SÍMBOLS

1.   Caracterització
Els símbols són un tipus d'abreviacions científiques o tècniques per mitjà dels quals amb una o més lletres es representa una paraula o un sintagma. Són de caràcter internacional, de manera que no sempre hi ha una coincidència entre les lletres del símbol i la paraula representada.
› Au                                    ›                              or
› km                                   ›                              quilòmetre

Com a característiques formals dels símbols diferenciadores de les abreviatures, tenim que els símbols poden escriure's amb majúscula, amb minúscula o amb una combinació d'ambdós tipus de lletra, però sempre amb la mateixa grafia; no porten mai punt final, i no tenen variació de nombre.

2.   Llista de símbols

PARAULA O EXPRESSIÓ SÍMBOL
ampere A
amplitude modulation (modulació d'amplitud) AM
àrea a
atmosfera atm
atto- a
byte b
candela cd
cavall de vapor CV, HP
centi- c
centilitre cl
centímetre cm
centímetre cúbic cm3, cc
centímetre quadrat cm2
deca- da
deci- d
decibel dB
decigram dg
decilitre dl
decímetre dm
est E
estereoradian sr
est-nord-est ENE
est-sud-est ESE
exa- E
freqüència modulada FM
giga- G
gigabyte Gb
gram g
grau (geometria) º
grau centígrad (o Celsius) ºC
grau Fahrenheit ºF
grau Kelvin ºK
grau Réaumur ºR
habitant per quilòmetre quadrat h/km2
hectàrea ha
hecto- h
hectogram hg
hectolitre hl
hectòmetre hm
hertz Hz
hora h
hotel H
joule J
kelvin K
litre l, L
logaritme log
longitud l
medium ware (ona mitjana) MW
mega- M
megabyte Mb
megahertz MHz
metre m
metre cúbic m3
metre per segon m/s
metre quadrat m2
micro- µ
mil·li- m
mil·ligram mg
mil·lilitre ml
mil·límetre mm
milió M
milió de pessetes MPTA
minut (geometria)
minut (temps) min
mol mol
nano- n
nord N
nord-est NE
nord-nord-est NNE
nord-nord-oest NNO, NNW
nord-oest NO, NW
oest O, W
oest-nord-oest ONO, WNW
oest-sud-oest OSO, WSW
paràgraf §
per cent %
per mil
peta- P
pico- p
potència P
pressió p
quilo k
quilogram kg
quilohertz kHz
quilojoule kJ
quilòmetre km
quilòmetre per hora km/h
quilòmetre per segon km/s
quilòmetre quadrat km2
quilovolt kV
quilowatt kW
quilowatt hora kWh
quintar q
radian rad
revolució r
revolucions per minut rpm
segon (geometria)
segon (temps) s
short waves (ona curta) SW
sud S
sud-est SE
sud-oest SO, SW
sud-sud-est SSE
sud-sud-oest SSO, SSW
superfície S
tant per cent %
tant per mil
temperatura T
tera- T
tona t
tona mètrica tm
velocitat lineal v
volt V
volum V
watt W
weber Wb

_____
Vegeu també: