ELS RELATIUS

1. Funcions
Els pronoms relatius poden exercir una doble funció: d'una banda, es comporten com a nexes enllaçant oracions, i, d'una altra, poden subsbtituir un element ja conegut, que rep el nom d'antecedent.

El valencià disposa de quatre pronoms relatius invariables: que, què, qui i on, i un de variable: el qual, la qual, els quals i les quals.

2. El relatiu àton que
Substituïx persones o coses. Dins de l'oració pot exercir les funcions de subjecte, complement directe i complement circumstancial de temps:
› La xica que acaba d'arribar és la meua germana.
› Acabe de veure el cotxe que t'has comprat.
› Després parlarem de les persones que ho van fer.
› El dia que vingues parlarem de l'augment de sou.

3. El relatiu tònic què
S'usa sempre precedit de preposició i fent referència a coses:
› Hem vist l'anunci de què parlàrem l'altre dia.
› La ploma amb què escric me l'he comprada enfront de ma casa.
› No han vingut les persones a què et referixes.
› Esta és la cafeteria en què ens vam trobar.

4. El relatiu tònic qui
S'usa per a fer referència a persones i sempre va precedit de preposició:
› Ha vingut l'amic de qui et parlava.
› No conec els amics amb qui te'n vas de viatge.
› El xiquet per qui preguntes se n'ha anat.
› La persona a qui et referixes ja va morir.

En les oracions de relatiu substantives s'usa sovint precedit dels mots el, la, aquell, aquella, tothom, etc.:
› Qui no vullga pols que no vaja a l'era.
› El qui ha fet això és un geni.
› Tothom qui va anar a la reunió s'ho va passar bé.
› Aquells qui ho faran millor obtindran el premi.

5. El relatiu adverbial on
Exercix la funció de complement circumstancial de lloc, i és equivalent a les formes en què i a què:
› Esta és la casa on vam passar el cap de setmana.
› La carretera per on vinguérem estava en males condicions.
› Ara passem al plató de televisió des d'on emeten el concurs.
› El pou d'on traiem l'aigua s'ha assecat.

6. El relatiu compost qual
Este pronom relatiu va sempre precedit de l'article definit i té variació de nombre: el qual, la qual, els quals, les quals. Pot substituir el relatiu àton que en les oracions explicatives, i els relatius tònics què i qui en qualsevol tipus d'oració:
› El meu germà, el qual és economista, està desocupat.
› L'empresa de la qual parlàvem ha fet fallida.
› Les adreces, les quals vam perdre, eren al calaix del mig.
› L'escriptor al qual van fer l'homenatge és d'Alcoi.

Amb certes preposicions tòniques és obligatori l'ús del relatiu el qual:
› La sentència contra la qual es recorre és totalment injusta.
› El dia durant el qual no hi hagué electricitat fou dilluns passat.
› La casa dins la qual he sentit soroll és la de la porta verda.
› El problema sobre el qual vam parlar encara no s'ha resolt.

Precedit de la preposició de, el relatiu compost pot equivaldre a un possessiu, i en este cas funciona com un complement del nom i se situa darrere del substantiu que complementa:
› És un projecte de la viabilitat del qual dubte bastant.
› És la xica amb el germà de la qual vaig a classe.
› Pere és d'un poble el nom del qual no recorde.
› Viu en una casa al jardí de la qual hi ha una font.

Finalment, hi ha també les formes de relatiu neutre la qual cosa i cosa que. Estes formes, que només s'usen en les oracions explicatives, poden anar precedides o no de preposició, i l'antecedent està constituït per una oració sencera:
› No ha superat la prova, per la qual cosa haurà de tornar-se a examinar.
› Hi ha unanimitat, la qual cosa indica que no cal tornar a discutir sobre el tema.
› He perdut les entrades, cosa que significa que no podré anar al cinema.
› Hui no ha vingut Emili, cosa que és molt estranya.