LA REPRESENTACIÓ DEL FONEMA /G/: LES GRAFIES G I GU

El fonema velar oclusiu sonor /g/ es pot representar per mitjà de les grafies g i gu, segons les normes següents:

a
)  Es representa amb g davant de les vocals a, o, u, o quan va seguida de les consonants líquides l o r:
› garatge, vaga, govern, cogombre; guardó, gust; glop, aglà; groc, agre.

b)  Es representa amb gu davant de les vocals e, i:
› guerra, ceguetat; guitarra, seguir.
_____
Vegeu també: