LA PREPOSICIÓ VERS

Esta forma té les variants envers i devers. Esta última només adopta els dos primers significats: