PAS

Esta partícula negativa sempre apareix combinada amb l'adverbi no i pot usar-se en els casos següents: