COMITÉ

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom propi d'un organisme, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› El Comité de Cítrics ha avaluat les pèrdues. El Comité ha reclamat que es declare zona catastròfica.
› Hui hi ha reunió del Comité de Direcció. (Es referix al comité de direcció d'una empresa concreta.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este comité, el nostre comité, l'esmentat comité..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› L'esmentat comité ha reclamat que es declare zona catastròfica.
› Hui hi ha reunió del comité de direcció de la meua empresa.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Organitzarem un comité per a estudiar detingudament el tema.

_____
Vegeu també: