ÒRGANS

S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric, quan formen part de la denominació d'un òrgan concret individualitzat:
› S'ha renovat la Junta Directiva de l'Ateneu Mercantil.
› Forma part del Consell de Direcció de l'Institut Valencià d'Art Modern.
› La Comissió d'Esports aprovà la realització del torneig.

S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx un nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:
› La qüestió s'ha discutit en la Comissió Gestora. (Es referix a la comissió gestora d'una entitat concreta, tractada de manera individualitzada.)
› El tema es decidirà en la Junta General d'Accionistes (Es referix a la junta general d'accionistes d'una societat concreta.)

Però s'escriuen amb minúscula els genèrics determinats per un possessiu, per un demostratiu o una altra expressió amb valor anafòric amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: el nostre consell de direcció, esta junta directiva, l'esmentada comissió gestora, la conselleria competent..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó de noms comuns amb el significat lèxic usual. Igualment s'escriuen amb minúscula els substantius o locucions nominals que no formen part d'un propi, sinó que s'usen en sentit genèric com a substantius comptables, tant quan s'usen en singular com en plural, o bé els genèrics en plural comuns seguits de la part específica dels noms:
› Això es dedirà en la pròxima junta general d'accionistes. (Es referix a la pròxima reunió de la Junta General d'Accionistes, no a l'organ com a tal; per això no és un nom propi i s'escriu en minúscula.)
› Els ateneus tenen una junta directiva.
› Les secretaries generals de les conselleries d'Economia i Indústria han redactat dos circulars que afecten el personal laboral.
› S'han constituït dos nous servicis a les Corts.
› Els treballs en comissió són molt enriquidors.

 

_____
Vegeu també: