INSTITUCIONS I ORGANISMES

S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que formen part del nom d'un organisme o institució, incloent-hi el genèric quan forma part de la denominació convencional fixada:
› El president de la Generalitat va inaugurar aquesta exposició.
› La Conselleria d'Indústria i la Universitat Politècnica han firmat un conveni de col·laboració.
› La Diputació d'Alacant ha publicat les ajudes per a potenciar el turisme rural.
› La Institució Valenciana d'Estudis Avançats ha donat a conéixer el seu programa d'actuacions.
› L'Ajuntament d'Elx ha decidit fer la circumval·lació que tenia projectada.

S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx un nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:
› La Universitat de València és una institució destinada a l'ensenyament universitari. (...) La Universitat té autonomia administrativa, i es regix per mitjà dels seus propis òrgans de direcció.

Però s'escriuen amb minúscula els genèrics determinats per un possessiu, per un demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta conselleria, la conselleria competent, la nostra universitat, l'esmentat ministeri, l'ajuntament del meu poble..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó de noms comuns amb el significat lèxic usual. Igualment s'escriuen amb minúscula els substantius o locucions nominals que no formen part d'un nom propi, sinó que s'usen en sentit genèric com a substantius comptables, tant quan s'usen en singular com en plural, o bé els genèrics en plural comuns seguits de la part específica dels noms:
› El nostre municipi necessita dos col·legis públics i un institut d'ensenyament secundari.
› En aquella conselleria hi ha quatre direccions generals i una secretaria autonòmica.
› La universitat és una institució autònoma.
› Pròximament s'estudiaran les competències de cada diputació.
› Les conselleries d'Indústria i Sanitat col·laboraran estretament en el projecte.
› Tots els ajuntaments de la comarca treballen per crear una mancomunitat.

També s'escriuen amb minúscula les denominacions genèriques coreferents que no constituïxen un nom propi:
› Alguns membres de la corporació municipal s'han oposat al projecte.

Alguns substantius genèrics que es referixen a noms d'organismes o institucions (ajuntament, ministeri, universitat, conselleria... tenen també com una de les accepcions la d'edifici on es troba la dita institució. Quan el referent és el mateix edifici, i no la institució, estos genèrics s'escriuen amb minúscula:
› L'ajuntament de València té també un gran valor arquitectònic.
› Podem anar a la conselleria d'Hisenda a peu.

En canvi, en altres casos no existix el dit valor lèxic, i s'usa el mateix nom de l'organisme (en majúscula) en un sentit metonímic com a nom del lloc:
› Té el despatx al costat de la Direcció General de Personal.

 

_____
Vegeu també: