ADMINISTRACIÓ

S'escriu amb majúscula quan s'usa com a nom propi de la institució (o del conjunt d'institucions) corresponent, vista com a ens únic i individualitzat entés en un sentit abstracte. Si porta un adjectiu concretitzador, este s'escriu en minúscula:
› El Ministeri de Justícia depén de l'Administració de l'Estat.
› L'Administració pública servix amb objectivitat els interessos generals.
› L'Administració autonòmica vetlarà per la conservació del nostre patrimonic cultural i artístic.
› Treballa en l'Administració local.

S'escriu amb minúscula quan s'usa com a nom comú comptable:
› Les administracions públiques actuen i es relacionen d'acord amb el principi de lleialtat institucional..
› Cada administració pública establirà un registre general.
› L'administració autonòmica corresponent a cada una de les comunitats autònomes assumirà les competències que li corresponguen segons els seus estatuts d'autonomia.
› Les administracions espanyola i francesa han signat un acord contra el terrorisme.
› L'administració espanyola ha signat amb la francesa un acord contra el terrorisme.

_____
Vegeu també: