Changeset 6577


Ignore:
Timestamp:
Jan 12, 2018, 1:54:28 PM (3 years ago)
Author:
joamuran
Message:

wip

Location:
classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src/components/weekday/weekday.js

  r6550 r6577  
  286286        var configRow=$(document.createElement("div")).addClass("weekdayConfigRow").addClass("col-md-4 col-md-offset-4").attr("weekday_data", weekday);
  287287       
  288         /**/
  289288        var configRowDay=$(document.createElement("div")).addClass("col-md-10").attr("weekday_data", weekday);
  290289       
   
  300299        var iconConfigBt=$(document.createElement("div")).addClass("configureComponentButton col-md-1").attr("title", i18n.gettext("click.set.actions")).attr("weekday", weekday).attr("actions","");
  301300       
  302         /**/
  303301        $(configRowDay).append(icon);
  304302        $(configRowDay).append(text);
   
  306304        $(configRow).append(iconConfigBt);
  307305       
  308         /*$(configRow).append(selected);*/
  309306        $(input).append(configRow);
  310307       
   
  353350
  354351weekdayComponentClass.prototype.createFormRadios=function createFormRadios(data){
  355    
   352    var self=this;
  356353   
  357354    var ret=$(document.createElement("div")).addClass("custom-controls-stacked");
  358     var legend=$(document.createElement("legend")).html(data.name);
   355    var legend=$(document.createElement("legend")).html(data.name).css("padding-top","24px");
  359356   
  360357    $(ret.append(legend));
  361358   
   359   
   360    // WIP: Cal afegir l'atribut name a cada component que volgam que es recupere en processar el formulari!!!
   361   
   362   
   363   
  362364    for (radio in data.radios){
  363         console.log(data.radios[radio].id);
  364        
  365         // WIP
  366         // https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/forms/#default-stacked
  367         var div=$(document.createElement("div")).addClass("form-check");
   365        //console.log(data.radios[radio].id);
   366       
   367        var div=$(document.createElement("div")).addClass("form-check col-md-12");
  368368        var input=$(document.createElement("input")).attr("id", data.radios[radio].id).attr("type","radio").attr("name", data.name).addClass("form-check-input");
  369         var label=$(document.createElement("label")).addClass("form-check-label");
   369        if (data.radios[radio].status) $(input).attr("checked", "true");
   370        var label=$(document.createElement("label")).addClass("form-check-label col-md-12").css("margin-bottom", "16px");
  370371        var spanlabel=$(document.createElement("span")).html(data.radios[radio].label).css("margin-left", "20px");
  371372       
  372         var divtext=$(document.createElement("div")).addClass("col-md-8 col-md-offset-2");
  373         var labeltext=$(document.createElement("span")).addClass("col-md-4").html("Text");
  374         var text=$(document.createElement("input")).attr("type", "text").addClass("col-md-6");
  375         $(divtext).append(labeltext, text);
  376        
   373        var divtext=$(document.createElement("div")).addClass("col-md-8 col-md-offset-1");
   374       
   375        // WIP: Posar el offset-2 si no és video, i si és video, posar aci al costat el thumbnails.default.url
   376        // O a una mala, quan es passe el ratolí per damunt del text
   377       
   378        if (data.radios[radio].type=="file"){
   379           
   380            var labeltext="";
   381            if (data.radios[radio].helperlabel!=="") labeltext=$(document.createElement("span")).addClass("col-md-4").html("("+data.radios[radio].helperlabel+")");
   382            var text=$(document.createElement("input")).attr("type", "file").addClass("col-md-9 AudioFileInput").attr("accept", ".mp3, .wav, .ogg");
   383            var playbt=$(document.createElement("button")).attr("type", "button").addClass("col-md-1 btn btn-default btn-circle previewPlayButton").attr("id", data.radios[radio].id+"previewPlayButton").addClass("previewPlayButton").attr("audioData", data.radios[radio].helperlabel);
   384            var recbt=$(document.createElement("button")).attr("type", "button").addClass("col-md-1 btn btn-default btn-circle recordButton").attr("id", data.radios[radio].id+"recordButton");
   385            /*$(divtext).append(labeltext, text, playbt, recbt);
   386            $(divtext).append(text, playbt, recbt);*/
   387            $(divtext).append(labeltext, text, playbt);
   388            $(divtext).append(text, playbt);
   389        }
   390        else if (data.radios[radio].type=="url"){
   391            var videoId;
   392            var infoVideo=null;
   393           
   394            if (data.radios[radio].helperlabel)
   395                {
   396                    videoId=data.radios[radio].helperlabel;
   397                    infoVideo=getYoutubeInfo(videoId);
   398                }
   399           
   400            //console.log(infoVideo);
   401           
   402            var labeltext="";
   403            var text="";
   404            var snippet=null;
   405           
   406            labeltext=$(document.createElement("span")).addClass("col-md-12");
   407            text=$(document.createElement("input")).attr("type", "text").addClass("col-md-6 YoutubeURL").attr("name", "YoutubeURL");
   408           
   409            snippet=$(document.createElement("a")).addClass("col-md-2 snippet");
   410            if (infoVideo) {
   411                $(snippet).css("background-image", "url("+infoVideo.thumbnails.default.url+")").attr("href", "https://www.youtube.com/watch?v="+data.radios[radio].helperlabel).attr("target","_blank");
   412                $(labeltext).html("("+infoVideo.title+")");
   413                $(text).attr("value", "https://www.youtube.com/watch?v="+data.radios[radio].helperlabel);
  377414               
  378         $(label).append(input, spanlabel);
  379         $(div).append(label, divtext);
   415            }
   416           
   417            /*if (infoVideo) {
   418                labeltext=$(document.createElement("span")).addClass("col-md-12").html("("+infoVideo.title+")");
   419                text=$(document.createElement("input")).attr("type", "text").addClass("col-md-6 YoutubeURL").attr("value", "https://www.youtube.com/watch?v="+data.radios[radio].helperlabel);
   420                snippet=$(document.createElement("a")).addClass("col-md-2 snippet").css("background-image", "url("+infoVideo.thumbnails.default.url+")").attr("href", "https://www.youtube.com/watch?v="+data.radios[radio].helperlabel).attr("target","_blank");
   421                $(divtext).removeClass("col-md-10").addClass("col-md-8");
   422            } else text=$(document.createElement("input")).attr("type", "text").addClass("col-md-6 YoutubeURL");*/
   423           
   424            $(divtext).append(labeltext, text);
   425        }
   426        else { // Default: type="text"
   427            var text=$(document.createElement("input")).attr("type", "text").addClass("col-md-6").attr("value", data.radios[radio].helperlabel);
   428            $(divtext).append(text);
   429        }
   430       
   431        $(label).append(input, spanlabel, divtext);
   432        if(snippet) $(label).append(snippet);
   433        $(div).append(label);
  380434        $(ret).append(div);
  381435    }
  382    
   436
  383437    return ret;
  384438   
   
  386440
  387441weekdayComponentClass.prototype.showConfigActions=function showConfigActions(weekday){
  388    
  389442        var self=this;
  390         // WIP: Construir-ho com a javascript per poder posar les traduccions
  391         // Mirar també els laber for i tal de bootstrap i els form-control...
  392        
  393         //var input="";
  394         /*var form=document.createElement("div");
  395         var hdr1=$(document.createElement("h3")).html(i18n.gettext("actions.on.show"));
  396         $(form).append(hdr1);*/
  397        
  398         var form;
   443       
   444        console.log("!!!!!!!!");
   445        console.log(self.hasOwnProperty("actions"));
   446        console.log(weekday);
   447        console.log(self.actions[weekday]);
   448       
   449       
   450        var formOnShow, formOnPlay;
  399451        var input="";
  400        
  401         form=self.createFormRadios({
  402             "name":"Action.on.show",
   452        var speechcontent="";
   453        var onplaycontent="";
   454        var playfileaudio="";
   455        var playfilevideo="";
   456        var playurlvideo="";
   457        var r1status,r2status,r3status,r4status,r5status;
   458        r1status=r2status=r3status=r4status=r5status=false;
   459       
   460        try {if (self.hasOwnProperty("actions")) {
   461            if (self.actions[weekday].onshow.action=="speech") {
   462                speechcontent=self.actions[weekday].onshow.content;
   463                r1status=true;
   464            }
   465            if (self.actions[weekday].onshow.action=="sound") {
   466                onplaycontent=self.actions[weekday].onshow.content;
   467                r2status=true;
   468                }
   469           
   470            if (self.actions[weekday].onplay.action=="sound") {
   471                playfileaudio=self.actions[weekday].onplay.source;
   472                r3status=true;
   473            }
   474           
   475            if (self.actions[weekday].onplay.action=="video" &&
   476                self.actions[weekday].onplay.type=="file") {
   477                playfilevideo=self.actions[weekday].onplay.source;
   478                r4status=true;
   479            }
   480           
   481            if (self.actions[weekday].onplay.action=="video" &&
   482                self.actions[weekday].onplay.type=="youtube") {
   483                playurlvideo=self.actions[weekday].onplay.source;
   484                r5status=true;
   485            }
   486        }} catch(e){console.log("Exception "+e+". continue executing");}
   487           
   488        console.log(weekday);
   489       
   490        formOnShow=self.createFormRadios({
   491            "name": i18n.gettext("Action.on.show"),
  403492            "radios":{
  404493                "r1":{
  405494                    "id": "speakOnShow",
   495                    "status":r1status,
  406496                    "type": "text",
  407                     "label": "Speak"
   497                    "label": i18n.gettext("Speech a phrase"),
   498                    "helperlabel":speechcontent
  408499                    },
  409500                "r2":{
  410501                    "id": "playOnShow",
   502                    "status":r2status,
  411503                    "type": "file",
  412                     "label": "Play"
   504                    "label": i18n.gettext("Play an audio file"),
   505                    "helperlabel":onplaycontent // o el fitxer que siga...
  413506                    }
  414507                }
  415508            });
  416509       
  417         /*var row1=$(document.createElement("div")).addClass("col-md-8 col-md-offset-2");
  418         var colShowSpeakRadio=$(document.createElement("div")).addClass("col-md-5");
  419        
  420         var label4inputShowSpeakRadio=$(document.createElement("label")).attr("for", "inputRadioOnShowSpeak").html("label.speak");
  421        
  422         var colShowSpeakText=$(document.createElement("div")).addClass("col-md-4");
  423         var inputShowSpeakRadio=$(document.createElement("input")).attr("type", "radio").attr("value", "speak").attr("id", "inputRadioOnShowSpeak");
  424         var inputTextOnShowSpeak=$(document.createElement("input")).attr("type", "text").attr("value", "aci el text").attr("id", "inputTextOnShowSpeak").addClass("col-md-4");
  425         $(colShowSpeakRadio).append(inputShowSpeakRadio, label4inputShowSpeakRadio);
  426         $(colShowSpeakText).append(inputTextOnShowSpeak);
  427         $(row1).append(colShowSpeakRadio, colShowSpeakText);
  428         $(form).append(row1);
  429         */
  430        
  431        
  432        
  433         console.log(form);
  434         input=input+form.prop("outerHTML");
  435        
  436        
  437        
  438         //var row1=$(document.createElement("div"));
  439        
  440         /*input='<h3>Actions on show</h3>\<div class="row" style="width: 60%">'
  441         +'<div class="col-md-4"><input class="form-control" type="radio" name="onshow" value="speak" id="inputRadioOnShowSpeak"> Speak </div>'
  442         +'<div class="col-md-4"><input type="text" value="text" id="inputTextOnShowSpeak"/></div></div>'
  443         +'<div class="row"  style="width: 60%">'
  444           +'<div class="col-md-4"><input type="radio" name="onshow" value="audio" id="inputRadioOnShowAudio"> Audio</div>'
  445             +'<div class="col-md-4"><input type="file" value="bb" id="inputFileOnShow"/></div></div>'
  446         +'<div>Media player</div>'
  447         +'<div class="row" style="width: 60%">'
  448             +'<div class="col-md-4"><input type="radio" name="onplay" value="audio" id="inputRadioOnPlayAudio"> Audio File</div>'
  449             +'<div class="col-md-4"><input type="file" value="bb" id="inputOnPlayAudio"/></div></div>'
  450         +'<div class="row" style="width: 60%">'
  451             +'<div class="col-md-4"><input type="radio" name="onplay" value="video" id="inputRadioOnPlayVideo"> Video File</div>'
  452                 +'<div class="col-md-4"><input type="file" value="bb" id="inputOnPlayVideo"/></div></div>'
  453         +'<div class="row" style="width: 60%">'
  454             +'<div class="col-md-4"><input type="radio" name="onplay" value="youtube" id="inputRadioOnPlayYoutube">Youtube Resource</div>'
  455             +'<div class="col-md-4"><input type="text" value="text" id="inputOnPlayYoutube"/></div></div>';
  456         */
  457        
  458        
  459 
  460          vex.dialog.open({
   510         formOnPlay=self.createFormRadios({
   511            "name": i18n.gettext("Action.on.play"),
   512            "radios":{
   513                "r1":{
   514                    "id": "AudioOnPlay",
   515                    "status":r3status,
   516                    "type": "file",
   517                    "label": i18n.gettext("Play an audio file"),
   518                    "helperlabel":playfileaudio
   519                    },
   520                "r2":{
   521                    "id": "VideoOnPlay",
   522                    "status":r4status,
   523                    "type": "file",
   524                    "label": i18n.gettext("Play a video file"),
   525                    "helperlabel":playfilevideo // o el fitxer que siga...
   526                    },
   527                "r3":{
   528                    "id": "VideoOnlineOnPlay",
   529                    "status":r5status,
   530                    "type": "url",
   531                    "label": i18n.gettext("Play video from Youtube"),
   532                    "helperlabel":playurlvideo // o el fitxer que siga...
   533                    }
   534                }
   535            });
   536       
   537             
   538        input=input+formOnShow.prop("outerHTML")+formOnPlay.prop("outerHTML");
   539       
   540        vex.dialog.open({
  461541            message: i18n.gettext(weekday),
  462542            input: input,
   
  465545            /*buttons: {},*/
  466546            overlayClosesOnClick: true,
  467             callback: function(data){ alert("done"); }
   547            callback: function(data){
   548                console.log(data);
   549                alert("done");
   550            }
   551        });
   552       
   553        /* Binding Events */
   554       
   555        // Clic on previeu audio button
   556        $(".previewPlayButton").on("click", function(ev){
   557            var audiodata=$(ev.target).attr("audiodata");
   558            if ($(ev.target).prev().val()!=="") audiodata=($(ev.target).prev().val());
   559           
   560            if (appGlobal.player===null)
   561            {
   562                if (audiodata!=="") appGlobal.playAudio(audiodata);
   563            } else{ // appGlobal.player!==null
   564                appGlobal.player.kill();
   565                appGlobal.player=null;
   566                $("#audioStartStop").removeClass("pulsatingaudio");
   567            }
   568           
  468569            });
  469570   
   571    // Changes on file uploads
   572    $(".AudioFileInput").on("change", function(){
   573            var newFile=this.value;
   574            alert(newFile);
   575    });
   576   
   577    // Changes on paste youtube url
   578    $(".YoutubeURL").on("paste", function(ev){
   579        setTimeout(function () {
   580            try{
   581                var url=$(ev.target).val();
   582                var videoId=url.replace("https://www.youtube.com/watch?v=", "");
   583                if (videoId===url) alert("Error");
   584                else{
   585                    // All ok
   586                    infoVideo=getYoutubeInfo(videoId);
   587                    if (infoVideo) {
   588                        $(ev.target).prev().html(infoVideo.title);
   589                        $(ev.target).parent().next().css("background-image", "url("+infoVideo.thumbnails.default.url+")").attr("href", url).attr("target","_blank");
   590                } else alert("unknown video");
   591                }
   592            } catch(err){
   593                console.log("Unexpected Error "+err);
   594                }
   595           
   596        }, 0);
   597       
   598       
   599       
   600        });
  470601   
  471602};
 • classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src/css/main.css

  r6494 r6577  
  527527}
  528528
  529 
   529.previewPlayButton, .recordButton{
   530    border-radius:50%;
   531    width: 30px;
   532    height: 30px;
   533    padding:0px !important;
   534    margin:0px !important;
   535}
   536
   537.previewPlayButton{
   538    background-size: contain;
   539    background-position: center;
   540    background-repeat: no-repeat;
   541    /*background-image: url(images/icons/PlayComponentButton.png);*/
   542    background-image: url(images/icons/audio.png);
   543}
   544
   545.snippet{
   546    background-size: contain;
   547    background-position: center;
   548    background-repeat: no-repeat;
   549    height: 90px;
   550}
 • classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src/js/main.js

  r6550 r6577  
  2626    });
  2727}
   28
   29
   30function getYoutubeInfo(videoId){
   31    var apiKey = "AIzaSyBdpTjuhH9LXnzbgtnRBH3lgc1XI2_Kwxo";
   32    //var videoId = "BF7w-xJUlwM";
   33    //var videoId = url.split("?v=")[1]; // Gettind video id from youtube url
   34    var gUrl = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?id=" + videoId + "&key=" + apiKey + "&part=snippet";
   35   
   36    var response;
   37   
   38    $.ajax({
   39        async: false,
   40        url: gUrl,
   41        type: "GET",
   42        success: function(resp){
   43            try{
   44                response=resp.items[0].snippet;
   45            }   catch(err){return false;}
   46            },
   47        dataType: "json"
   48    });
   49
   50    console.log(response);
   51    return response;
   52   
   53}
   54
  2855
  2956function UI(){
   
  272299   
  273300    var player=require('play-sound')(opts = {});
  274    
  275     self.player=player.play(self.configDir+'/media/'+file, function(err){
   301    var fileToPlay;
   302   
   303    if(file[0]==="/") fileToPlay=file; // Indicates file with an absolute path
   304    else fileToPlay=self.configDir+'/media/'+file;  // file in relative path (into media/ folder)
   305   
   306    self.player=player.play(fileToPlay, function(err){
  276307        console.log(err);
  277308        if (err) throw err;
 • classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src/locale/ca_ES.UTF-8.json

  r6550 r6577  
  128128  "ask_delete_assembly": "Esteu segurs que desitgeu esborrar l'assemblea?",
  129129  "delete_assembly": "Sí, esborra-la",
  130   "cancel_delete_assembly":"No, cancel·la l'operació"
   130  "cancel_delete_assembly":"No, cancel·la l'operació",
   131 
   132  "Action.on.show":"Acció en mostrar l'element",
   133  "Speech a phrase":"Pronuncia una frase",
   134  "Play an audio file":"Reprodueix un fitxer d'àudio",
   135  "Action.on.play":"Acció en reproduir l'element",
   136  "Play a video file":"Reprodueix un fitxer de vídeo",
   137  "Play video from Youtube":"Reprodueix vídeo des de Youtube"
  131138 
  132139}
 • classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src/locale/en_US.UTF-8.json

  r6550 r6577  
  127127  "ask_delete_assembly": "Are you sure to delete this assembly",
  128128  "delete_assembly": "Yes, delete it",
  129   "cancel_delete_assembly":"No, cancel it"
   129  "cancel_delete_assembly":"No, cancel it",
   130 
   131  "Action.on.show":"Action when showing item",
   132  "Speech a phrase":"Say a sentence",
   133  "Play an audio file":"Play an audio file",
   134  "Action.on.play":"Action when playing item",
   135  "Play a video file":"Play a video file",
   136  "Play video from Youtube":"Play a video from Youtube"
  130137 
  131138}
 • classroom-assembly/trunk/fuentes/classroom-assembly/src/locale/es_ES.UTF-8.json

  r6550 r6577  
  129129  "ask_delete_assembly": "?Desea eliminar esta asamblea?",
  130130  "delete_assembly": "Sí, elimínela",
  131   "cancel_delete_assembly":"No, cancelar la operación"
   131  "cancel_delete_assembly":"No, cancelar la operación",
   132 
   133  "Action.on.show":"Acciones cuando se muestre el elemento",
   134  "Speech a phrase":"Pronuncia una frase",
   135  "Play an audio file":"Reproduce un fichero de audio",
   136  "Action.on.play":"Acciones cuando se reproduzca el elemento",
   137  "Play a video file":"Reproduce un fichero de video",
   138  "Play video from Youtube":"Reprodure un video desde youtube"
  132139 
  133140 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.