MENTRE / MENTRE QUE

La paraula mentre (o mentres) és una conjunció que significa 'durant el temps en què' i 'suposant que, posat cas que':
Mentre tu fas el llit, jo prepararé el desdejuni.
Mentre faces el que jo et diga, tot anirà bé.

En canvi, la locució conjuntiva mentre que (o mentres que) és una expressió adversativa que s'usa per a contraposar dos accions:
› El seu germà és molt estudiós, mentre que ell no ho és tant.
› Ella està treballant mentre que tu no fas res.