REGIDORIA

S'escriu amb majúscula quan pertany a la denominació d'un òrgan, tant si se’n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Elx ha organitzat un campionat de bàsquet.
› La Regidoria ha organitzat un campionat de bàsquet. (Es referix a una regidoria concreta d'un ajuntament concret.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta regidoria, la nostra regidoria, l'esmentada regidoria..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› La regidoria competent en matèria d'esports organitzarà un campionat de bàsquet.
› Esta regidoria organitzarà pròximament un campionat de bàsquet.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Cada regidoria haurà d'explicar en el Ple les activitats realitzades.

_____
Vegeu també: