COMISSIÓ

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› Tractaran la qüestió en la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats.
› La Comissió d'Assumptes Exteriors ha sol·licitat explicacions al ministre, però este ha indicat que el seu departament no és competent en la matèria i que, per tant, no té sentit una compareixença davant de la Comissió.

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta comissió, la nostra comissió, l'esmentada comissió..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› No té sentit una compareixença davant d'esta comissió.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Formarem una comissió que gestione els temes pendents.

_____
Vegeu també: