RECTORAT

S'escriu amb majúscula quan pertany a la denominació d'un òrgan concret, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› S'ha creat el Rectorat d'Estudiants de la Universitat Politècnica de València.
› Este tema és competència del Rectorat. (Es referix al rectorat d'una universitat concreta.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este rectorat, el nostre rectorat, l'esmentat rectorat..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› Això ha de decidir-ho el rectorat de la nostra universitat.
› Este rectorat ha emés un comunicat de denúncia davant dels atemptats terroristes.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› El rectorat és el màxim òrgan de direcció de les universitats espanyoles. (No es referix a cap rectorat en concret, sinó a tots els rectorats de manera general.)

_____
Vegeu també: