ORDE

En el sentit d'‘agrupació religiosa’, es considera un genèric i s'escriu amb minúscula. Pel que fa al nom de l'orde, s'escriu en majúscula només quan constituïx una denominació específica:
› Pertanyia a l'orde del Temple.
› Estos terrenys pertanyien a l'orde de Montesa.
› Va ser comanador de l'orde de Calatrava.

En canvi, s'escriu en minúscula, quan es tracta d'un adjectiu, i també el mot sant quan precedix el nom propi de l'orde:
› Pertanyia a l'orde dels templers.
› En este convent hi ha religiosos de l'orde de sant Francesc, o orde dels franciscans.

_____
Vegeu també: