PLE

S'escriu amb majúscula quan forma part de la denominació d'un òrgan:
› El dia 15 d'abril es va reunir el Ple de l'Ajuntament de Dénia.

Però s'escriu amb minúscula quen no faça referència a l'òrgan concret, o quan s'use en sentit genèric. Especialment, quan va acompanyat per un possessiu, per un demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va amb un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este ple, el pròxim ple, el ple del pròxim mes..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó del nom comú amb el significat lèxic usual de reunió o de sessió:
› La moció s'ha debatut en este ple. (No es referix a cap òrgan, sinó a una sessió.)
› Els regidors poden reunir-se en ple o en comissions.

_____
Vegeu també: