c-format
  28182843msgid ""
   
  28442869msgstr "T&ùy chọn của bạn"
  28452870
  2846 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:100
   2871#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:101
  28472872msgid "Custom filter set"
  28482873msgstr "Đặt bộ lọc của bạn"
   
  28712896msgstr "&Xóa"
  28722897
   2898#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2704
   2899msgid "D&irectory comparison"
   2900msgstr "So sánh t&hư mục"
   2901
  28732902#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:1100
  28742903msgid "D&isable all"
   
  28842913
  28852914#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:1250
  2886 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2835
   2915#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2842
  28872916msgid "D&uplicate"
  28882917msgstr "&Nhân bản"
   
  29002929msgstr "Dữ liệu"
  29012930
  2902 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:993
  2903 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1057
   2931#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:971
   2932#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1036
  29042933msgid "Data socket closed too early."
  29052934msgstr "Gói tin truyền đi bị đóng quá sớm."
   
  30153044msgstr "Đang xóa bỏ %u tập tin từ “%s”"
  30163045
  3017 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:753
  3018 msgid "Deleting directories"
  3019 msgstr "Đang xóa các thư mục"
  3020 
  3021 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:753
  3022 msgid "Deleting multiple unrelated directories is not yet supported"
  3023 msgstr "Việc bội xóa không liên quan đến thư mục vẫn chưa được hỗ trợ"
  3024 
  3025 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3204
   3046#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3211
  30263047msgid "Deleting symbolic link"
  30273048msgstr "Xóa liên kết mềm"
  30283049
  3029 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:958
   3050#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:955
  30303051msgid "Desktop"
  30313052msgstr "Thư mục Desktop"
   
  30493070msgstr "Các &thư mục"
  30503071
  3051 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   3072#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  30523073msgid "Direction"
  30533074msgstr "Hướng"
   
  30573078msgstr "Thư mục"
  30583079
  3059 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2776
   3080#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2783
  30603081#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/menus.xrc:524
  30613082#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1770
  30623083#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/sitemanager.xrc:365
  30633084#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/toolbar.xrc:76
  3064 #: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:463
  3065 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2200
   3085#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:465
   3086#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2167
  30663087msgid "Directory comparison"
  30673088msgstr "So sánh thư mục"
   
  30763097"Thư mục chứ tập tin nhật ký không sẵn có hoặc tên tập tin không hợp lệ."
  30773098
  3078 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:189
   3099#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:191
  30793100msgid "Directory listing aborted by user"
  30803101msgstr "Liệt kê thư mục được bãi bỏ bởi người dùng"
  30813102
  3082 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2023
   3103#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2013
  30833104msgid "Directory listing failed"
  30843105msgstr "Liệt kê thư mục gặp lỗi"
   
  30883109msgstr "Bộ lọc danh sách thư mục"
  30893110
  3090 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:197
   3111#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:199
  30913112#, c-format
  30923113msgid "Directory listing of \"%s\" successful"
  30933114msgstr "Lấy danh sách thư mục \"%s\" thành công"
  30943115
  3095 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:194
   3116#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:196
  30963117msgid "Directory listing successful"
  30973118msgstr "Lấy danh sách thư mục thành công"
   
  31013122msgstr "&Tắt tất cả"
  31023123
  3103 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:958
   3124#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:952
  31043125msgid ""
  31053126"Disable synchronized browsing and continue changing the remote directory?"
  31063127msgstr "Bạn có muốn tắt chức năng duyệt đồng bộ và tiếp tục thay đổi thư mục?"
  31073128
  3108 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:640
   3129#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:650
  31093130msgid ""
  31103131"Disable this option again if you will not be able to see the correct "
   
  31173138msgstr "Ngắt kết nối khỏi máy chủ"
  31183139
  3119 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:79
  3120 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:881
  3121 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:986
  3122 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:210
  3123 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:879
  3124 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:881
  3125 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:325
   3140#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:81
   3141#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:884
   3142#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:989
   3143#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:213
   3144#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:882
   3145#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:884
   3146#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:331
  31263147msgid "Disconnected from server"
  31273148msgstr "Đã ngắt kết nối khỏi máy chủ"
  31283149
  3129 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1017
  3130 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:895
   3150#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1020
   3151#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:898
  31313152#, c-format
  31323153msgid "Disconnected from server: %s"
  31333154msgstr "Ngắt kết nối từ máy chủ: %s"
  31343155
  3135 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:324
   3156#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:330
  31363157#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:237
  31373158msgid "Disconnecting from previous server"
   
  31593180msgstr "Thực hiện như vậy với tất &cả các tập tin đã chọn đang được sửa"
  31603181
  3161 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1128
  3162 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1150
   3182#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1138
   3183#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1160
  31633184msgid "Do you really want to close FileZilla?"
  31643185msgstr "Bạn có thật sự muốn thoát khỏi FileZilla không?"
   
  31833204msgstr "Bạn có thật sự muốn xóa tất cả hàng đợi truyền đã chọn không?"
  31843205
  3185 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:579
   3206#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:589
  31863207#, c-format
  31873208msgid "Do you really want to send '%s' to the server?"
   
  31923213msgstr "Bạn có thật sự muốn mở lại tập tin này không?"
  31933214
  3194 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3354
   3215#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3361
  31953216msgid "Documentation"
  31963217msgstr "Tài liệu"
   
  32123233msgstr "Tải về"
  32133234
  3214 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3556
   3235#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3563
  32153236#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:905
  32163237msgid "Download &limit:"
   
  32263247msgstr "Giới hạn tải xuống: không"
  32273248
  3228 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3103
  3229 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:518
  3230 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:523
   3249#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3110
   3250#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:524
   3251#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:529
  32313252msgid "Download search results"
  32323253msgstr "Tải về kết quả tìm kiếm"
   
  32403261msgstr "Tải về các tập tin và thư mục đã chọn"
  32413262
  3242 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:956
   3263#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:966
  32433264#, c-format
  32443265msgid ""
   
  32533274msgstr "Đang tải về"
  32543275
  3255 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:326
   3276#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:328
  32563277#, c-format
  32573278msgid "Downloading %s"
  32583279msgstr "Đang tải về %s"
  3259 
  3260 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:615
  3261 msgid "Downloading multiple unrelated directories is not yet supported"
  3262 msgstr "Việc bội tải xuống không liên quan đến thư mục vẫn chưa được hỗ trợ"
  3263 
  3264 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:615
  3265 msgid "Downloading search results"
  3266 msgstr "Đang tải về kết quả tìm kiếm"
  32673280
  32683281#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/update.xrc:81
   
  32703283msgstr "Đang tải bản cập nhật về…"
  32713284
  3272 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:103
  3273 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:109
  3274 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:87
   3285#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:105
   3286#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:110
   3287#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:88
  32753288#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:102
  32763289#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:89
   
  32813294"&Kéo thả giữa các cửa sổ của FileZilla hiện tại chưa thể thực hiện được."
  32823295
  3283 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:109
  3284 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:115
  3285 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:100
   3296#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:111
   3297#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:116
   3298#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:101
  32863299#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:108
  32873300#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:95
   
  33173330msgstr "&Xuất ra…"
  33183331
  3319 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:226
   3332#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:250
  33203333msgid "E-Mail:"
  33213334msgstr "Thư điện tử:"
   
  33343347msgstr "Biên tập tập tin với bộ biên tập cấu hình và tải thay đổi lên máy chủ."
  33353348
  3336 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:700
   3349#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:684
  33373350msgid "Editing directories is not supported"
  33383351msgstr "Chưa hỗ trợ các thư mục sửa"
  33393352
  3340 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1582
  3341 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1591
   3353#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1587
   3354#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1596
  33423355msgid "Editing failed"
  33433356msgstr "Việc sửa gặp lỗi"
  33443357
  3345 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:700
   3358#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:684
  33463359msgid "Editing search results"
  33473360msgstr "Kết quả tìm kiếm những thứ sửa"
   
  33513364msgstr "Thư điện tử:"
  33523365
  3353 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2123
   3366#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2120
  33543367msgid "Empty command"
  33553368msgstr "Lệnh rỗng"
   
  33593372msgstr "Lệnh rỗng."
  33603373
  3361 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2025
   3374#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2015
  33623375msgid "Empty directory listing"
  33633376msgstr "Danh sách thư mục rỗng"
   
  33663379msgid "Empty directory."
  33673380msgstr "Thư mục rỗng."
   3381
   3382#: ../../locales/../src/interface/recursive_operation.cpp:377
   3383#: ../../locales/../src/interface/recursive_operation.cpp:412
   3384#, fuzzy
   3385msgid "Empty dirs to visit"
   3386msgstr "Danh sách thư mục rỗng"
  33683387
  33693388#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit_associations.cpp:52
   
  34053424msgstr "Thông tin chi tiết mã hóa"
  34063425
  3407 #: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:465
   3426#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:467
  34083427msgid "End comparison and change sorting order?"
  34093428msgstr "Kết thúc so sánh và thay đổi thứ tự sắp xếp?"
   
  34133432msgstr "Nhập vào &lệnh tùy ý…"
  34143433
  3415 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3597
   3434#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3604
  34163435msgid "Enter 0 for unlimited speed."
  34173436msgstr "Nhập 0 để không giới hạn tốc độ"
  34183437
  3419 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2112
   3438#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2109
  34203439msgid "Enter command"
  34213440msgstr "Nhập lệnh vào"
  34223441
  3423 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:562
   3442#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:572
  34243443msgid "Enter custom command"
  34253444msgstr "Nhập vào lệnh của bạn"
   
  34353454msgstr "Nhập tên bộ lọc"
  34363455
  3437 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:333
   3456#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:334
  34383457msgid "Enter name for filterset"
  34393458msgstr "Nhập tên bộ lọc muốn đặt"
  34403459
  3441 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:391
   3460#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:392
  34423461msgid "Enter new name for filterset"
  34433462msgstr "Nhập tên mới bộ lọc muốn đặt"
   
  34803499"- ftpes://cho giao thức FTP thông qua TLS (tường minh)."
  34813500
  3482 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:110
   3501#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:109
  34833502#, c-format
  34843503msgid ""
   
  35103529msgstr "Lỗi nhập vào"
  35113530
  3512 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1912
   3531#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1909
  35133532msgid "Error loading queue"
  35143533msgstr "Lỗi khi tải hàng đợi"
   
  35193538#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:732
  35203539#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:778
  3521 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:213
  3522 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:970
   3540#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:214
   3541#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:971
  35233542#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:106
  35243543#: ../../locales/../src/interface/import.cpp:293
  35253544#: ../../locales/../src/interface/Options.cpp:243
  3526 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1833
  3527 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:822
  3528 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:841
   3545#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1830
   3546#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:802
   3547#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:821
  35293548#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:16
  3530 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:434
  3531 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:515
  3532 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:565
  3533 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:664
  3534 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:741
   3549#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:436
   3550#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:517
   3551#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:567
   3552#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:666
   3553#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:743
  35353554#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:751
  35363555#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:809
  3537 #: ../../locales/../src/interface/wrapengine.cpp:938
   3556#: ../../locales/../src/interface/wrapengine.cpp:939
  35383557msgid "Error loading xml file"
  35393558msgstr "Lỗi tải tập tin xml"
  35403559
  3541 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1822
   3560#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1819
  35423561msgid "Error saving queue"
  35433562msgstr "Lỗi ghi lại hàng đợi"
  35443563
  3545 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:177
  3546 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:203
   3564#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:176
   3565#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:202
  35473566msgid "Error starting program"
  35483567msgstr "Lỗi khởi động chương trình"
   
  35503569#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:318
  35513570#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:813
  3552 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1851
  3553 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:609
  3554 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:719
  3555 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:773
   3571#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1848
   3572#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:611
   3573#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:721
   3574#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:775
  35563575#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:830
  3557 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2224
   3576#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2227
  35583577#: ../../locales/../src/interface/xmlfunctions.cpp:147
  35593578msgid "Error writing xml file"
  35603579msgstr "Lỗi ghi tập tin xml"
  35613580
  3562 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:110
  3563 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:278
  3564 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:332
   3581#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:111
   3582#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:281
   3583#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:335
  35653584msgid "Error:"
  35663585msgstr "Lỗi:"
   
  36543673msgstr "Giao thức FTPES - FTP ngầm thông qua TLS"
  36553674
  3656 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:525
  3657 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:601
  3658 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:886
  3659 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1778
  3660 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:846
  3661 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1099
   3675#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:530
   3676#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:606
   3677#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:891
   3678#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1783
   3679#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:843
   3680#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1096
  36623681#: ../../locales/../src/interface/viewheader.cpp:504
  36633682msgid "Failed to change directory"
  36643683msgstr "Đổi thư mục gặp lỗi"
  36653684
  3666 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:137
  3667 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:152
  3668 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:154
   3685#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:158
   3686#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:173
   3687#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:175
  36693688#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:51
  36703689msgid "Failed to change language"
  36713690msgstr "Đổi ngôn ngữ gặp lỗi"
  36723691
  3673 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2030
   3692#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2033
  36743693msgid "Failed to copy or move sites"
  36753694msgstr "Sao chép hay di chuyển địa chỉ gặp lỗi"
   
  36793698msgstr "Tạo bản sao lưu dự phòng tập tin xml gặp lỗi"
  36803699
  3681 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:802
   3700#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:792
  36823701msgid "Failed to create listen socket, aborting"
  36833702msgstr "Gặp lỗi khi tạo socket để lắng nghe, đang bỏ qua"
  36843703
  3685 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4068
  3686 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4072
   3704#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4089
   3705#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4093
  36873706msgid "Failed to create listening socket for active mode transfer"
  36883707msgstr "Tạo socket để nghe cho chế độ truyền tích cực gặp lỗi"
  36893708
  3690 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:625
   3709#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:621
  36913710msgid "Failed to get 'My Documents' path"
  36923711msgstr "Lấy đường dẫn thư mục “My Documents” gặp lỗi"
  36933712
  3694 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:613
   3713#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:609
  36953714msgid "Failed to get desktop path"
  36963715msgstr "Gặp lỗi khi lấy đường dẫn desktop"
  36973716
  3698 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:960
   3717#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:944
  36993718msgid "Failed to get peer address of control connection, connection closed."
  37003719msgstr ""
  37013720"Lấy địa chỉ tương ứng của kết nối điều khiển gặp lỗi, kết nối đã đóng lại."
  37023721
  3703 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:967
   3722#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:951
  37043723msgid "Failed to get peer address of data connection, connection closed."
  37053724msgstr "Gặp lỗi khi lấy địa chỉ của kết nối dữ liệu, kết nối đã đóng lại."
   
  37093728msgstr "Khởi tạo bộ máy FTP gặp lỗi."
  37103729
  3711 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:390
  3712 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:752
  3713 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:290
   3730#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:393
   3731#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:755
   3732#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:292
  37143733msgid "Failed to initialize TLS."
  37153734msgstr "Gặp lỗi khi khởi tạo TLS."
   3735
   3736#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:109
   3737#, fuzzy
   3738msgid "Failed to initialize networking"
   3739msgstr "Khởi tạo bộ máy FTP gặp lỗi."
  37163740
  37173741#: ../../locales/../src/interface/settings/settingsdialog.cpp:146
   
  37193743msgstr "Tải bảng điều khiển gặp lỗi, tập tin tài nguyên không hợp lệ?"
  37203744
  3721 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:124
   3745#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:123
  37223746#, c-format
  37233747msgid "Failed to load private key: %s"
  37243748msgstr "Lỗi tải khóa riêng: %s"
  37253749
  3726 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2490
   3750#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2493
  37273751#, c-format
  37283752msgid "Failed to open \"%s\" for appending/writing"
  37293753msgstr "Mở \"%s\" để nối / ghi gặp lỗi"
  37303754
  3731 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2556
   3755#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2559
  37323756#, c-format
  37333757msgid "Failed to open \"%s\" for reading"
  37343758msgstr "Mở \"%s\" để đọc tập tin gặp lỗi"
  37353759
  3736 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2522
  3737 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:1007
   3760#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2525
   3761#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:1008
  37383762#, c-format
  37393763msgid "Failed to open \"%s\" for writing"
  37403764msgstr "Mở \"%s\" để ghi tập tin gặp lỗi"
  37413765
  3742 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:344
   3766#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:347
  37433767msgid "Failed to parse returned path."
  37443768msgstr "Phân tích đường dẫn trả về gặp lỗi."
  37453769
  3746 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1022
   3770#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1003
  37473771msgid "Failed to receive data"
  37483772msgstr "Nhận dữ liệu dữ liệu gặp lỗi"
  37493773
  3750 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:191
   3774#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:193
  37513775msgid "Failed to retrieve directory listing"
  37523776msgstr "Phục hồi danh sách thư mục gặp lỗi"
  37533777
  3754 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:730
   3778#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:721
  37553779msgid "Failed to retrieve external ip address, aborting"
  37563780msgstr "Phục hồi địa chỉ IP gặp lỗi, đang bỏ qua"
  37573781
  3758 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3779
   3782#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3786
  37593783msgid "Failed to retrieve external ip address, using local address"
  37603784msgstr "Phục hồi địa chỉ IP gặp lỗi, dùng địa chỉ nội bộ"
  37613785
  3762 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3800
   3786#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3807
  37633787msgid "Failed to retrieve local ip address."
  37643788msgstr "Phục hồi địa chỉ IP nội bộ gặp lỗi."
  37653789
  3766 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:706
   3790#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:697
  37673791msgid "Failed to retrieve local ip address. Aborting"
  37683792msgstr "Phục hồi địa chỉ IP nội bộ gặp lỗi. Bãi bỏ."
  37693793
  3770 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:631
   3794#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:625
  37713795msgid "Failed to retrieve the external IP address."
  37723796msgstr "Phục hồi địa chỉ IP trên mạng gặp lỗi."
  37733797
  3774 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:322
   3798#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:313
  37753799msgid "Failed to send command."
  37763800msgstr "Gửi lệnh đi gặp lỗi."
  37773801
  3778 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:152
   3802#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:173
  37793803#, c-format
  37803804msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language"
  37813805msgstr "Gặp lỗi khi đặt ngôn ngữ thành %s(%s), dùng ngôn ngữ hệ thống mặc định"
  37823806
  3783 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:130
   3807#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:151
  37843808#, c-format
  37853809msgid ""
   
  37893813"định."
  37903814
  3791 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:119
   3815#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:140
  37923816#, c-format
  37933817msgid "Failed to set language to %s (%s), using default system language."
   
  37953819"Gặp lỗi khi đặt ngôn ngữ thành %s(%s), dùng ngôn ngữ hệ thống mặc định."
  37963820
  3797 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:154
   3821#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:175
  37983822#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_language.cpp:51
  37993823#, c-format
   
  38013825msgstr "Gặp lỗi khi đặt ngôn ngữ thành %s, dùng ngôn ngữ hệ thống mặc định"
  38023826
  3803 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:126
   3827#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:147
  38043828#, c-format
  38053829msgid "Failed to set language to %s, using default system language (%s, %s)."
   
  38073831"Gặp lỗi khi đặt ngôn ngữ thành %s, dùng ngôn ngữ hệ thống (%s, %s) mặc định."
  38083832
  3809 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:116
   3833#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:137
  38103834#, c-format
  38113835msgid "Failed to set language to %s, using default system language."
   
  38163840msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt xác nhận"
  38173841
  3818 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1024
   3842#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1107
  38193843msgid "Failed to verify peer certificate"
  38203844msgstr "Xác nhận dữ liệu giấy phép ngang hàng gặp lỗi"
  38213845
  3822 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:520
   3846#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:523
  38233847#, c-format
  38243848msgid "Failed to write to file %s"
   
  38533877msgstr "Kiểu tập tin"
  38543878
  3855 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1065
   3879#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1051
  38563880msgid "File descriptor not a socket"
  38573881msgstr "Bộ mô tả tập tin không phải là một ổ cắm"
   
  38653889msgstr "Chỉnh sửa tập tin"
  38663890
  3867 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1603
   3891#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1596
  38683892msgid "File exists"
  38693893msgstr "Tập tin đã có sẵn"
   
  38823906
  38833907#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1550
  3884 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:596
  3885 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:681
   3908#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:618
   3909#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:703
  38863910#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_edit.cpp:124
  38873911msgid "File not found"
   
  38923916msgstr "Tìm kiếm tập tin"
  38933917
  3894 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:125
   3918#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:127
  38953919msgid "File transfer aborted by user"
  38963920msgstr "Việc truyền bị hủy bởi người dùng"
  38973921
  3898 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:116
   3922#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:118
  38993923#, c-format
  39003924msgid "File transfer aborted by user after transferring %s in %s"
  39013925msgstr "Tập tin truyền đi bị bãi bỏ bởi người dùng sau khi truyền %s trong %s"
  39023926
  3903 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:135
   3927#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:137
  39043928msgid "File transfer failed"
  39053929msgstr "Tập tin được truyền đi không thành công"
  39063930
  3907 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:120
   3931#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:122
  39083932#, c-format
  39093933msgid "File transfer failed after transferring %s in %s"
  39103934msgstr "Tập tin truyền đi gặp lỗi sau khi truyền %s trong %s"
  39113935
  3912 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:130
   3936#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:132
  39133937msgid "File transfer skipped"
  39143938msgstr "Các lần truyền bị bỏ qua"
  39153939
  3916 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:128
   3940#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:130
  39173941msgid "File transfer successful"
  39183942msgstr "Tập tin được truyền đi thành công"
  39193943
  3920 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:113
   3944#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:115
  39213945#, c-format
  39223946msgid "File transfer successful, transferred %s in %s"
  39233947msgstr "Tập tin được truyền đi thành công, đã truyền %s trong %s"
  39243948
  3925 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1127
   3949#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1137
  39263950msgid "File transfers still in progress."
  39273951msgstr "Tập tin truyền đi vẫn đang trong tiến trình."
   
  39353959msgstr "Tập tin được truyền với dạng dữ liệu kiểu nhị phân."
  39363960
  3937 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:407
   3961#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:429
  39383962#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:66
  39393963#: ../../locales/../src/interface/quickconnectbar.cpp:204
   
  39483972"FileZilla bây giờ kiểm tra cấu hình để chắc chắn là mọi sự cấu hình là đúng."
  39493973
  3950 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3478
   3974#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3485
  39513975msgid "FileZilla is already connected to a server."
  39523976msgstr "FileZilla đã sẵn sàng kết nối tới máy chủ."
  39533977
  3954 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1456
   3978#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1442
  39553979msgid "FileZilla needs to be restarted for the language change to take effect."
  39563980msgstr "FileZilla cần phải khởi động lại để thay đổi ngôn ngữ có tác dụng."
   
  39663990#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1084
  39673991#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:130
  3968 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:274
   3992#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:276
  39693993#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:373
  39703994#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:108
   
  39774001msgstr "Tên tệ&p tin của bộ lọc…"
  39784002
  3979 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2968
  3980 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2173
   4003#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2975
   4004#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2174
  39814005#, c-format
  39824006msgid "Filename cannot be constructed for directory %s and filename %s"
  39834007msgstr "Tên tập tin không thể xây dựng từ thư mục %s và tên tập tin %s"
  39844008
  3985 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1589
   4009#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1582
  39864010msgid "Filename invalid"
  39874011msgstr "Tên tập tin không hợp lệ"
   
  40114035
  40124036#: ../../locales/../src/interface/filter_conditions_dialog.cpp:135
  4013 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:275
   4037#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:277
  40144038#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:374
  40154039#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:110
   
  40214045msgstr "Định dạng kích thước tập tin"
  40224046
  4023 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:276
   4047#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:278
  40244048#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:375
  40254049#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:111
   
  40594083msgstr "Lọc ra những ký tự không khớp với những cái như sau đây"
  40604084
  4061 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:353
  4062 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:409
   4085#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:354
   4086#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:410
  40634087msgid "Filter set already exists"
  40644088msgstr "Bộ lọc này đã có rồi"
   
  40744098msgstr "Bộ lọc không hợp lệ"
  40754099
  4076 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3061
   4100#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3068
  40774101msgid "Find &files"
  40784102msgstr "Tìm các tậ&p tin"
  40794103
  4080 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3066
   4104#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3073
  40814105msgid "Find d&irectories"
  40824106msgstr "Tìm các t&hư mục"
   
  40954119msgstr "Dấu vân tay:"
  40964120
  4097 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:57
   4121#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:55
  40984122msgid "Firewall and router configuration wizard"
  40994123msgstr "Cấu hình tường lửa firewall và bộ định tuyến router trực quan"
   
  41274151msgstr "&Hiển thị tập tin ẩn"
  41284152
  4129 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:635
   4153#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:645
  41304154msgid "Force showing hidden files"
  41314155msgstr "Hiển thị các tập tin ẩn"
   
  41424166
  41434167#. @translator: Two examples: Found new nightly 2014-04-03\n, Found new release 3.9.0.1\n
  4144 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:646
   4168#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:647
  41454169#, c-format
  41464170msgid "Found new %s %s\n"
  41474171msgstr "Tìm thấy %s %s mới\n"
  41484172
  4149 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3378
   4173#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3385
  41504174msgid "Further documentation"
  41514175msgstr "Nhiều tài liệu khác"
   
  41554179msgstr "Chung"
  41564180
  4157 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:484
   4181#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:507
  41584182msgid "General SOCKS server failure"
  41594183msgstr "GÓI MẠNG máy chủ chung gặp lỗi"
   
  41684192msgstr "Lấy địa chỉ IP từ URL sau đây:"
  41694193
  4170 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3397
   4194#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3404
  41714195msgid "Getting help"
  41724196msgstr "Tìm trợ giúp"
  41734197
  4174 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:353
  4175 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:409
   4198#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:354
   4199#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:410
  41764200msgid "Given filterset name already exists, overwrite filter set?"
  41774201msgstr ""
   
  41834207msgstr "Dấu trang toàn cục"
  41844208
  4185 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:184
   4209#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:212
  41864210#, c-format
  41874211msgid "GnuTLS error %d"
  41884212msgstr "Lỗi GnuTLS %d"
  41894213
  4190 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:186
   4214#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:214
  41914215#, c-format
  41924216msgid "GnuTLS error %d in %s"
  41934217msgstr "Lỗi GnuTLS %d trong %s"
  41944218
  4195 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:180
   4219#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:208
  41964220#, c-format
  41974221msgid "GnuTLS error %d in %s: %s"
  41984222msgstr "Lỗi GnuTLS %d trong %s: %s"
  41994223
  4200 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:178
   4224#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:206
  42014225#, c-format
  42024226msgid "GnuTLS error %d: %s"
   
  42284252
  42294253#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:963
  4230 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:904
  4231 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:991
   4254#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:911
   4255#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:998
  42324256msgid "High"
  42334257msgstr "Cao"
  42344258
  4235 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:906
  4236 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:993
   4259#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:913
   4260#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1000
  42374261msgid "Highest"
  42384262msgstr "Cao nhất"
  42394263
  4240 #: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:73
   4264#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:75
  42414265msgid "Highest available port has to be a number between 1024 and 65535."
  42424266msgstr "Địa chỉ cổng cao nhất có thể phải là số từ 1024 đến 65535."
   
  42524276msgstr "Trang chủ:"
  42534277
  4254 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1076
   4278#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1062
  42554279msgid "Host is down"
  42564280msgstr "Máy chủ bị ngừng hoạt động"
   
  42684292msgstr "Máy chủ bắt đầu với “[” nhưng không đóng bằng dấu ngoặc."
  42694293
  4270 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:493
   4294#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:516
  42714295msgid "Host unreachable"
  42724296msgstr "Máy không thể tiếp cận"
   
  42874311msgstr "I&SO 8601 (ví dụ: 15:47)"
  42884312
  4289 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:141
   4313#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:153
  42904314msgid "IPv6 addresses are not supported with SOCKS4 proxy"
  42914315msgstr "Địa chỉ IPv6 không hỗ trợ với máy chủ ủy nhiệm SOCKS4"
   
  43354359"quản trị máy chủ."
  43364360
  4337 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:569
   4361#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:563
  43384362msgid ""
  43394363"If the problem persists, some router and/or firewall keeps blocking "
   
  43434367"firewall đã khóa FileZilla."
  43444368
  4345 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:578
   4369#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:572
  43464370msgid ""
  43474371"If the problem persists, some router and/or firewall keeps interrupting the "
   
  43614385"tạo."
  43624386
  4363 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3216
   4387#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3223
  43644388msgid ""
  43654389"If the symlink points to a directory, FileZilla can either delete the "
   
  43694393"hoặc gỡ bỏ nội dung của thư mục được liên kết tới."
  43704394
  4371 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:639
   4395#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:633
  43724396msgid ""
  43734397"If this problem persists, please contact your router or firewall "
   
  43774401"tuyến router hay tường lửa firewall để có cách giải quyết."
  43784402
  4379 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:597
   4403#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:591
  43804404msgid "If this problem stays, please contact your router manufacturer."
  43814405msgstr ""
   
  43904414"timezone offset in the site manager."
  43914415msgstr ""
  4392 "Nếu việc dùng “ghi đè lên nếu mới hơn”, thời gian hệ thống của bạn phải được "
  4393 "đồng bộ hóa với máy chủ. Nếu thời gian khác (ví dụ khác múi thời gian), chỉ "
  4394 "rõ khoảng cách múi thời gian trong Danh bạ."
   4416"Nếu dùng “ghi đè lên nếu mới hơn”, thời gian hệ thống của bạn phải được đồng "
   4417"bộ hóa với máy chủ. Nếu thời gian khác (ví dụ khác múi thời gian), chỉ rõ "
   4418"khoảng cách múi giờ trong Danh bạ."
  43954419
  43964420#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1777
   
  44144438"org và sẽ thi hành vài kiểm tra đơn giản."
  44154439
  4416 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1149
   4440#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1159
  44174441msgid "If you close FileZilla, your changes will be lost."
  44184442msgstr "Nếu bạn đóng FileZilla, những thay đổi của bạn sẽ mất."
   
  44384462"chuyển chế độ truyền mặc định."
  44394463
  4440 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:584
   4464#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:578
  44414465msgid ""
  44424466"If you keep having problems with a specific server, the server itself or a "
   
  44744498"chuyển đến máy đang dùng FileZilla được bật."
  44754499
  4476 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:610
   4500#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:604
  44774501msgid ""
  44784502"If your router keeps changing the IP address, please contact your router "
   
  45354559"làm việc cho điều này."
  45364560
  4537 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1036
   4561#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1119
  45384562msgid ""
  45394563"Incomplete chain, top certificate is not self-signed certificate authority "
   
  45434567"quyền chứng nhận quyền"
  45444568
  4545 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:322
   4569#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:328
  45464570msgid "Incorrect password"
  45474571msgstr "Mật khẩu sai"
   
  45544578"Không thể lấy về thông tin về phiên bản FileZilla mới nhất. Hãy thử lại sau."
  45554579
  4556 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:743
   4580#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:746
  45574581msgid "Initializing TLS..."
  45584582msgstr "Đang khởi tạo TLS…"
  45594583
  4560 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:727
   4584#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:107
   4585msgid "Insecure algorithm!"
   4586msgstr "Thuật không an toàn!"
   4587
   4588#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:730
  45614589msgid "Insecure server, it does not support FTP over TLS."
  45624590msgstr "Máy chủ không an toàn, không hỗ trợ FTP thông qua TLS."
   
  45644592#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:860
  45654593#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:881
  4566 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:184
   4594#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:185
  45674595msgid "Interactive"
  45684596msgstr "Tính tương tác"
   
  45724600msgstr "Giao diện"
  45734601
  4574 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1062
   4602#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1048
  45754603msgid "Interrupted by signal"
  45764604msgstr "Bị ngắt bởi tín hiệu"
  45774605
  4578 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:218
  4579 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:328
   4606#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:220
   4607#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:334
  45804608msgid "Interrupted by user"
  45814609msgstr "Bị ngắt bởi người dùng"
  45824610
  4583 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:726
   4611#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:729
  45844612msgid "Invalid Content-Length"
  45854613msgstr "Độ dài của nội dung không hợp lệ"
  45864614
  4587 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:576
   4615#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:579
  45884616msgid "Invalid HTTP Response"
  4589 msgstr "HTTP trả lời không hợp lệ"
  4590 
  4591 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1050
   4617msgstr "Trả lời HTTP không hợp lệ"
   4618
   4619#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1036
  45924620msgid "Invalid argument passed"
  45934621msgstr "Đối số đã chuyển qua không hợp lệ"
  45944622
  4595 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:453
  4596 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:509
   4623#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:456
   4624#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:512
  45974625msgid ""
  45984626"Invalid character sequence received, disabling UTF-8. Select UTF-8 option in "
   
  46024630"chọn UTF-8 trong Danh bạ để bắt buộc UTF-8."
  46034631
  4604 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:840
   4632#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:843
  46054633msgid "Invalid chunk size"
  46064634msgstr "Tổng kiểm tra kích thước không đúng"
  46074635
  4608 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:368
  4609 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:378
  4610 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:387
   4636#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:363
   4637#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:372
   4638#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:380
   4639#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:397
  46114640msgid "Invalid data received"
  46124641msgstr "Dữ liệu nhận về không hợp lệ"
  46134642
  4614 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:40
  4615 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:53
   4643#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:41
   4644#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:55
  46164645msgid "Invalid date"
  46174646msgstr "Ngày tháng không hợp lệ"
   
  46534682"ftpes://cho giao thức FTP thông qua TLS (rõ ràng)."
  46544683
  4655 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4212
   4684#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4233
  46564685msgid ""
  46574686"Invalid proxy host, after closing bracket only colon and port may follow."
   
  46604689"số hiệu cổng theo sau."
  46614690
  4662 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:402
   4691#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:405
  46634692msgid "Invalid regular expression in search conditions."
  46644693msgstr "Biểu thức chính quy trong điều kiện tìm kiếm không hợp lệ."
  46654694
  4666 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:586
   4695#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:589
  46674696msgid "Invalid response code"
  46684697msgstr "Mã đáp ứng sai"
  46694698
  4670 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:397
   4699#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:400
  46714700#, c-format
  46724701msgid "Invalid search conditions: %s"
  46734702msgstr "Điều kiện tìm kiếm không hợp lệ: %s"
  46744703
  4675 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:409
  4676 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:426
  4677 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:440
  4678 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:446
  4679 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:452
  4680 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:466
  4681 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:507
  4682 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:525
  4683 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:675
  4684 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:681
  4685 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:752
  4686 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:758
   4704#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:411
   4705#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:428
   4706#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:442
   4707#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:448
   4708#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:454
   4709#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:468
   4710#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:509
   4711#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:527
   4712#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:677
   4713#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:683
   4714#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:754
   4715#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:760
  46874716msgid "Invalid site path"
  46884717msgstr "Đường dẫn địa chỉ không hợp lệ"
   
  46964725msgstr "Tên người dùng đã cho không hợp lệ."
  46974726
  4698 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1083
   4727#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1069
  46994728msgid "Invalid value for ai_flags"
  47004729msgstr "Giá trị không hợp lệ cho ai_flags"
  47014730
  4702 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1085
   4731#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1071
  47034732msgid "Invalid value for hints"
  47044733msgstr "Giá trị cần gợi ý không hợp lệ"
  47054734
  4706 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:228
   4735#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:252
  47074736msgid "Jurisdiction country:"
  47084737msgstr "Khu vực của quốc gia:"
  47094738
  4710 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:230
   4739#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:254
  47114740msgid "Jurisdiction locality:"
  47124741msgstr "Khu vực của vùng:"
  47134742
  4714 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:229
   4743#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:253
  47154744msgid "Jurisdiction state or province:"
  47164745msgstr "Khu vực của bang hay tỉnh:"
   
  47204749msgstr "Giữ thư mục ở trên cao nhất"
  47214750
  4722 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:639
   4751#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:649
  47234752msgid ""
  47244753"Keep in mind that not all servers support this feature and may return "
   
  47554784msgstr "Ngôn ngữ"
  47564785
  4757 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1456
   4786#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1442
  47584787msgid "Language changed"
  47594788msgstr "Ngôn ngữ đã thay đổi"
  47604789
  4761 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:277
   4790#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:279
  47624791#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:376
  47634792#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:112
   
  47894818msgstr "Giới hạn:"
  47904819
  4791 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:793
   4820#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:796
  47924821msgid "Line length exceeded"
  47934822msgstr "Vượt quá độ dài dòng"
   
  47974826msgstr "Dùng các thư viện:"
  47984827
  4799 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:282
   4828#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:264
   4829#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:270
  48004830msgid "Listen socket closed"
  48014831msgstr "Gói mạng để nghe bị đóng lại"
  48024832
  4803 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:117
  4804 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:289
  4805 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:360
   4833#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:118
   4834#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:292
   4835#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:363
  48064836msgid "Listing:"
  48074837msgstr "Danh sách:"
   
  48164846msgstr "Máy nội bộ"
  48174847
  4818 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1047
   4848#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1033
  48194849msgid "Local address in use"
  48204850msgstr "Địa chỉ cục bộ được dùng"
  48214851
  4822 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1075
   4852#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1061
  48234853msgid "Local endpoint has been closed"
  48244854msgstr "Điểm cuối nội bộ đã bị đóng lại"
   
  48284858msgstr "Tập tin nội bộ"
  48294859
  4830 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:312
   4860#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:313
  48314861msgid "Local file does not exist."
  48324862msgstr "Tập tin nội bộ không tồn tại."
  48334863
  4834 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:370
  4835 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:462
   4864#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:371
   4865#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:463
  48364866#, c-format
  48374867msgid "Local file is %s\n"
  48384868msgstr "Tập tin nội bộ là %s\n"
  48394869
  4840 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:308
   4870#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:309
  48414871msgid "Local file is a directory instead of a regular file."
  48424872msgstr "Tập tin nội bộ là một thư mục thay thế của một tập tin thông thường."
  48434873
  4844 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:349
   4874#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:350
  48454875msgid "Local file is not a valid filename."
  48464876msgstr "Tên tập tin nội bộ không hợp lệ."
   
  48544884msgstr "Địa chỉ máy nội bộ:"
  48554885
  4856 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:222
   4886#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:246
  48574887msgid "Locality:"
  48584888msgstr "Vị trí:"
   
  48674897msgstr "Đăng nhập"
  48684898
  4869 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:801
   4899#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:804
  48704900msgid ""
  48714901"Login data contains non-ASCII characters and server might not be UTF-8 "
   
  48764906"bộ từ khi dùng máy chủ ủy nhiệm."
  48774907
  4878 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:808
   4908#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:811
  48794909msgid ""
  48804910"Login data contains non-ASCII characters and server might not be UTF-8 "
   
  48844914"thể không nhận dạng được bộ mã UTF-8. Thử dùng bộ ký tự nội bộ."
  48854915
  4886 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:835
   4916#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:838
  48874917msgid "Login sequence fully executed yet not logged in. Aborting."
  48884918msgstr ""
   
  49044934"hay “%s”"
  49054935
  4906 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:899
  4907 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:986
   4936#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:906
   4937#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:993
  49084938msgid "Low"
  49094939msgstr "Thấp"
  49104940
  4911 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:897
  4912 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:984
   4941#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:904
   4942#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:991
  49134943msgid "Lowest"
  49144944msgstr "Thấp nhất"
  49154945
  4916 #: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:67
   4946#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:69
  49174947msgid "Lowest available port has to be a number between 1024 and 65535."
  49184948msgstr "Giá trị cổng thấp nhất phải là số nằm giữa 1024 và 65535."
   
  49284958"dạng XML."
  49294959
  4930 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:781
  4931 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:793
  4932 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:808
  4933 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:840
   4960#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:784
   4961#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:796
   4962#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:811
   4963#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:843
  49344964#, c-format
  49354965msgid "Malformed chunk data: %s"
  49364966msgstr "Mẩu dữ liệu sai lệch: %s"
  49374967
  4938 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:726
   4968#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:729
  49394969#, c-format
  49404970msgid "Malformed header: %s"
  49414971msgstr "Phần đầu sai lệch: %s"
  49424972
  4943 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:546
   4973#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:549
  49444974msgid "Malformed reply, server not sending proper line endings"
  49454975msgstr "Phần trả lời sai dạng, máy chủ không gửi ký tự xuống dòng thích hợp"
  49464976
  49474977#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2582
  4948 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:296
  4949 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:302
  4950 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:308
  4951 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:312
  4952 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:319
  4953 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:325
  4954 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:331
  4955 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:349
   4978#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:297
   4979#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:303
   4980#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:309
   4981#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:313
   4982#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:320
   4983#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:326
   4984#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:332
   4985#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:350
  49564986msgid "Manual transfer"
  49574987msgstr "Truyền thủ công"
  49584988
  4959 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3020
   4989#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3027
  49604990msgid "Match all of the following"
  49614991msgstr "Tương ứng với tất cả cái như sau"
  49624992
  4963 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3021
   4993#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3028
  49644994msgid "Match any of the following"
  49654995msgstr "Tương ứng với tất cả cái như sau"
  49664996
  4967 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3022
   4997#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3029
  49684998msgid "Match none of the following"
  49694999msgstr "Không tương ứng với tất cả cái như sau"
   
  49735003msgstr "Tối đa số truyền đi đồng &thời:"
  49745004
  4975 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1089
   5005#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1075
  49765006msgid "Memory allocation failure"
  49775007msgstr "Gặp lỗi nghiêm trọng khi phân bổ bộ nhớ"
  49785008
  4979 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:387
  4980 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1783
   5009#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:388
   5010#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1752
  49815011msgid "Message log"
  49825012msgstr "Nhật ký thông tin"
   
  49865016msgstr "Vị trí của nhật ký thông báo"
  49875017
  4988 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1072
   5018#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1058
  49895019msgid "Message too large"
  49905020msgstr "Thông điệp quá lớn"
   
  50065036msgstr "Di chuyển &lên"
  50075037
  5008 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:977
   5038#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:974
  50095039msgid "My Computer"
  50105040msgstr "Thư mục My Computer"
  50115041
  5012 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:967
   5042#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:964
  50135043msgid "My Documents"
  50145044msgstr "Thư mục My Documents"
  50155045
  5016 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:269
   5046#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:271
  50175047#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:739
  50185048#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:741
   
  50355065
  50365066#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:790
  5037 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:693
   5067#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:695
  50385068msgid "Name of bookmark already exists."
  50395069msgstr "Tên dấu trang đã sẵn có."
   
  50515081msgstr "Phải nhập tên bộ lọc"
  50525082
  5053 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:388
   5083#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:391
  50545084msgid "Need to enter valid remote path"
  50555085msgstr "Phải nhập đường dẫn máy mạng hợp lệ"
   
  50595089msgstr "Cần chỉ rõ bộ mã ký tự"
  50605090
  5061 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1093
   5091#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1079
  50625092msgid "Neither nodename nor servname provided, or not known"
  50635093msgstr "Không có tên nút, cũng không cung cấp tên máy chủ, hoặc không biết"
  50645094
  5065 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1080
   5095#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1066
  50665096msgid ""
  50675097"Network host does not have any network addresses in the requested address "
   
  50695099msgstr "Mạng máy chủ không có địa chỉ mạng nào trong họ địa chỉ đã yêu cầu"
  50705100
  5071 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:490
  5072 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1064
   5101#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:513
   5102#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1050
  50735103msgid "Network unreachable"
  50745104msgstr "Mạng máy tính không kết nối tới"
   
  50865116msgstr "&Tab mới"
  50875117
  5088 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2818
   5118#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2825
  50895119#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/sitemanager.xrc:47
  50905120msgid "New Book&mark"
   
  51055135#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:555
  51065136#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:790
  5107 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:693
  5108 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2180
   5137#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:695
   5138#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2183
  51095139msgid "New bookmark"
  51105140msgstr "Tạo dấu trang mới"
  51115141
  5112 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1126
  5113 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1310
  5114 #: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1225
   5142#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1123
   5143#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1306
   5144#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1232
  51155145msgid "New directory"
  51165146msgstr "Thư &mục mới"
   
  51295159msgstr "Thư mục mới"
  51305160
  5131 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:583
  5132 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:595
  5133 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2156
   5161#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:585
   5162#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:597
   5163#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2159
  51345164msgid "New site"
  51355165msgstr "Tạo địa chỉ mới"
   
  51395169msgstr "Hàng đợi truyền tiếp theo"
  51405170
  5141 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:839
   5171#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:835
  51425172msgid "No"
  51435173msgstr "Không"
  51445174
  5145 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1091
   5175#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1077
  51465176msgid "No address associated with nodename"
  51475177msgstr "Chưa có địa chỉ tổ hợp với tên nốt này"
   
  51515181msgstr "Không có category để xuất ra được chọn"
  51525182
  5153 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2123
   5183#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2120
  51545184msgid "No command given, aborting."
  51555185msgstr "Không có lệnh nào được đưa ra nên bãi bỏ."
  51565186
  5157 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3751
   5187#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3758
  51585188msgid "No external IP address set, trying default."
  51595189msgstr "Không có địa chỉ IP trên Internet được đặt, đang thử mặc định."
   
  51775207msgstr "Không có ảnh nào có thể dùng được"
  51785208
  5179 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2977
   5209#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2974
  51805210msgid "No more files in the queue!"
  51815211msgstr "Không thể thêm tập tin vào hàng đợi nữa!"
  51825212
  5183 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:339
  5184 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:403
   5213#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:340
   5214#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:404
  51855215msgid "No name for the filterset given."
  51865216msgstr "Không có tên cho bộ lọc nhận được."
  51875217
  5188 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2985
   5218#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2992
  51895219msgid "No program associated with filetype"
  51905220msgstr "Chưa có chương trình nào ràng buộc xử lý kiểu tập tin này"
  51915221
  5192 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2902
   5222#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2909
  51935223#, c-format
  51945224msgid "No program has been associated to edit files with the extension '%s'."
   
  51975227"“%s”."
  51985228
  5199 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1067
   5229#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1053
  52005230msgid "No route to host"
  52015231msgstr "Không có bộ định tuyến đến máy"
   
  52055235msgstr "Không tìm thấy"
  52065236
  5207 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:278
   5237#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:280
  52085238msgid "No sites available"
  52095239msgstr "Chưa có địa chỉ nào có thể dùng"
  52105240
  5211 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:461
   5241#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:484
  52125242msgid "No supported SOCKS5 auth method"
  52135243msgstr "Không hỗ trợ phương thức xác minh SOCKS5"
   
  52195249#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1825
  52205250#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1844
  5221 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:59
   5251#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:61
  52225252msgid "None"
  52235253msgstr "Không"
   
  52275257msgstr "Chưa có gì được chọn"
  52285258
  5229 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1087
   5259#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1073
  52305260msgid "Nonrecoverable failure in name resolution"
  52315261msgstr "Gặp lỗi nghiêm trọng không thể phục hồi trong phân giải tên"
   
  52345264#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:854
  52355265#: ../../locales/../src/engine/server.cpp:875
  5236 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:153
  5237 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:178
  5238 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:539
  5239 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:902
  5240 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:989
   5266#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:154
   5267#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:179
   5268#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:540
   5269#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:909
   5270#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:996
  52415271#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1309
  52425272msgid "Normal"
   
  52485278msgstr "Không phải tất cả các mục tin đều có thể yêu cầu truyền."
  52495279
  5250 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:179
  5251 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:482
   5280#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:180
   5281#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:483
  52525282msgid "Not connected"
  52535283msgstr "Chưa được kết nối"
  52545284
  5255 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2021
   5285#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2011
  52565286msgid "Not connected to any server"
  52575287msgstr "Không kết nối tới bất kỳ máy chủ nào"
  52585288
  5259 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:551
   5289#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:561
  52605290msgid "Not connected to any server."
  52615291msgstr "Không có bất kỳ kết nối tới máy chủ."
   
  52655295msgstr "Chưa được kết nối."
  52665296
  5267 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1108
   5297#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1094
  52685298msgid "Not initialized, need to call WSAStartup"
  52695299msgstr "Chưa được khởi tạo, cần gọi WSAStartup"
  52705300
  5271 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:637
   5301#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:647
  52725302msgid "Note that this feature is only supported using the FTP protocol."
  52735303msgstr "Chú ý rằng đặc tính này chỉ hỗ trợ dùng giao thức FTP."
   
  53115341#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2181
  53125342#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2564
  5313 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2710
  5314 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2968
  5315 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3180
  5316 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3249
  5317 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3445
  5318 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3614
  5319 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3670
   5343#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2717
   5344#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2975
   5345#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3187
   5346#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3256
   5347#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3452
   5348#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3621
   5349#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3677
  53205350#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/inputdialog.xrc:34
  53215351#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:27
   
  53355365"tốt cho việc quay lại chế độ dự phòng nếu nó được bật."
  53365366
  5337 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:849
   5367#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:845
  53385368msgid "Once"
  53395369msgstr "Một lần"
   
  53815411#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1616
  53825412#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1733
  5383 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1695
  5384 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1707
   5413#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1700
   5414#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1712
  53855415msgid "Opening failed"
  53865416msgstr "Mở bị lỗi"
   
  54055435msgstr "Hệ điều hành:"
  54065436
  5407 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1058
   5437#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1044
  54085438msgid "Operation already in progress"
  54095439msgstr "Thao tác đã có sẵn trong tiến trình xử lý"
  54105440
  5411 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1049
   5441#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1035
  54125442msgid "Operation in progress"
  54135443msgstr "Thao tác đang được xử lý"
  54145444
  5415 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1070
   5445#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1056
  54165446msgid "Operation not supported"
  54175447msgstr "Thao tác không được hỗ trợ"
  54185448
  5419 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:216
   5449#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:240
  54205450msgid "Organization:"
  54215451msgstr "Tổ chức:"
   
  54255455msgstr "Các tùy chọn SFTP khác"
  54265456
  5427 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1103
   5457#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1089
  54285458msgid "Other system error"
  54295459msgstr "Lỗi hệ thống khác"
  54305460
  5431 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:238
   5461#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:262
  54325462msgid "Other:"
  54335463msgstr "Cái khác:"
  54345464
  5435 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1053
  5436 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1054
   5465#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1039
   5466#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1040
  54375467msgid "Out of memory"
  54385468msgstr "Hết bộ nhớ"
   
  54825512msgstr "Ghi đè nếu nguồn mới hơn hay &kích thước khác biệt"
  54835513
  5484 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:218
   5514#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:219
  54855515#, c-format
  54865516msgid "Own build type: %s\n"
   
  55095539msgstr "Máy chủ ủy thá&c proxy:"
  55105540
  5511 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:503
   5541#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:497
  55125542msgid "PORT command tainted by router or firewall."
  55135543msgstr "Lệnh PORT hỏng bởi bộ định tuyến router hoặc tường lửa firewall."
   
  55175547msgstr "Thụ độn&g (nên dùng)"
  55185548
  5519 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2355
   5549#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2322
  55205550msgid "Parameter not a valid URL"
  55215551msgstr "Tham số không hợp chuẩn URL"
  55225552
  5523 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:542
   5553#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:543
  55245554#, c-format
  55255555msgid "Parsing %d bytes of version information.\n"
   
  55415571msgstr "Chế độ thụ động"
  55425572
  5543 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:603
  5544 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:616
  5545 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:627
   5573#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:597
   5574#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:610
   5575#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:621
  55465576msgid "Passive mode has been set as default transfer mode."
  55475577msgstr "Chế độ thụ động được đặt là chế độ truyền mặc định."
  55485578
  5549 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:112
   5579#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:111
  55505580msgid "Password required"
  55515581msgstr "Yêu cầu mật khẩu"
   
  55565586msgstr "Đường dẫn"
  55575587
  5558 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3051
  5559 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2219
   5588#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3058
   5589#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2220
  55605590#, c-format
  55615591msgid "Path cannot be constructed for directory %s and subdir %s"
  55625592msgstr "Đường dẫn không thể xây dựng từ thư mục %s và thư mục con %s"
  55635593
  5564 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2313
   5594#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2280
  55655595msgid "Path not found:"
  55665596msgstr "Không tìm thấy đường dẫn:"
   
  55815611msgstr "Quyền"
  55825612
  5583 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1046
  5584 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1055
   5613#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1032
   5614#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1041
  55855615msgid "Permission denied"
  55865616msgstr "Không đủ thẩm quyền"
   
  55955625msgstr "Nền tảng:"
  55965626
  5597 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:568
   5627#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:562
  55985628msgid ""
  55995629"Please check on https://filezilla-project.org/probe.php that the server is "
   
  56115641"thể thiết lập kết nối ra ngoài tới các cổng chuyên dùng."
  56125642
  5613 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:638
   5643#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:632
  56145644msgid "Please disable settings like 'DMZ mode' or 'Game mode' on your router."
  56155645msgstr ""
   
  56175647"định tuyến router của bạn."
  56185648
  5619 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:577
   5649#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:571
  56205650msgid ""
  56215651"Please ensure you have a stable internet connection and carefully check your "
   
  56525682msgstr "Đề nghị nhập tên mới cho bộ lọc sao chép."
  56535683
  5654 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:389
   5684#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:390
  56555685#, c-format
  56565686msgid "Please enter a new name for the filter set \"%s\""
   
  56825712msgstr "Nhập mật khẩu cho máy chủ này:"
  56835713
  5684 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2112
   5714#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2109
  56855715msgid ""
  56865716"Please enter a path and executable to run.\n"
   
  56895719msgstr ""
  56905720"Xin hãy nhập đường dẫn và chương trình thực thi để chạy.\n"
  5691 "Ví dụ c:\\somePath\\file.exe nếu chạy trên MS Windows hay /somePath/file nếu "
  5692 "dưới Unix.\n"
   5721"Ví dụ c:\\một\\số\\đường\\dẫn\\tập_tin.exe nếu chạy trên MS Windows hay /một/"
   5722"số/đường/dẫn/tập_tin nếu dưới Unix.\n"
  56935723"Bạn cũng có thể ghi rõ các đối số tùy chọn."
  56945724
   
  57005730"năng này."
  57015731
  5702 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:333
   5732#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:334
  57035733msgid "Please enter a unique name for this filter set"
  57045734msgstr "Hãy đặt tên duy nhất cho bộ lọc này"
   
  57085738msgstr "Xin nhập tên người dùng cho máy chủ này:"
  57095739
  5710 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:197
   5740#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:187
  57115741msgid "Please enter a valid portrange."
  57125742msgstr "Hãy nhập vùng giá trị cổng hợp lệ."
  57135743
  5714 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:176
   5744#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:168
  57155745msgid "Please enter an URL where to get your external address from"
  57165746msgstr ""
   
  57235753msgstr "Hãy nhập giới hạn tốc độ tải lên có giá trị lớn hơn hoặc bằng 0 %s/s."
  57245754
  5725 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:562
   5755#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:572
  57265756msgid ""
  57275757"Please enter raw FTP command.\n"
   
  57315761"Dùng dòng lệnh thô sẽ xóa bộ đệm dữ liệu thư mục."
  57325762
  5733 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:897
  5734 #: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1123
  5735 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1297
  5736 #: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1212
   5763#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:902
   5764#: ../../locales/../src/interface/LocalTreeView.cpp:1120
   5765#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1293
   5766#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1219
  57375767msgid "Please enter the name of the directory which should be created:"
  57385768msgstr "Xin hãy nhập tên của thư mục sẽ được tạo ra:"
  57395769
  5740 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2619
   5770#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2609
  57415771msgid "Please enter the name of the file which should be created:"
  57425772msgstr "Xin hãy nhập tên của tập tin mà bạn muốn tạo:"
   
  57465776msgstr "Nhập tên mật khẩu cho máy chủ này:"
  57475777
  5748 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:157
   5778#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:152
  57495779msgid "Please enter your external IP address"
  57505780msgstr "Nhập địa chỉ IP trên Internet của bạn"
  57515781
  5752 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:608
  5753 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:621
   5782#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:602
   5783#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:615
  57545784msgid ""
  57555785"Please enter your external IP address on the active mode page of this "
   
  57695799"nối FTP thành công."
  57705800
  5771 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:632
   5801#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:626
  57725802msgid ""
  57735803"Please make sure FileZilla is allowed to establish outgoing connections and "
   
  57775807"chắn là bạn gõ địa chỉ chính xác."
  57785808
  5779 #: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:136
   5809#: ../../locales/../src/interface/FileZilla.cpp:157
  57805810msgid "Please make sure the requested locale is installed on your system."
  57815811msgstr ""
   
  57835813"của bạn."
  57845814
  5785 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:609
   5815#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:603
  57865816msgid ""
  57875817"Please make sure your router is using the latest available firmware. "
   
  58075837"cảnh báo sai bạn có thể loại bỏ một cách an toàn."
  58085838
  5809 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:677
   5839#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:687
  58105840msgid ""
  58115841"Please note that preserving timestamps on uploads on FTP, FTPS and FTPES "
   
  58235853"lại quá nhiều lần hay trong khoảng thời gian quá ngắn."
  58245854
  5825 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:585
   5855#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:579
  58265856msgid ""
  58275857"Please run this wizard again should you change your network environment or "
   
  58335863"máy chủ mà nó trước đó đã hoạt động."
  58345864
  5835 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3221
   5865#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3228
  58365866msgid "Please select an action:"
  58375867msgstr "Hãy chọn tác động:"
   
  58685898msgstr "Xin hãy chọn các thuộc tính mới cho tập tin đã chọn."
  58695899
  5870 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:596
   5900#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:590
  58715901msgid ""
  58725902"Please update your firewall and make sure your router is using the latest "
   
  58865916msgstr "&Vị trí của nhật ký:"
  58875917
  5888 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:223
  5889 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:224
   5918#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:247
   5919#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:248
  58905920msgid "Postal code:"
  58915921msgstr "Mã bưu điện:"
   
  58995929msgstr "Cấp phát trước"
  59005930
  5901 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:268
  5902 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1901
   5931#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:270
   5932#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1904
  59035933msgid "Predefined Sites"
  59045934msgstr "Giới hạn trước các địa chỉ"
  59055935
  5906 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:676
   5936#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:686
  59075937msgid "Preserving file timestamps"
  59085938msgstr "Lưu giữ dấu thời gian của tập tin"
   
  59125942msgstr "Xem trước:"
  59135943
  5914 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1053
   5944#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1136
  59155945msgid "Primary connection and data connection certificates don't match."
  59165946msgstr "Kết nối gốc và xác nhận dữ liệu kết nối không khớp nhau."
   
  59235953#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:18
  59245954msgid "Print version information to stdout and exit"
  5925 msgstr "Gửi thông tin về phiên bản tới stdout và thoát ra"
   5955msgstr "In thông tin về phiên bản ra stdout rồi thoát"
  59265956
  59275957#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1733
   
  59295959msgstr "Thư mục ưu tiên (mặc định)"
  59305960
  5931 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   5961#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  59325962msgid "Priority"
  59335963msgstr "Quyền ưu tiên"
   
  59595989msgstr "Xử lý &hàng đợi"
  59605990
  5961 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1051
   5991#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1037
  59625992msgid "Process file table overflow"
  59635993msgstr "Bản tập tin xử lý bị tràn"
   
  59695999msgstr "Đã xử lý %s trong %s."
  59706000
  5971 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1056
   6001#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1042
  59726002msgid "Protocol not supported"
  59736003msgstr "Giao thức không được hỗ trợ"
  59746004
  5975 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1110
   6005#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1096
  59766006msgid "Protocol not supported on given socket type"
  59776007msgstr "Giao thức không hỗ trợ trên kiểu ổ cắm đã cho"
   
  59906020msgstr "Tài khoả&n máy chủ ủy nhiệm:"
  59916021
  5992 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:471
   6022#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:494
  59936023msgid "Proxy authentication failed"
  59946024msgstr "Sự xác thực máy chủ ủy nhiệm bị lỗi."
  59956025
  5996 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:103
  5997 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:115
   6026#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:105
   6027#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:117
  59986028#, c-format
  59996029msgid "Proxy handshake failed: %s"
  60006030msgstr "Kết nối bắt tay với máy chủ ủy nhiệm bị lỗi: %s"
  60016031
  6002 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4206
   6032#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4227
  60036033msgid "Proxy host starts with '[' but no closing bracket found."
  60046034msgstr "Máy chủ bắt đầu với “[” nhưng không tìm thấy dấu ngoặc đóng."
  60056035
  6006 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:329
   6036#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:352
  60076037#, c-format
  60086038msgid "Proxy reply: %s"
  60096039msgstr "Máy chủ ủy nhiệm trả lời: %s"
  60106040
  6011 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:384
  6012 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:512
   6041#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:535
   6042#, c-format
   6043msgid "Proxy request failed. Reply from proxy: %s"
   6044msgstr "Gặp lỗi khi yêu cầu máy chủ ủy nhiệm. Trả lời từ máy ủy nhiệm: %s"
   6045
   6046#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:407
  60136047#, c-format
  60146048msgid "Proxy request failed: %s"
  6015 msgstr "Gặp lỗi khi yêu cầu máy chủ ủy nhiệm lỗi: %s"
  6016 
  6017 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:536
   6049msgstr "Gặp lỗi khi yêu cầu máy chủ ủy nhiệm: %s"
   6050
   6051#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:559
  60186052msgid "Proxy request failed: Unknown address type in CONNECT reply"
  60196053msgstr ""
  6020 "Gặp lỗi khi yêu cầu máy chủ ủy nhiệm lỗi: Không rõ kiểu địa chỉ trong trả "
  6021 "lời CONNECT"
  6022 
  6023 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4235
   6054"Gặp lỗi khi yêu cầu máy chủ ủy nhiệm: Không rõ kiểu địa chỉ trong trả lời "
   6055"CONNECT"
   6056
   6057#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4256
  60246058msgid "Proxy set but proxy host or port invalid"
  60256059msgstr "Máy chủ ủy nhiệm được đặt nhưng máy chủ hay cổng hợp lệ"
   
  60376071msgstr "Cho phép tất cả mọi người"
  60386072
  6039 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3057
   6073#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3054
  60406074msgid "Queue has been fully processed"
  60416075msgstr "Hàng đợi đã đầy"
   
  60566090msgstr "Hàng đợi: rỗng"
  60576091
  6058 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:434
   6092#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:438
  60596093msgid "Queued files"
  60606094msgstr "Hàng đợi các tập tin"
  60616095
  6062 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3157
   6096#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3164
  60636097msgid "Queueing:"
  60646098msgstr "Đang đợi:"
   
  60776111msgstr "Đặt và xếp &lại hàng đợi với các tập tin đã chọn"
  60786112
  6079 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:576
   6113#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:586
  60806114msgid "Raw FTP command"
  60816115msgstr "Lệnh FTP thô"
   
  60946128msgstr "Đổi tê&n"
  60956129
  6096 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:591
   6130#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:585
  60976131msgid ""
  60986132"Re-run the wizard and carefully check your settings and configure all "
   
  61106144msgstr "Chỉ đọc"
  61116145
  6112 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1013
   6146#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1023
  61136147msgid "Really cancel current operation?"
  61146148msgstr "Bạn có thực sự muốn hủy hoạt động hiện hành không?"
  61156149
  6116 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1386
  6117 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:761
   6150#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1382
   6151#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:740
  61186152#, c-format
  61196153msgid "Really delete %d directory with its contents from the server?"
   
  61236157"Bạn có thực sự muốn xóa %d thư mục và nội dung của nó từ máy chủ không?"
  61246158
  6125 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1384
  6126 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:759
   6159#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1380
   6160#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:738
  61276161#, c-format
  61286162msgid "Really delete %d file from the server?"
   
  61306164msgstr[0] "Bạn có thực sự muốn xóa %d tập tin từ máy chủ không?"
  61316165
  6132 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1391
  6133 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:765
   6166#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1387
   6167#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:744
  61346168#, c-format
  61356169msgid "Really delete %s and %s from the server?"
  61366170msgstr "Bạn có thực sự muốn xóa %s và %s từ máy chủ không?"
  61376171
  6138 #: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1038
   6172#: ../../locales/../src/interface/RemoteTreeView.cpp:1041
  61396173msgid "Really delete all selected files and/or directories from the server?"
  61406174msgstr ""
   
  61426176"không?"
  61436177
  6144 #: ../../locales/../src/engine/local_filesys.cpp:129
   6178#: ../../locales/../src/interface/file_utils.h:45
  61456179msgid "Really delete all selected files and/or directories from your computer?"
  61466180msgstr ""
   
  61486182"của mình không?"
  61496183
  6150 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   6184#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  61516185msgid "Reason"
  61526186msgstr "Lý do"
  61536187
  6154 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3050
   6188#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3047
  61556189msgid "Reboot now"
  61566190msgstr "Khởi động lại ngay"
   
  61606194msgstr "Rec&urse vào thư mục con"
  61616195
  6162 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:197
   6196#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:225
  61636197#, c-format
  61646198msgid "Received TLS alert from the server: %s (%d)"
  61656199msgstr "Nhận được cảnh báo TLS từ máy phục vụ: %s (%d)"
  61666200
  6167 #: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2965
   6201#: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2957
  61686202msgid "Received a directory listing which appears to be encoded in EBCDIC."
  61696203msgstr "Đã nhận về danh sách thư mục mà nó có vẻ được mã hóa trong EBCDIC."
  61706204
  6171 #: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:1993
  6172 #: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2007
   6205#: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:1992
   6206#: ../../locales/../src/engine/directorylistingparser.cpp:2008
  61736207msgid "Received a line exceeding 10000 characters, aborting."
  61746208msgstr "Nhận được vượt quá 10000 ký tự một dòng, đang bãi bỏ."
  61756209
  6176 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1006
  6177 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1015
  6178 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1038
   6210#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:989
   6211#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:997
   6212#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:1018
  61796213msgid "Received data tainted"
  61806214msgstr "Xác nhận dữ liệu bị hỏng"
  61816215
  6182 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:521
   6216#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:522
  61836217msgid "Received invalid character in version information"
  61846218msgstr "Có ký tự không hợp lệ trong thông tin về phiên bản"
  61856219
  6186 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:200
   6220#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:228
  61876221#, c-format
  61886222msgid "Received unknown TLS alert %d from the server"
  61896223msgstr "Nhận được cảnh báo TLS chưa biết %d từ máy chủ"
  61906224
  6191 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:514
   6225#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:515
  61926226msgid "Received version information is too large"
  61936227msgstr "Thông tin về phiên bản nhận được là quá dài"
   
  62226256msgstr "Xóa tập tin và thư mục một cách đệ quy."
  62236257
  6224 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:642
   6258#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:645
  62256259#, c-format
  62266260msgid "Redirection to invalid or unsupported URI: %s"
  62276261msgstr "Đổi hướng tới địa chỉ URI không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ: %s"
  62286262
  6229 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:649
  6230 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:656
   6263#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:652
   6264#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:659
  62316265#, c-format
  62326266msgid "Redirection to invalid or unsupported address: %s"
   
  62386272msgstr "Làm mới lại danh sách tập tin và thư mục"
  62396273
  6240 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3690
   6274#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3697
  62416275msgid "Remember passwords?"
  62426276msgstr "Nhớ mật khẩu?"
   
  62466280msgstr "Máy trên mạng"
  62476281
  6248 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:826
   6282#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:854
  62496283msgid "Remote certificate not trusted."
  62506284msgstr "Thông tin xác nhận máy mạng không tin cậy."
  62516285
  62526286#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2275
  6253 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   6287#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  62546288msgid "Remote file"
  62556289msgstr "Tập tin máy mạng"
  62566290
  6257 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3099
  6258 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:383
  6259 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:388
  6260 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:397
  6261 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:402
   6291#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3106
   6292#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:386
   6293#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:391
   6294#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:400
   6295#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:405
  62626296msgid "Remote file search"
  62636297msgstr "Tìm kiếm tập tin máy mạng"
   
  62956329msgstr "Không thể phân tích đường dẫn máy mạng. Hãy chắc chắn là nó hợp lệ."
  62966330
  6297 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:331
   6331#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:332
  62986332msgid "Remote path could not be parsed."
  62996333msgstr "Đường dẫn máy mạng không thể phân tách được."
  63006334
  6301 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3139
   6335#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3146
  63026336msgid "Remote path handling:"
  63036337msgstr "Đường dẫn máy mạng đang xử lý:"
   
  63396373msgstr "Đổi tên tập tin và thư mục đã chọn"
  63406374
  6341 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3390
  6342 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2418
   6375#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3397
   6376#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2419
  63436377#, c-format
  63446378msgid "Renaming '%s' to '%s'"
  63456379msgstr "Đổi tên từ “%s” thành “%s”"
  63466380
  6347 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3415
   6381#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3422
  63486382msgid "Reporting bugs and feature requests"
  63496383msgstr "Cách báo cáo lỗi và yêu cầu các đặc tính mới"
  63506384
  6351 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:375
   6385#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:398
  63526386msgid ""
  63536387"Request failed - client is not running identd (or not reachable from server)"
   
  63566390"từ máy chủ)"
  63576391
  6358 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:378
   6392#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:401
  63596393msgid "Request failed - client's identd could not confirm the user ID string"
  63606394msgstr ""
   
  63626396"(ID) tài khoản"
  63636397
  6364 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:372
   6398#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:395
  63656399msgid "Request rejected or failed"
  63666400msgstr "Yêu cầu bị từ chối hay gặp lỗi"
   
  63786412msgstr "Đặt và xếp lại toàn &bộ hàng đợi"
  63796413
  6380 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1098
   6414#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1084
  63816415msgid "Resolved protocol is unknown"
  63826416msgstr "Giao thức phân giải chưa biết"
  63836417
  6384 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1079
  6385 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:457
   6418#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1082
   6419#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:459
  63866420#, c-format
  63876421msgid "Resolving address of %s"
  63886422msgstr "Phân giải địa chỉ IP của %s"
  63896423
  6390 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1057
   6424#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1043
  63916425msgid "Resource temporarily unavailable"
  63926426msgstr "Tài nguyên tạm thời không sẵn sàng"
  63936427
  6394 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:112
  6395 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:410
  6396 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:283
  6397 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:343
   6428#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:113
   6429#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:411
   6430#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:286
   6431#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:346
  63986432msgid "Response:"
  63996433msgstr "Trả về:"
  64006434
  6401 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3085
   6435#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3092
  64026436msgid "Results:"
  64036437msgstr "Kết quả:"
   
  64186452"xuống dòng khác với máy khách."
  64196453
  6420 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1270
  6421 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:928
   6454#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1273
   6455#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:924
  64226456#, c-format
  64236457msgid "Retrieving directory listing of \"%s\"..."
  64246458msgstr "Đang nhận danh sách của thư mục \"%s\"…"
  64256459
  6426 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1267
  6427 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:925
   6460#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1270
   6461#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:921
  64286462msgid "Retrieving directory listing..."
  64296463msgstr "Đang nhận danh sách thư mục…"
  64306464
  6431 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3766
  6432 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:719
   6465#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3773
   6466#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:710
  64336467#, c-format
  64346468msgid "Retrieving external IP address from %s"
   
  64476481msgstr "Tắt &hệ thống"
  64486482
  6449 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3030
   6483#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3037
  64506484msgid "S&top"
  64516485msgstr "&Dừng lại"
   
  64676501msgstr "SOC&KS 4"
  64686502
  6469 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:154
   6503#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:177
  64706504#, c-format
  64716505msgid "SOCKS4 proxy will connect to: %s"
   
  64766510msgstr "SQLite:"
  64776511
  6478 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:857
   6512#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
  64796513msgid "Save settings?"
  64806514msgstr "Lưu lại các cài đặt không?"
  64816515
  6482 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:436
   6516#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:437
  64836517#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:978
  64846518msgid "Saving of password has been disabled by your system administrator."
  64856519msgstr "Việc lưu mật khẩu đã được tắt bởi người quản trị hệ thống."
  64866520
  6487 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:438
   6521#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:439
  64886522#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:980
  64896523msgid "Saving of passwords has been disabled by you."
   
  64986532msgstr "Quét toàn bộ các tập tin để tải lên"
  64996533
  6500 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3013
   6534#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3020
  65016535msgid "Search &conditions:"
  65026536msgstr "Điều &kiện tìm kiếm:"
  65036537
  6504 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2994
   6538#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3001
  65056539msgid "Search &directory:"
  65066540msgstr "&Thư mục tìm kiếm:"
   
  65186552msgstr "Thông tin an ninh"
  65196553
  6520 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:579
  6521 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:592
   6554#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:573
   6555#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:586
  65226556msgid "See also: https://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
  65236557msgstr "Xem thêm: http://wiki.filezilla-project.org/Network_Configuration"
   
  65726606
  65736607#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:34
  6574 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1488
   6608#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1495
  65756609msgid "Select file for exported queue"
  65766610msgstr "Chọn tập tin cho hàng đợi xuất ra"
   
  65816615
  65826616#: ../../locales/../src/interface/export.cpp:32
  6583 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2208
   6617#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:2211
  65846618msgid "Select file for exported sites"
  65856619msgstr "Chọn tập tin cho địa chỉ xuất ra"
   
  65896623msgstr "Chọn tập tin để nhập thông tin cài đặt"
  65906624
  6591 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:241
   6625#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:242
  65926626msgid "Select file to upload"
  65936627msgstr "Chọn tập tin để tải lên"
  65946628
  6595 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:129
   6629#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:128
  65966630msgid "Select filename for converted key file"
  65976631msgstr "Chọn tập tin để chuyển đổi tập tin khóa"
  65986632
  6599 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2907
   6633#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2914
  66006634msgid "Select how these files should be opened."
  66016635msgstr "Chọn cách mở tập tin."
  66026636
  6603 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:507
   6637#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:513
  66046638msgid "Select target download directory"
  66056639msgstr "Chọn thư mục đích để tải về"
  66066640
  6607 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:237
   6641#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:238
  66086642msgid "Select target filename"
  66096643msgstr "Chọn tên tập tin đích"
   
  66176651msgstr "Chọn thông tin riêng tư bạn muốn xóa."
  66186652
  6619 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:475
   6653#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:481
  66206654#, c-format
  66216655msgid "Selected %d directory with its contents for transfer."
   
  66296663msgstr[0] "Đã chọn %d thư mục"
  66306664
  6631 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:473
   6665#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:479
  66326666#, c-format
  66336667msgid "Selected %d file for transfer."
   
  66476681msgstr[0] "Đã chọn %d tập tin. Kích thước tổng cộng ít nhất là: %s"
  66486682
  6649 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:479
   6683#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:485
  66506684#, c-format
  66516685msgid "Selected %s and %s for transfer."
   
  66856719msgstr "Tập tin đã chọn vẫn còn bị chỉnh sửa"
  66866720
  6687 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:303
   6721#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:304
  66886722msgid "Selected filter only works for local files."
  66896723msgstr "Chọn bộ lọc chỉ làm việc cho tập tin nội bộ."
   
  67096743msgstr "Gửi lệnh từ người dùng đến máy chủ nếu không thì không có hiệu lực"
  67106744
  6711 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4311
   6745#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4332
  67126746msgid "Sending keep-alive command"
  67136747msgstr "Đang gửi lệnh duy trì"
  67146748
  67156749#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/certificate.xrc:65
  6716 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:227
   6750#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:251
  67176751msgid "Serial number:"
  67186752msgstr "Số sê-ri:"
   
  67226756msgstr "&Kiểu máy chủ:"
  67236757
  6724 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:715
   6758#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:743
  67256759msgid "Server did not properly shut down TLS connection"
  67266760msgstr "Máy chủ không tắt kết nối TLS một cách đúng đắn"
  67276761
  6728 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:888
  6729 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:941
   6762#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:891
   6763#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:944
  67306764msgid "Server does not support non-ASCII characters."
  67316765msgstr "Máy chủ không hỗ trợ các ký tự không phải ASCII."
  67326766
  6733 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4147
   6767#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4168
  67346768#, c-format
  67356769msgid "Server does not support resume of files > %d GB."
  67366770msgstr "Máy chủ không hỗ trợ phục hồi tập tin >%d GB."
  67376771
  6738 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4143
   6772#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4164
  67396773#, c-format
  67406774msgid ""
   
  67456779"thước tập tin tương ứng."
  67466780
  6747 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2424
   6781#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2427
  67486782msgid "Server does not support resume of files > 2GB."
  67496783msgstr "Máy chủ không hỗ trợ phục hồi tập tin >2GB."
  67506784
  6751 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2420
   6785#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2423
  67526786msgid "Server does not support resume of files > 4GB."
  67536787msgstr "Máy chủ không hỗ trợ phục hồi tập tin >4GB."
  67546788
  6755 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4158
   6789#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4179
  67566790#, c-format
  67576791msgid ""
   
  67626796"kích thước tập tin tương ứng."
  67636797
  6764 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:837
   6798#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:840
  67656799msgid ""
  67666800"Server might require an account. Try specifying an account using the Site "
   
  67706804"Danh bạ"
  67716805
  6772 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:342
   6806#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:345
  67736807msgid "Server returned empty path."
  67746808msgstr "Máy chủ trả về đường dẫn rỗng."
  67756809
  6776 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:664
   6810#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:660
  67776811msgid ""
  67786812"Server sent an additional login prompt. You need to use the interactive "
   
  67816815"Máy chủ gửi một lời nhắc đăng nhập. Bạn cần dùng đăng nhập kiểu tương tác."
  67826816
  6783 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3713
   6817#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3720
  67846818msgid "Server sent passive reply with unroutable address. Passive mode failed."
  67856819msgstr ""
   
  67876821"lỗi."
  67886822
  6789 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3708
   6823#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3715
  67906824msgid ""
  67916825"Server sent passive reply with unroutable address. Using server address "
   
  67966830
  67976831#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:418
  6798 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:425
  6799 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:464
  6800 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:473
  6801 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:485
  6802 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:509
  6803 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:516
  6804 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:525
  6805 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:536
   6832#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:424
   6833#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:459
   6834#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:468
   6835#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:480
   6836#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:503
   6837#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:510
   6838#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:519
   6839#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:530
  68066840msgid "Server sent unexpected reply."
  68076841msgstr "Máy chủ gửi trả lời không hợp lệ."
   
  68196853msgstr "&Kiểu máy chủ:"
  68206854
  6821 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   6855#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  68226856msgid "Server/Local file"
  68236857msgstr "Tập tin Máy chủ/Máy nội bộ"
   
  68366870msgstr "T&hiết lập quyền ưu tiên"
  68376871
  6838 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3538
  6839 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2297
   6872#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:3545
   6873#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:2298
  68406874#, c-format
  68416875msgid "Set permissions of '%s' to '%s'"
  68426876msgstr "Thiết lập quyền hạn từ “%s” thành “%s”"
  68436877
  6844 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:789
   6878#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:791
  68456879msgid "SetSocketBufferSize called without socket"
  68466880msgstr "SetSocketBufferSize được gọi mà không có gói mạng nào"
   
  68626896msgstr "Hiển thị hộp thoại &chào mừng…"
  68636897
  6864 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2203
   6898#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2170
  68656899msgid "Show both directory trees and continue comparing?"
  68666900msgstr "Hiển thị cả cây thư mục và tiếp tục so sánh?"
   
  68836917msgstr "Hiển thị hộp thoại trợ giúp"
  68846918
  6885 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3046
   6919#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3043
  68866920msgid "Shutdown now"
  68876921msgstr "Tắt ngay bây giờ"
   
  69236957msgstr "Danh bạ đã mở"
  69246958
  6925 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:426
  6926 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:440
  6927 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:452
  6928 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:507
  6929 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:681
  6930 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:758
   6959#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:428
   6960#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:442
   6961#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:454
   6962#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:509
   6963#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:683
   6964#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:760
  69316965msgid "Site does not exist."
  69326966msgstr "Địa chỉ không tồn tại."
  69336967
  6934 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:409
   6968#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:411
  69356969msgid "Site path has to begin with 0 or 1."
  69366970msgstr "Đường dẫn địa chỉ phải bắt đầu với 0 hoặc 1."
  69376971
  6938 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:446
  6939 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:525
  6940 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:675
  6941 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:752
   6972#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:448
   6973#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:527
   6974#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:677
   6975#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:754
  69426976msgid "Site path is malformed."
  69436977msgstr "Địa chỉ trang mạng không hợp lệ."
   
  69576991"Thêm kết nối hiện tại vào danh bạ?"
  69586992
  6959 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   6993#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  69606994msgid "Size"
  69616995msgstr "Kích thước"
   
  69767010msgstr "Bỏ qua tập tin"
  69777011
  6978 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1150
  6979 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1167
  6980 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1191
  6981 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1251
   7012#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1154
   7013#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1171
   7014#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1195
   7015#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1255
  69827016#, c-format
  69837017msgid "Skipping download of %s"
  69847018msgstr "Giữ nguyên tải xuống của %s"
  69857019
  6986 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1154
  6987 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1170
  6988 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1195
  6989 #: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1255
   7020#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1158
   7021#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1174
   7022#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1199
   7023#: ../../locales/../src/engine/ControlSocket.cpp:1259
  69907024#, c-format
  69917025msgid "Skipping upload of %s"
  69927026msgstr "Giữ nguyên tải lên của %s"
  69937027
  6994 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1061
   7028#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1047
  69957029msgid "Socket address outside address space"
  69967030msgstr "Địa chỉ ổ cắm mạng nằm ngoài không gian địa chỉ"
  69977031
  6998 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1063
   7032#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1049
  69997033msgid "Socket already connected"
  70007034msgstr "Ổ cắm đã sẵn được kết nối"
  70017035
  7002 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1071
   7036#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1057
  70037037msgid "Socket has been shut down"
  70047038msgstr "Ổ cắm bị tắt"
  70057039
  7006 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1068
   7040#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1054
  70077041msgid "Socket not connected"
  70087042msgstr "Ổ cắm chưa được kết nối"
  70097043
  7010 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1111
   7044#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1097
  70117045msgid "Socket type not supported for address family"
  70127046msgstr "Kiểu ổ cắm không hỗ trợ họ địa chỉ"
  70137047
  7014 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1148
   7048#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:1158
  70157049msgid "Some files are still being edited or need to be uploaded."
  70167050msgstr "Có một vài tập tin vẫn đang sửa hay cần phải tải lên."
   
  70297063msgstr "Xắp xếp thư mục trực tiếp"
  70307064
  7031 #: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:464
   7065#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:466
  70327066msgid "Sort order cannot be changed if comparing directories."
  70337067msgstr "Thứ tự xắp xếp không thể thay đổi nếu đang so sánh các thư mục."
   
  70457079msgstr "Nguồn và đường dẫn của lệnh “thả” là trùng nhau"
  70467080
  7047 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:139
   7081#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:138
  70487082msgid "Source and target file may not be the same"
  70497083msgstr "Tập tin nguồn và đường dẫn của nó không thể giống nhau"
   
  70577091msgstr "Tập tin nguồn:"
  70587092
  7059 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3632
   7093#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3639
  70607094#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:54
  70617095#: ../../locales/../src/interface/speedlimits_dialog.cpp:62
   
  70957129msgstr "Bắt đầu bằng việc mở Danh bạ"
  70967130
  7097 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:212
   7131#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:213
  70987132#, c-format
  70997133msgid "Started update check on %s\n"
  71007134msgstr "Tự động kiểm tra cập nhật phiên bản mới vào %s\n"
  71017135
  7102 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2144
  7103 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1562
   7136#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2147
   7137#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1568
  71047138#, c-format
  71057139msgid "Starting download of %s"
  71067140msgstr "Bắt đầu tải về %s"
  71077141
  7108 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2147
  7109 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1565
   7142#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:2150
   7143#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1571
  71107144#, c-format
  71117145msgid "Starting upload of %s"
   
  71167150msgstr "Bắt đầu địa chỉ trong đường dẫn đã cho"
  71177151
  7118 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:221
   7152#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:245
  71197153msgid "State or province:"
  71207154msgstr "Bang hoặc tỉnh:"
  71217155
  71227156#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1087
  7123 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   7157#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  71247158msgid "Status"
  71257159msgstr "Tình trạng"
  71267160
  7127 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:109
  7128 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:292
  7129 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:367
   7161#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:110
   7162#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:295
   7163#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:370
  71307164msgid "Status:"
  71317165msgstr "Tình trạng:"
   
  71397173msgstr "Dừng thao tác đệ quy"
  71407174
  7141 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:225
   7175#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:249
  71427176msgid "Street:"
  71437177msgstr "Tên đường phố:"
   
  71557189msgstr "Tổng hợp kết quả kiểm tra:"
  71567190
  7157 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3054
   7191#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3051
  71587192msgid "Suspend now"
  71597193msgstr "Ngừng ngay bây giờ"
  71607194
  7161 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3238
   7195#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3245
  71627196msgid ""
  71637197"Symlinks to files are not affected by this choice, such symlinks are always "
   
  71677201"liên kết mềm luôn bị xóa."
  71687202
  7169 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3693
   7203#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3700
  71707204#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/toolbar.xrc:82
  7171 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:238
  7172 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:252
  7173 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:258
  7174 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:268
  7175 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:355
  7176 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:363
  7177 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:371
  7178 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:930
   7205#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:239
   7206#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:253
   7207#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:259
   7208#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:269
   7209#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:356
   7210#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:364
   7211#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:372
   7212#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:924
   7213#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:932
  71797214#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:938
  7180 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:944
  7181 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:953
  7182 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:979
   7215#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:947
   7216#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:973
  71837217msgid "Synchronized browsing"
  71847218msgstr "Duyệt đồng bộ"
  71857219
  7186 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:370
   7220#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:371
  71877221msgid "Synchronized browsing has been disabled."
  71887222msgstr "Chức năng duyệt đồng bộ đã bị khóa."
   
  71987232#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:97
  71997233#: ../../locales/../src/interface/cmdline.cpp:103
  7200 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2315
  7201 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2357
   7234#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2282
   7235#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2324
  72027236msgid "Syntax error in command line"
  72037237msgstr "Cấu trúc dòng lệnh sai"
   
  72117245msgstr "Chi tiết hệ thống"
  72127246
  7213 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1052
   7247#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1038
  72147248msgid "System limit of open files exceeded"
  72157249msgstr "Đã chạm đến giới hạn số lượng tập tin mở của hệ thống"
  72167250
  7217 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1109
   7251#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1095
  72187252msgid "System's network subsystem has failed"
  72197253msgstr "Hệ thống mạng con hệ thống bị lỗi"
   
  72237257msgstr "Thanh côn&g cụ"
  72247258
  7225 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:300
   7259#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:302
  72267260msgid "TLS connection established, sending HTTP request"
  72277261msgstr "Kết nối TLS đã được thiết lập, đang gửi yêu cầu HTTP"
  72287262
  7229 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:402
   7263#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:405
  72307264msgid "TLS connection established, waiting for welcome message..."
  72317265msgstr "Kết nối TLS đã được thiết lập, xin chờ thông tin từ máy chủ…"
  72327266
  7233 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:405
   7267#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:408
  72347268msgid "TLS connection established."
  72357269msgstr "Kết nối TLS đã được thiết lập."
  72367270
  7237 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:499
   7271#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:522
  72387272msgid "TTL expired"
  72397273msgstr "TTL đã hết hiệu lực"
   
  72477281msgstr "Tập tin đích:"
  72487282
  7249 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2635
   7283#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:2625
  72507284msgid "Target filename already exists!"
  72517285msgstr "Tập tin đích đã có sẵn từ trước!"
  72527286
  7253 #: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1603
   7287#: ../../locales/../src/interface/RemoteListView.cpp:1596
  72547288msgid "Target filename already exists, really continue?"
  72557289msgstr "Tên tập tin đích đã tạo rồi, có tiếp tục nữa không?"
  72567290
  7257 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1082
   7291#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1068
  72587292msgid "Temporary failure in name resolution"
  72597293msgstr "Tiến trình phân giải quyết bị lỗi tạm thời"
   
  72637297msgstr "Kết quả kiểm tra"
  72647298
  7265 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4164
   7299#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:4185
  72667300msgid "Testing resume capabilities of server"
  72677301msgstr "Kiểm tra khả năng phục hồi của máy chủ"
   
  72897323"Xin hãy đóng nó lại nếu không dữ liệu không thể bị xóa."
  72907324
  7291 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:633
   7325#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:627
  72927326#, c-format
  72937327msgid "The address you entered was: %s"
  72947328msgstr "Địa chỉ bạn đã nhập vào là: %s"
  72957329
  7296 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1088
   7330#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1074
  72977331msgid "The ai_family member is not supported"
  72987332msgstr "Thành viên ai_family không được hỗ trợ"
  72997333
  7300 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1101
   7334#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1087
  73017335msgid "The ai_socktype member is not supported"
  73027336msgstr "Thành viên ai_socktype không được hỗ trợ"
  73037337
  73047338#: ../../locales/../src/interface/bookmarks_dialog.cpp:777
  7305 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:663
   7339#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:665
  73067340msgid "The bookmark could not be added."
  73077341msgstr "Dấu trang không thể đặt thêm."
  73087342
  7309 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:740
   7343#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:742
  73107344msgid "The bookmarks could not be cleared."
  73117345msgstr "Các dấu trang không thể xóa được."
   
  73337367"dạng không được hỗ trợ."
  73347368
  7335 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:139
   7369#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:141
  73367370#, c-format
  73377371msgid "The data connection could not be established: %s"
  73387372msgstr "Không thể thiết lập kết nối dữ liệu: %s"
  73397373
  7340 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2925
   7374#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2932
  73417375#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1511
  73427376msgid "The default editor for text files could not be found."
  73437377msgstr "Không tìm thấy trình soạn thảo mặc định cho tập tin văn bản."
  73447378
  7345 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2918
   7379#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2925
  73467380#, c-format
  73477381msgid "The default editor for text files is '%s'."
   
  73557389"Tên bộ lọc nhập vào đã sẵn có từ trước rồi, xin hãy chọn một cái tên khác"
  73567390
  7357 #: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_filetype.cpp:154
   7391#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_filetype.cpp:153
  73587392#, c-format
  73597393msgid "The extension '%s' does already exist in the list"
   
  73717405
  73727406#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1621
  7373 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1699
   7407#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1704
  73747408#, c-format
  73757409msgid ""
   
  74027436
  74037437#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1616
  7404 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1695
   7438#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1700
  74057439#, c-format
  74067440msgid ""
   
  74127446
  74137447#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1733
  7414 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1707
   7448#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1712
  74157449#, c-format
  74167450msgid ""
   
  74347468"Bạn có thực sự muốn tiếp tục không?"
  74357469
  7436 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:105
   7470#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:104
  74377471#, c-format
  74387472msgid ""
   
  74837517msgstr "Các tập tin sau đây hiện tại đang bị biên tập:"
  74847518
  7485 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3293
   7519#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3300
  74867520msgid "The free open source FTP solution"
  74877521msgstr "Giải pháp FTP nguồn mở miễn phí"
   
  75057539msgstr "Giới hạn phải nằm trong khoản từ 1 dến 2000 MiB"
  75067540
  7507 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:979
   7541#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:973
  75087542#, c-format
  75097543msgid "The local directory '%s' could not be created."
  75107544msgstr "Không thể tạo thư mục nội bộ “%s”."
  75117545
  7512 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:964
   7546#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:958
  75137547#, c-format
  75147548msgid "The local directory '%s' does not exist."
  75157549msgstr "Thư mục nội bộ “%s” không sẵn có."
  75167550
  7517 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:249
   7551#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:250
  75187552#, c-format
  75197553msgid ""
   
  75247558"Bạn có muốn tắt chức năng duyệt đồng bộ và tiếp tục đổi thư mục?"
  75257559
  7526 #: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:76
   7560#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:78
  75277561msgid ""
  75287562"The lowest available port has to be less or equal than the highest available "
   
  75397573msgstr "Phiên bản mới nhất đã được lưu lại tại thư mục Tải về của bạn."
  75407574
  7541 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1832
   7575#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1829
  75427576msgid "The queue will not be saved."
  75437577msgstr "Hàng đợi sẽ không được ghi lại."
  75447578
  7545 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:891
   7579#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:885
  75467580#, c-format
  75477581msgid "The remote directory '%s' does not exist."
  75487582msgstr "Thư mục “%s” trên máy phục vụ không sẵn có."
  75497583
  7550 #: ../../locales/../src/interface/state.cpp:935
   7584#: ../../locales/../src/interface/state.cpp:929
  75517585#, c-format
  75527586msgid ""
   
  75877621"Bạn có thực sự muốn tiếp tục không?"
  75887622
  7589 #: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:564
   7623#: ../../locales/../src/interface/sitemanager.cpp:566
  75907624msgid "The server could not be added."
  75917625msgstr "Máy chủ không thể được đặt thêm."
  75927626
  7593 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:589
   7627#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:583
  75947628msgid "The server sent an unexpected or unrecognized reply."
  75957629msgstr "Máy chủ gửi trả lời không như mong đợi hay trả lời được công nhận."
   
  76257659"tính bạn nghĩ."
  76267660
  7627 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1100
   7661#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1086
  76287662msgid "The servname parameter is not supported for ai_socktype"
  76297663msgstr "Tham số servname không được hỗ trọ cho ai_socktype"
   
  76377671"đặt có hiệu lực."
  76387672
  7639 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1048
   7673#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1034
  76407674msgid "The specified address family is not supported"
  76417675msgstr "Họ địa chỉ đã cho không được hỗ trợ"
  76427676
  7643 #: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1113
   7677#: ../../locales/../src/engine/socket.cpp:1099
  76447678msgid "The specified network name is no longer available"
  76457679msgstr "Tên mạng đã chỉ định không còn được sử dụng nữa"
  76467680
  7647 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3049
   7681#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3046
  76487682msgid "The system will soon reboot unless you click Cancel."
  76497683msgstr "Hệ thống sẽ khởi động lại trừ khi bạn bấm vào Thôi."
  76507684
  7651 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3045
   7685#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3042
  76527686msgid "The system will soon shut down unless you click Cancel."
  76537687msgstr "Hệ thống sẽ tắt ngay trừ khi bạn bấm vào Thôi."
   
  76617695"Xin hãy chọn một hành động."
  76627696
  7663 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:857
   7697#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:846
  76647698msgid "The test did not succeed. Do you really want to save the settings?"
  76657699msgstr ""
   
  76757709msgstr "Kiểu dáng"
  76767710
  7677 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:443
   7711#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:444
  76787712msgid "This filter set cannot be removed."
  76797713msgstr "Bộ lọc này không thể xóa."
  76807714
  7681 #: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:383
   7715#: ../../locales/../src/interface/filter.cpp:384
  76827716msgid "This filter set cannot be renamed."
  76837717msgstr "Không thể đổi tên bộ lọc này."
  76847718
  7685 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:590
   7719#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:584
  76867720msgid ""
  76877721"This means that some router and/or firewall is still interfering with "
   
  77067740"định tuyến router và tường lửa firewall bạn có và kiểm tra cấu hình của bạn."
  77077741
  7708 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1203
   7742#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:1210
  77097743msgid "Time"
  77107744msgstr "Thời gian"
   
  77197753
  77207754#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:125
  7721 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:323
   7755#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:329
  77227756msgid "Timeout"
  77237757msgstr "Quá giờ"
  77247758
  7725 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1619
  7726 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1036
   7759#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1622
   7760#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1032
  77277761#, c-format
  77287762msgid "Timezone offset of server is %d seconds."
  77297763msgstr "Khoảng chênh múi giờ của của máy chủ dịch vụ là %d giây."
  77307764
  7731 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:219
   7765#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:243
  77327766msgid "Title:"
  77337767msgstr "Tựa đề:"
  77347768
  7735 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2201
   7769#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2168
  77367770msgid "To compare directories, both file lists have to be aligned."
  77377771msgstr "So sánh các thư mục, tất cả các danh sách tập tin phải được sắp xếp."
  77387772
  7739 #: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2202
   7773#: ../../locales/../src/interface/Mainfrm.cpp:2169
  77407774msgid "To do this, the directory trees need to be both shown or both hidden."
  77417775msgstr "Làm điều này, các cây thư mục cần phải hiển thị tất cả hay ẩn tất cả."
   
  78007834msgstr "Bật tắt việc hiển thị của hàng đợi truyền"
  78017835
  7802 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:558
   7836#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:561
  78037837msgid "Too long header line"
  78047838msgstr "Đầu đề quá dài"
  78057839
  7806 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:633
   7840#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:636
  78077841msgid "Too many redirects"
  78087842msgstr "Quá nhiều lần gửi lại"
  78097843
  7810 #: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:113
  7811 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:286
  7812 #: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:353
   7844#: ../../locales/../src/engine/logging.cpp:114
   7845#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:289
   7846#: ../../locales/../src/interface/StatusView.cpp:356
  78137847msgid "Trace:"
  78147848msgstr "Dấu vết:"
   
  78397873msgstr "Cài đặt chế độ truyền"
  78407874
  7841 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:446
  7842 #: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:468
   7875#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:448
   7876#: ../../locales/../src/engine/transfersocket.cpp:470
  78437877#, c-format
  78447878msgid "Transfer connection interrupted: %s"
  78457879msgstr "Kết nối truyền bị ngắt: %s"
  78467880
  7847 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:636
   7881#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:630
  78487882msgid "Transferred data got tainted."
  78497883msgstr "Dữ liệu truyền đi bị hư hỏng."
  78507884
  7851 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:333
   7885#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:339
  78527886#: ../../locales/../src/interface/statuslinectrl.cpp:246
  78537887msgid "Transferring"
   
  78587892msgstr "Truyền"
  78597893
   7894#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2944
  78607895#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2947
  7861 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:2950
  78627896msgid "Transfers finished"
  78637897msgstr "Việc truyền đã hoàn thành"
   
  78717905msgstr "Coi các tập tin &sau đây như tập tin ASCII:"
  78727906
  7873 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:835
   7907#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:831
  78747908msgid "Trust changed Hostkey:"
  78757909msgstr "Khóa đã thay đổi đáng tin cậy:"
  78767910
  7877 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:833
   7911#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:829
  78787912msgid "Trust new Hostkey:"
  78797913msgstr "Tin khóa mới:"
   
  79137947msgstr "Tải &lên"
  79147948
  7915 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3573
   7949#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3580
  79167950#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:930
  79177951msgid "U&pload limit:"
   
  79237957
  79247958#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1545
  7925 msgid "U&se system defaults"
  7926 msgstr "&Dùng hệ thống mặc định"
   7959msgid "U&se system defaults for current language"
   7960msgstr "&Dùng trình soạn thảo tập tin văn bản mặc định cho ngôn ngữ hiện tại"
  79277961
  79287962#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:463
   
  79307964msgstr "TÀIK&HOẢN@MÁYCHỦ"
  79317965
  7932 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:381
  7933 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:508
   7966#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:404
   7967#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:531
  79347968#, c-format
  79357969msgid "Unassigned error code %d"
  79367970msgstr "Mã lỗi sai không xác định %d"
  79377971
  7938 #: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:218
   7972#: ../../locales/../src/interface/verifycertdialog.cpp:242
  79397973msgid "Unit:"
  79407974msgstr "Đơn vị:"
   
  79457979msgstr "Không rõ"
  79467980
  7947 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:683
   7981#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:686
  79487982msgid "Unknown FTP proxy type, cannot generate login sequence."
  79497983msgstr ""
   
  79517985"tiếp."
  79527986
  7953 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:429
   7987#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:452
  79547988#, c-format
  79557989msgid "Unknown SOCKS protocol version: %d"
   
  79647998msgstr "Không rõ khóa máy chủ"
  79657999
  7966 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:437
   8000#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:460
  79678001#, c-format
  79688002msgid ""
   
  79788012msgstr "Không hiểu nút gốc, tập tin không được tạo ra bởi FileZilla."
  79798013
  7980 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:611
  7981 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:622
   8014#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:605
   8015#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:616
  79828016msgid ""
  79838017"Unless these problems get fixed, active mode FTP will not work and passive "
   
  79878021"làm việc và chế độ thụ động sẽ được dùng."
  79888022
  7989 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:598
   8023#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:592
  79908024msgid ""
  79918025"Unless this problem gets fixed, active mode FTP will not work and passive "
   
  79958029"việc và chế độ thụ động sẽ được dùng."
  79968030
  7997 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1015
   8031#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1098
  79988032msgid "Unsupported certificate type"
  79998033msgstr "Kiểu giấy chứng nhận không được hỗ trợ"
  80008034
  8001 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:618
   8035#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:621
  80028036msgid "Unsupported redirect"
  80038037msgstr "Gửi lại một lần nữa không được hỗ trợ"
   
  80698103msgstr "Dùng trình soạn thảo &riêng:"
  80708104
  8071 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2912
   8105#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2919
  80728106msgid "Use &default editor for text files"
  80738107msgstr "&Dùng trình soạn thảo mặc định cho tập tin văn bản."
  80748108
  80758109#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2697
  8076 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2771
   8110#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:2778
  80778111msgid "Use &synchronized browsing"
  80788112msgstr "Dùng &duyệt đồng bộ"
   
  81008134
  81018135#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/settings.xrc:1496
  8102 msgid "Use system &defaults"
  8103 msgstr "Sử &dụng hệ thống mặc định"
   8136msgid "Use system &defaults for current language"
   8137msgstr "&Dùng hệ thống mặc định cho ngôn ngữ hiện tại"
  81048138
  81058139#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/netconfwizard.xrc:194
   
  81378171msgstr "Tài khoản:"
  81388172
  8139 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:494
   8173#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:495
  81408174#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1044
  81418175msgid "Username cannot be a series of spaces"
   
  81618195msgstr "Nhật ký thông tin đầy đủ từ wxWidgets"
  81628196
  8163 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1065
   8197#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1148
  81648198msgid "Verifying certificate..."
  81658199msgstr "Đang xác minh giấy phép…"
   
  81698203msgstr "Rất cao"
  81708204
  8171 #: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1389
   8205#: ../../locales/../src/engine/ftpcontrolsocket.cpp:1392
  81728206msgid "View hidden option set, but unsupported by server"
  81738207msgstr "Hiển thị tùy chọn ẩn, nhưng không được hỗ trợ bởi máy chủ"
   
  81858219msgstr "&Ghi"
  81868220
  8187 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1670
   8221#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:1671
  81888222msgid "Waiting"
  81898223msgstr "Đang chờ"
  81908224
  8191 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:329
   8225#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:335
  81928226msgid "Waiting for browsing connection"
  81938227msgstr "Đang chờ trình duyệt kết nối"
  81948228
  8195 #: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:330
   8229#: ../../locales/../src/interface/queue.cpp:336
  81968230msgid "Waiting for password"
  81978231msgstr "Đang chờ mật khẩu"
   
  82058239msgstr "Đang thử lại xin chờ…"
  82068240
  8207 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:974
   8241#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:958
  82088242msgid "Warning, ignoring data connection from wrong IP."
  82098243msgstr "Cảnh báo, đang bỏ qua dữ liệu kết nối từ một địa chỉ IP sai."
   
  82278261msgstr "Cảnh báo: Lỗ thủng an ninh tiềm tàng!"
  82288262
  8229 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3457
   8263#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3464
  82308264msgid "Welcome to FileZilla"
  82318265msgstr "Chào các bạn đến với FileZilla"
  82328266
  8233 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3323
   8267#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3330
  82348268msgid "What's new"
  82358269msgstr "Các điểm mới"
   
  82398273msgstr "Các điểm mới:"
  82408274
  8241 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3647
   8275#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3654
  82428276msgid ""
  82438277"When allowing FileZilla to remember passwords, you can reconnnect without "
   
  82638297msgstr "Màn hình rộng"
  82648298
  8265 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3642
   8299#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3649
  82668300msgid "Would you like FileZilla to remember passwords?"
  82678301msgstr "Bạn có muốn FileZilla ghi nhớ mật khẩu?"
   
  82718305msgstr "&Ghi"
  82728306
  8273 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:448
  8274 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:455
   8307#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:445
   8308#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:451
  82758309msgid "Wrong external IP address"
  82768310msgstr "Sai địa chỉ IP"
  82778311
  8278 #: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:781
   8312#: ../../locales/../src/engine/httpcontrolsocket.cpp:784
  82798313msgid "Wrong line endings"
  82808314msgstr "Xuống dòng sai"
  82818315
  8282 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:847
   8316#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:843
  82838317msgid "Yes"
  82848318msgstr "Đồng ý"
  82858319
  8286 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:776
   8320#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:766
  82878321msgid ""
  82888322"You appear to be using an IPv6-only host. This wizard does not support this "
   
  82968330msgstr "Bạn dang dùng bản FileZilla mới nhất."
  82978331
  8298 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3432
   8332#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3439
  82998333msgid "You can always open this dialog again through the help menu."
  83008334msgstr "Bạn có thể thường xuyên mở hộp thoại này thông qua trình đơn trợ giúp."
   
  83338367msgstr "Bạn đã không nhập tên mới cho tập tin. Ghi đè lên tập tin thay thế?"
  83348368
  8335 #: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3211
   8369#: ../../locales/../src/interface/resources/xrc/dialogs.xrc:3218
  83368370msgid "You have selected at least one symbolic link."
  83378371msgstr "Bạn phải chọn ít nhất một liên kết mềm."
  83388372
  83398373#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:1587
  8340 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:725
   8374#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:709
  83418375msgid ""
  83428376"You have selected more than 10 files for editing, do you really want to "
   
  83458379"Bạn đã chọn hơn 10 tập tin để biên tập, bạn có thực sự muốn tiếp tục không?"
  83468380
  8347 #: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1665
   8381#: ../../locales/../src/interface/LocalListView.cpp:1670
  83488382msgid ""
  83498383"You have selected more than 10 files or directories to open, do you really "
   
  83528386"Bạn đã chọn hơn 10 tập tin hay thư mục, bạn có thực sự muốn tiếp tục không?"
  83538387
  8354 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:414
   8388#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:415
  83558389#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:954
  83568390msgid "You have to enter a hostname."
   
  83618395msgstr "Bạn phải nhập vào một đường dẫn đến tập tin khóa"
  83628396
  8363 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:518
   8397#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:524
  83648398msgid "You have to enter a local directory."
  83658399msgstr "Bạn phải nhập thư mục máy nội bộ."
  83668400
  8367 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:164
  8368 #: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:89
  8369 msgid "You have to enter a valid IP address."
  8370 msgstr "Bạn phải nhập địa chỉ IP."
  8371 
  8372 #: ../../locales/../src/interface/search.cpp:523
   8401#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:158
   8402#: ../../locales/../src/interface/settings/optionspage_connection_active.cpp:91
   8403msgid "You have to enter a valid IPv4 address."
   8404msgstr "Bạn phải nhập một địa chỉ IPv4 hợp lệ."
   8405
   8406#: ../../locales/../src/interface/search.cpp:529
  83738407msgid "You have to enter a writable local directory."
  83748408msgstr "Bạn phải nhập thư mục được phép ghi."
  83758409
  8376 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:505
   8410#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:506
  83778411#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1054
  83788412msgid "You have to enter an account name"
  83798413msgstr "Bạn phải nhập tài khoản của bạn"
  83808414
  8381 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:479
   8415#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:480
  83828416#: ../../locales/../src/interface/sitemanager_dialog.cpp:1029
  83838417msgid "You have to specify a user name"
  83848418msgstr "Bạn phải ghi rõ tên tài khoản người dùng"
  83858419
  8386 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:637
   8420#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:631
  83878421msgid ""
  83888422"You likely have a router or firewall which erroneously modified the "
   
  84388472"duyệt đồng bộ cho địa chỉ này."
  84398473
  8440 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:302
   8474#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:303
  84418475msgid "You need to specify a local file."
  84428476msgstr "Bạn phải chỉ ra tập tin nội bộ."
  84438477
  8444 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:319
   8478#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:320
  84458479msgid "You need to specify a remote file."
  84468480msgstr "Bạn phải chỉ ra tập tin máy mạng."
  84478481
  8448 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:325
   8482#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:326
  84498483msgid "You need to specify a remote path."
  84508484msgstr "Bạn phải chỉ ra đường dẫn máy chủ."
  84518485
  8452 #: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:296
   8486#: ../../locales/../src/interface/manual_transfer.cpp:297
  84538487msgid "You need to specify a server."
  84548488msgstr "Bạn phải chỉ ra một máy chủ."
  84558489
  8456 #: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:583
   8490#: ../../locales/../src/interface/netconfwizard.cpp:577
  84578491msgid ""
  84588492"You should have no problems connecting to other servers, file transfers "
   
  84628496"truyền tập tin có thể làm việc một cách đúng đắn."
  84638497
  8464 #: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3053
   8498#: ../../locales/../src/interface/QueueView.cpp:3050
  84658499msgid "Your computer will suspend unless you click Cancel."
  84668500msgstr "Máy tính của bạn sẽ ngừng trừ khi bạn bấm vào Thôi."
   
  84878521msgstr "có chứa"
  84888522
  8489 #: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:216
   8523#: ../../locales/../src/interface/updater.cpp:217
  84908524msgid "custom"
  84918525msgstr "Tùy chỉnh"
   
  85098543msgstr "bằng nhau"
  85108544
  8511 #: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:529
  8512 #: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:548
  8513 #: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:575
  8514 #: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:591
   8545#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:531
   8546#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:550
   8547#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:577
   8548#: ../../locales/../src/interface/filelistctrl.cpp:593
  85158549msgid "file"
  85168550msgstr "tập tin"
  85178551
  8518 #: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:97
   8552#: ../../locales/../src/interface/edithandler.cpp:98
  85198553msgid "fz3temp-lockfile"
  85208554msgstr "fz3temp-lockfile"
  85218555
  8522 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:177
  8523 #: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:203
   8556#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:176
   8557#: ../../locales/../src/interface/fzputtygen_interface.cpp:202
  85248558msgid ""
  85258559"fzputtygen could not be started.\n"
   
  85318565"hành chính của FileZilla."
  85328566
  8533 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:466
   8567#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:452
  85348568msgid "fzsftp belongs to a different version of FileZilla"
  85358569msgstr "fzsftp thuộc về một phiên bản khác của FileZilla"
  85368570
  8537 #: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1489
   8571#: ../../locales/../src/engine/sftpcontrolsocket.cpp:1495
  85388572msgid "fzsftp could not be started"
  85398573msgstr "không thể khởi động fzsftp"
  85408574
  8541 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1044
   8575#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1127
  85428576msgid "gnutls_certificate_get_peers returned no certificates"
  85438577msgstr "gnutls_certificate_get_peers không trả về chứng nhận nào cả."
   
  85958629msgstr "người được phép ghi"
  85968630
  8597 #: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:84
  8598 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1105
  8599 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1116
  8600 #: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1131
   8631#: ../../locales/../src/engine/proxy.cpp:96
   8632#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1191
   8633#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1202
   8634#: ../../locales/../src/engine/tlssocket.cpp:1217
  86018635#: ../../locales/../src/interface/sftp_crypt_info_dlg.cpp:38
  86028636msgid "unknown"
   
  86188652msgid "wxWidgets:"
  86198653msgstr "wxWidgets:"
   8654
   8655#~ msgid "Deleting directories"
   8656#~ msgstr "Đang xóa các thư mục"
   8657
   8658#~ msgid "Deleting multiple unrelated directories is not yet supported"
   8659#~ msgstr "Việc bội xóa không liên quan đến thư mục vẫn chưa được hỗ trợ"
   8660
   8661#~ msgid "Downloading multiple unrelated directories is not yet supported"
   8662#~ msgstr "Việc bội tải xuống không liên quan đến thư mục vẫn chưa được hỗ trợ"
   8663
   8664#~ msgid "Downloading search results"
   8665#~ msgstr "Đang tải về kết quả tìm kiếm"
   8666
   8667#~ msgid "U&se system defaults"
   8668#~ msgstr "&Dùng hệ thống mặc định"
   8669
   8670#~ msgid "Use system &defaults"
   8671#~ msgstr "Sử &dụng hệ thống mặc định"
  86208672
  86218673#~ msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.