SECCIÓ

S'escriu amb majúscula quan pertany a la denominació d'un òrgan, tant si se'n menciona el nom complet com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› L'han traslladat a la Secció de Llenguatges Específics.
› Ens hem reunit tots els membres de la Secció. (Es referix a una secció concreta d'un determinat organisme.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta secció, la nostra secció, l'esmentada secció..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› La secció en la qual treballa pertany a la Direcció General de Personal.
› Esta Secció té un volum de treball important.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› L'han nomenat cap de secció.
› Les seccions són els òrgans administratius en què es dividix un servici.

_____
Vegeu també: