SENYALAR / ASSENYALAR

El verb senyalar expressa l'acció de fer o posar un senyal en una cosa, o de fer una ferida que deixe una cicatriu o un senyal:
He senyalat les faltes d'ortografia amb un cercle roig.
› Has de senyalar amb una creu les respostes correctes.
› L'agressor li senyalà la cara amb la navaixa.

El verb assenyalar, al seu torn, té un camp semàntic més ampli, i pot expressar l'acció de mostrar o designar algú o alguna cosa amb el dit o fent qualsevol altre senyal:
› No assenyales ningú amb el dit, que això és de mala educació.
› També significa 'dir, declarar, afirmar':
› El cap de l'oposició ha assenyalat que l'esperada reactivació econòmica no s'ha produït.

Pot fer referència a l'acció de determinar una data:
› Ja han assenyalat la data del referèndum.

I, finalment, indica que alguna cosa és indici d'una altra:
› Estos núvols assenyalen pluja.