UNIVERSITAT

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'alguna institució:
› Fa un màster a la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo.

S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx el nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:
› La Universitat convocarà noves places de professor. (Es referix a una universitat concreta; expressió abreujada en lloc de, per exemple, la Universitat de València).

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta universitat, la nostra universitat, l'esmentada universitat..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› La nostra universitat convocarà noves places de professor.

Igualment s'escriu amb minúscula quan funciona com a substantiu comptable en sentit genèric, tant quan s'usa en singular com en plural, o bé els genèrics en plural comuns seguits de la part específica dels noms:
› Cada universitat té autonomia per a regir-se de conformitat amb els seus estatuts.
› Les universitats de València i Alacant han organitzat conjuntament unes jornades sobre les diverses interpretacions de la mecànica quàntica.

Igualment s'escriu amb minúscula quan s'usa en un sentit general, o quan es referix a l'edifici o conjunt d'edificis on es troba la institució:
› És una professora d'universitat.
› Són amics de la universitat.
› A la universitat vaig sempre amb bici.
_____
Vegeu també: