EL DÍGRAF TZ

El dígraf tzrepresenta habitualment el grup fonemàtic alveolar africat sonor /dz/. Els mots més usuals en què apareix este dígraf són:

a)  Alguns numerals:dotze, tretze, setze.

b
)  Mots com ara agutzil, alatzà, algutzir, assutzena, atzabeja, atzagaia, atzar, atzavara, atzeituní, atzembla, atzenetí, atzerola, atziac, atzucac, atzur, atzuvià, batzac, batzoles, betza, betzef, betzol, bitzac, botzina, butza, esbotzar, etzibar, gatzara, gatzoll, gatzoneta, gotzo, guitza, hertzià, horitzó, lapislàtzuli, latzurita, llàtzer, magatzem, metzina, putzolana, ràtzia, sutze, terratzo.

c
)  Els verbs formats amb el sufix -itzar(i els derivats -itzador, -ització, itzable):aguditzar, caracteritzar, formalitzar, popularitzar.

REMARCA
: En els mots d'este últim apartat, la grafia tzes pronuncia habitualment com a alveolar fricativa sonora /z/.

_____
Vegeu també: