CONGRÉS

El nom d'un congrés, com a activitat organitzada amb una duració limitada, s'escriu entre cometes quan el genèric no forma part del nom fixat de l'activitat, nom que s'escriu amb majúscula només en la paraula inicial (a part dels noms propis que eventualment integre). En este cas, el mot congrés s'escriu en minúscula:
› Vol participar en el congrés "Escola i família".

En canvi, quan el genèric forma part integrant del nom, este nom s'escriu sense cometes i amb majúscula en tots els substantius i adjectius, incloent-hi el genèric:
› Pensa anar al Tercer Congrés d'Oftalmologia.
› Ha participat en el IV Congrés del Partit Liberal.

La paraula congrés s'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan:
› El Congrés dels Diputats espanyol té més de tres-cents membres.

S'escriu també amb majúscula el genèric que constituïx el nom propi abreujat i podria ser substituït en el mateix context pel nom complet; per exemple, quan és introduït per l'article definit:
› El Congrés ha rebutjat la moció de censura al president.

Però s'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric, o quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este congrés, el pròxim congrés, l'esmentat congrés..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual:
› Realitzaran un congrés per a donar a conéixer els últims avanços en cirurgia ocular.
› Això es va aprovar en l'anterior congrés del Partit.

_____
Vegeu també: