DIARIS

La paraula diari s'escriu amb minúscula:
› Ha comprat el diari Mediterráneo.

S'escriuen amb majúscula la inicial del títol i les inicials dels substantius i adjectius que componen el nom dels diaris. També s'escriuen en cursiva:
› Compra cada dia el diari El País.
› Ens hem subscrit al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
_____
Vegeu també: