LES GRAFIES J, G I TJ, TG

En el valencià general, tant les consonants simples j i g,com els dígrafs tj i tgrepresenten el fonema palatal africat sonor.

1.  Les grafies simples j, g

S'escriu j davant de les vocalsa, o, u:jaqueta, passejar; bajoca, jove; dejuni, justícia.

S'escriu g davant de les vocals e, i:gel, mengem, veges; àgil, enginyer, girar.

EXCEPCIONS
: Per raons etimològiques, s'escriu j davant de e:


2.  Els dígrafs tj, tg


Els dígrafs tj i tg només poden presentar-se en posició intervocàlica. Paral·lelament a les corresponents grafies simples, s'escriu tj davant de les vocals a, o, u,i tgdavant de e, i.

1.  Així, s'escriuen amb tj:

a)  Els verbs allotjar, assetjar, avantatjar, desembalatjar, desitjar, embotjar, encalitjar, encoratjar, enferritjar-se, enfotjar, engatjar, ensitjar, ensutjar, enutjar, espitjar, estatjar, estotjar, farratjar, fogatjar, formatjar, fotjar, homenatjar, hostatjar, jutjar, llimutjar, metjar, natjar, petjar, pitjar, rebutjar, remitjar, sotjar, trepitjar, ultratjar i viatjar.

b
)  Els mots aritja, bassetja, borratja, botja, bromitja, calitja, coïtja, corretja, ferritja, fetjut, fotja, llebetjol, lletja, llimutja, llitja, llotja, mabritjol, mitjà, natja, oratjol, petja, pitjor, platja, politja, sitja, sutja, tremolitja ivirotja.

2.  S'escriuen amb tg:

a)  Els mots acabats amb el sufix -atge:abordatge, adobatge, aliatge, ameratge, ancoratge, arbitratge, aterratge, avantatge, bagatge, boscatge, camuflatge, carruatge, companatge, coratge, curtmetratge, doblatge, dragatge, embalatge, embenatge, engranatge, esclavatge, espionatge, etiquetatge, fitxatge, formatge, garatge, imatge, llargmetratge, muntatge, paisatge, salvatge i viatge.

b
)  Els mots acabats amb la terminació -etge:fetge, heretge, metge, petge i setge.

c
)  Altres mots com ara col·lotge, ferotge, fotgera, jutge, rellotge i sutge.

_____
Vegeu també: