LES GRAFIES B i P EN POSICIÓ FINAL

En posició final de síl·laba i de mot, s'han d'utilitzar les grafies b i p d'acord amb les normes següents:

a)  A principi de paraula s'escriuen amb b les síl·labes ab-, abs-, ob-, obs-, sub-, subs-: absent, abstenir-se, obcecació, obstacle, subclasse, substantiu.

EXCEPCIONS
: Apnea, apte, aptitud, optar, opció, òptica, òptim, optometria i optrònica.

b
)  A principi de paraula s'escriu amb p la síl·laba cap-: capblanc, capçal, capdavanter, cappont.

EXCEPCIONS
: Cabdal, cabdell i cabdill.

c
)  En posició medial s'escriu pdavant de les grafies c, s, n i t:egipci, àpside, hipnòtic, repte; i b davant de d: cobdícia, hebdomadari, molibdé, rabdologia.

EXCEPCIONS
: Dissabte, dubte i sobte.

d
)  En paraules agudes en què el fonema /p/ està precedit de vocal, s'escriu normalment p:antílop, cep, galop, grup.

EXCEPCIONS
: S'escriuen amb b els substantius adob, aljub, baobab, bínub, bob, bub-bub, cab (mena de carro'), carib, club, cob, cub, efeb, enceb, esnob, gàlib, íncub, jub (aljub'), nabab, pub, teb, tub, videoclub, zub-zub.

e
)  En paraules agudes en què el fonema /p/ està precedit d'una altra consonant o en les planes quan va precedit de vocal, s'escriu b o p segons la grafia que presenten els derivats:

calb                                   <                              calbesa
destorb                             <                              destorbar
àrab                                   <                              arabesc
xenòfob                            <                              xenofòbia

Però:
camp                                 <                              camperol
llamp                                 <                              llampec
amètrop                            <                              ametropia
pòlip                                  <                              poliper

_____
Vegeu també: