Mčtode de calibratge automātic

El mčtode de calibratge automātic permet ajustar la velocitat del punter utilitzant només moviments del cap.

Passos

La primera pantalla demana a l'usuari que mogui el cap horitzontalment per calcular la velocitat en l'eix de les X.

Quan el sistema hagi calculat la velocitat, li demanarā moure el cap verticalment per calcular la velocitat en l'eix de les Y.

Finalment, si el sistema ha detectat suficient moviment, podrā provar la velocitat del moviment i confirmar si accepta, cancel·la o desitja repetir el procediment.

Tornar a l'inici