Ignore:
Timestamp:
Feb 1, 2017, 10:38:41 AM (4 years ago)
Author:
Juanma
Message:

Updated to 3.2.1

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • jclic/trunk/fuentes/src/extra/edu/xtec/resources/activities/listactivities_gl.properties

  r116 r3466  
  1212@associations.SimpleAssociation=Asociaci\u00F3n simple|Pres\u00E9ntanse dous conxuntos de informaci\u00F3n que te\u00F1en o mesmo n\u00FAmero de elementos. A cada elemento do conxunto orixe corresponde un e s\u00F3 un elemento do conxunto imaxe.
  1313
  14 @memory.MemoryGame=Xogo de memoria|Cada unha das pezas que forman o obxecto pres\u00E9ntase  d\u00FAas veces e ocultas na xanela de xogo. En cada tirada desc\u00F3brense un par de pezas, que se volven a ocultar se non foren id\u00E9nticas.  O obxectivo \u00E9 destapar todas as parellas.
   14@memory.MemoryGame=Xogo de memoria|Cada unha das pezas que forman o obxecto pres\u00E9ntase  d\u00FAas veces e agochadas na xanela de xogo. En cada tirada desc\u00F3brense un par de pezas, que se volven a agochar se non foren id\u00E9nticas.  O obxectivo \u00E9 descobrir todas as parellas.
  1515
  16 @panels.Explore=Actividade de exploraci\u00F3n|M\u00F3strase unha informaci\u00F3n inicial e cando se fai clic nela aparece, para cada elemento, unha determinada peza de informaci\u00F3n.
   16@panels.Explore=Actividade de exploraci\u00F3n|M\u00F3strase unha informaci\u00F3n inicial e cando se preme nela aparece, para cada elemento, unha determinada peza de informaci\u00F3n.
  1717
  18 @panels.Identify=Actividade de identificaci\u00F3n|Pres\u00E9ntase s\u00F3 un conxunto de informaci\u00F3n e hai que facer clic nos elementos que cumpriren unha determinada condici\u00F3n.
   18@panels.Identify=Actividade de identificaci\u00F3n|Pres\u00E9ntase s\u00F3 un conxunto de informaci\u00F3n e hai que premer nos elementos que cumpriren unha determinada condici\u00F3n.
  1919
  20 @panels.InformationScreen=Pantalla de informaci\u00F3n|M\u00F3strase un conxunto de informaci\u00F3n e, opcionalmente, ofr\u00E9cese a posibilidade de activar o contdo multimedia asociado a cada elemento.
   20@panels.InformationScreen=Pantalla de informaci\u00F3n|M\u00F3strase un conxunto de informaci\u00F3n e, opcionalmente, ofr\u00E9cese a posibilidade de activar o contido multimedia asociado a cada elemento.
  2121
  22 @puzzles.DoublePuzzle=Quebracabezas dobre|M\u00F3stranse dous paneis. Nun aparece a informaci\u00F3n desordenada e o outro est\u00E1 valeiro. Hai que reconstru\u00EDr o obxecto neste \u00FAltimo arrastando as pezas unha a unha.
   22@puzzles.DoublePuzzle=Quebracabezas dobre|M\u00F3stranse dous paneis. Nun aparece a informaci\u00F3n desordenada e o outro est\u00E1 baleiro. Hai que reconstru\u00EDr o obxecto neste \u00FAltimo arrastrando as pezas unha a unha.
  2323
  2424@puzzles.ExchangePuzzle=Quebracabezas de intercambio|Nun \u00FAnico panel mest\u00FArase a informaci\u00F3n. En cada xogada interc\u00E1mbianse as posici\u00F3ns de d\u00FAas pezas ata ordenar o obxecto.
  2525
  26 @puzzles.HolePuzzle=Quebracabezas de burato|Nun \u00FAnico panel faise desaparecer unha peza e mest\u00FAranse as restantes. En cada xogada p\u00F3dese desprazar unha das pezas vici\u00F1as do burato, ata telas todas na orde orixinal.
   26@puzzles.HolePuzzle=Quebracabezas de burato|Nun \u00FAnico panel faise desaparecer unha peza e mest\u00FAranse as restantes. En cada xogada p\u00F3dese desprazar unha das pezas veci\u00F1as do burato, ata telas todas na orde orixinal.
  2727
  2828@text.WrittenAnswer=Resposta escrita|M\u00F3strase un conxunto de informaci\u00F3n e, para cada elemento, hai que escribir o texto correspondente ou de resposta.
  2929
  30 @text.FillInBlanks=Texto: encher buratos|Nun texto esc\u00F3llense determinadas palabras, letras e frases que se ocultan ou  camuflan. A resoluci\u00F3n de cada un dos elementos ocultos p\u00F3dese efectuar de xeitos diferentes: Escribindo nun espacio valeiro, corrixindo unha expresi\u00F3n que cont\u00E9n erros ou escoll\u00E9ndoa nunha lista entre distintas respostas pos\u00EDbeis.
   30@text.FillInBlanks=Texto: encher buratos|Nun texto esc\u00F3llense determinadas palabras, letras e frases que se agochan ou  camuflan. A resoluci\u00F3n de cada un dos elementos agochados p\u00F3dese efectuar de xeitos diferentes: Escribindo nun espacio baleiro, corrixindo unha expresi\u00F3n que cont\u00E9n erros ou escoll\u00E9ndoa nunha lista entre distintas respostas pos\u00EDbeis.
  3131
  3232@text.Identify=Texto: identificar elementos|O usuario ten que  sinalar cun clic do rato palabras, letras, cifras, s\u00EDmbolos ou signos de puntuaci\u00F3n.
   
  3838@textGrid.CrossWord=Encrucillado|Hai que ir enchendo o panel de palabras a partir das definici\u00F3ns. As definici\u00F3ns poden ser textuais, gr\u00E1ficas ou sonoras. O programa mostra automaticamente as definici\u00F3ns das d\u00FAas palabras que se cruzan na posici\u00F3n actual do cursor.
  3939
  40 @textGrid.WordSearch=Sopa de letras|Hai que encontrar as palabras escondidas nunha cuadr\u00EDcula de letras. As celas neutras desta grella (as que non pertencen a ningunha palabra) \u00E9nchense con caracteres escolleitos ao hazar en cada xogada.
   40@textGrid.WordSearch=Sopa de letras|Hai que encontrar as palabras escondidas nunha cuadr\u00EDcula de letras. As celas neutras desta grella (as que non pertencen a ningunha palabra) \u00E9nchense con caracteres escolleitos ao chou en cada xogada.
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.