DEPARTAMENT

S'escriu amb majúscula si forma part del nom d'un organisme, menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› Pertany al Departament d'Economia i Finances de la Facultat d'Econòmiques.
› El Departament ha contractat una nova professora. (Es referix a un departament d'una facultat d'una universitat concreta.

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este departament, el nostre departament, l'esmentat departament..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› El nostre departament ha contractat una nova professora.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Cada departament estructurarà les seues seccions.

_____
Vegeu també: