LES GRAFIES R I RR

El fonema alveolar vibrant pot ser múltiple o simple: mirra/mira. El simple es representa sempre mitjançant la grafia r; el múltiple pot ser representat mitjançant les grafies r o rr, segons les normes següents:

1.  S'escriu r:

a)  A començament de mot: rabosa, reblanir, ritual, rossinyol.
b)  Obrint síl·laba, quan l'anterior acaba en consonant: conrear, enrere, Enric, folrar.


2.
  S'escriu rr entre vocals: barranc, esquerra, narració, terra.

EXCEPCIONS: S'escriu r entre vocals en els casos següents: