SUBSECRETARIA

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› La Subsecretaria de Carreteres ha estudiat el projecte.
› El subsecretari ha convocat tots els treballadors de la Subsecretaria. (Es referix a una subsecretaria concreta.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta subsecretaria, la nostra subsecretaria, l'esmentada subsecretaria..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual:
› Esta subsecretaria redactarà una resolució sobre el tema.
› La nova subsecretaria depén directament del conseller.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› Hi ha una subsecretaria en cada ministeri.

_____
Vegeu també: