LA REPRESENTACIÓ DEL FONEMA /Z/: LES GRAFIES S I Z

El fonema alveolar fricatiu sonor /z/ es representa per mitjà de les grafies z o s, segons les normes següents:

a)  S'escriu za principi de mot i entre consonant i vocal: zebra, zinc, zona, zulu; alzinar, aranzelari, donzell, esmorzar.

EXCEPCIONS
: S'escriuen amb s els derivats i compostos de fons, dinsi trans:enfonsar, endinsar, transacció, transigir, transistor i transitable.

b
)  S'escriu s entre vocals: bellesa, cosa, revisió, usos.

EXCEPCIONS
: Es representa amb z en posició intervocàlica en els casos següents:

_____
Vegeu també: