GOVERN

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'algun òrgan, quan té com a referent l'òrgan constitït que té precisament eixa denominació, vist com a ens individualitzat:
› El president del Govern ha anat a visitar els afectats per l'explosió.
› El Govern és responsable davant les Corts Generals.
› El president del Govern és elegit pel Congrés dels Diputats.
› El Govern elabora els pressupostos de l'Estat i els sotmet a l'aprovació de les Corts Generals.
› Volen presentar una interpel·lació al Govern.
› El governador civil és el representant permanent del Govern en una província.

Però quan ens situem fora del marc en el qual s'usa com a ens individualitzat, en casos en què no no s'incidisca en la denominació concreta de l'òrgan, sinó que l'usem com a substantiu comptable comú amb el significat lexical de "direcció política", o "forma política segons la qual un estat és governat", s'escriu amb minúscula. També s’escriu en minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu: este govern, el nostre govern, l'esmentat govern..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› El govern central té unes competències exclusives recollides en la Constitució.
› El govern autonòmic vol impulsar la construcció d'una nova autopista.
› El president del govern espanyol ha visitat Finlàndia.
› Els governs de les comunitats autònomes tenen unes funcions assignades en els respectius estatuts d'autonomia.
› El govern d'Andalusia ha aprovat una llei contra la discriminació.
› El primer govern republicà va ser presidit per Alcalá Zamora.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Organitzaran un govern en l'exili.

_____
Vegeu també: