LA SÍL·LABA

1. Conceptes generals
S'anomena síl·laba el conjunt de sons produït en una sola emissió fònica. La síl·laba es constituïx al voltant d'un nucli, que està format sempre per una vocal, de manera que esta és l'element imprescindible perquè hi haja síl·laba.

Segons el nombre de síl·labes, les paraules es classifiquen en monosíl·labes, si només tenen una síl·laba (cas, vent), i polisíl·labes, si en tenen més d'una. Al seu torn, les paraules polisíl·labes poden ser bisíl·labes,si tenen dos síl·labes (pin-zell, ro-ba); trisíl·labes, si en tenen tres (hos-pi-tal, lli-bre-ter), itetrasíl·labes,si en tenen quatre (ar-qui-tec-te, ve-lo-ci-tat).

En les paraules polisíl·labes hi ha una síl·laba que es pronuncia amb més força que les altres, que rep el nom de tònica, mentres que les altres s'anomenen àtones. Així, en la paraula ca-mi-sa, la síl·laba tònica és -mi-, i les àtones, ca- i -sa.
Els mots polisíl·labs, segons la posició que hi ocupa la síl·laba tònica, es classifiquen en aguts, quan la síl·laba tònica és l'última (ar-ròs, pa-per); plans, quan la síl·laba tònica és la penúltima (ci-re-ra, re-tau-le), i esdrúixols, quan la síl·laba tònica és l'antepenúltima (èx-ta-si, -mi-a).

2. La separació sil·làbica
La separació sil·làbica de les paraules, necessària a efectes prosòdics i ortogràfics, seguix les normes següents:

a
)  S'han de separar els dígrafs o lletres compostes següents:

rr         car-rer                               tl          vet-la
ss        pas-sar                             tll         rot-llo
sc        es-ce-na                           tm        set-manal
l·l          vil-la                                   tn         cot-na
tj          jut-jat                                  tz         set-ze
tg         fet-ge                                 mm     im-mers
tx         pit-xer                                nn        in-nocent

b)  No s'han de separar mai els dígrafs o lletres compostes següents:

gu        an-ti-gui-tat                       ny        pe-nya
qu        pi-quet                               ig         ba-teig
ll           pe-lle-ter

c)  S'han de separar els elements que integren una paraula composta:

ad-herir                    »             i noa-dherir
ben-estar                 »             be-nestar
des-encolar             »             de-sencolar
en-aiguar                 »             e-naiguar
in-expert                   »             i-nexpert
mil-homes               »             mi-lhomes
vos-altres                »             vo-saltres

d)  No s'ha de deixar cap lletra sola a final o a començament de ratlla:

d'a-legria                 »             i nod'-alegria
l'à-nec                      »             l'-ànec
apren-dre                »             a-prendre
histò-ria                    »             històri-a

_____
Vegeu també: