REGISTRE

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan administratiu, tant si se'n menciona el nom complet com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› Treballa en el Registre Civil d'Alacant.
› Presentarem els documents en el Registre. (Es referix a un registre concret.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este registre, el nostre registre, l'esmentat registre..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› Has de presentar la documentació en el registre civil del teu municipi.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Cada conselleria té un registre d'entrada.

_____
Vegeu també: