SALA

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'una estança singular:
› La recepció tingué lloc a la Sala dels Espills.

També s'escriu amb majúscula quan forma part de la denominació d'un departament o òrgan, tant si se'n menciona el nom complet com si no (en este cas, precedida de l'article definit):
› És magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa.
› La Sala estudiarà l'assumpte.

Però s'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric, per exemple, precedida d'un possessiu, demostratiu o una altra expressió anafòrica, etc., ja que en estos casos manté el significat lexical de ‘secció administrativa o jurisdiccional d'un tribunal col·legiat’:
› L'esmentada sala estudiarà l'assumpte.

S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric amb el significat lèxic habitual d'estança en establiments educatius, culturals, etc.:
› Fan una reunió a la sala de professors de l'Escola Municipal de Jardineria.
› En el nou edifici construiran també una sala d'actes.

_____
Vegeu també: