DEGANAT

S'escriu amb majúscula quan pertany a la denominació d'un òrgan, tant si es menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple, quan és introduït per l'article definit:
› Traslladarem la petició al Deganat de la Facultat de Filologia.
› El Deganat ha estudiat les sol·licituds de beques. (Es referix al deganat d'una facultat concreta.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este deganat, el nostre deganat, l'esmentat deganat..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› El deganat de la nostra facultat ha estudiat les sol·licituds de beques.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Cada facultat té deganat.

_____
Vegeu també: