GABINET

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'algun òrgan o organisme, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› Treballa al Gabinet del Conseller.
› El conseller ha reunit els membres del Gabinet. (Es referix al gabinet del conseller d'una conselleria concreta.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este gabinet, el nostre gabinet, l'esmentat gabinet..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› El conseller ha reunit els membres del seu gabinet.
› Hui hi ha reunió del gabinet de direcció de la meua empresa.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› El president ha nomenat els membres del seu gabinet.

_____
Vegeu també: