EDICTE

S'escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula de tot el document:
› S'ha publicat l'Edicte de tancament al trŕnsit rodat del carrer de Baix.

S'escriu amb minúscula quan es fa referčncia al nom genčric d'un document mencionat abans, per mitjŕ d'expressions com este, l'esmentat, el dit, el mencionat, etc., i quan s'usa en sentit genčric:
› Este edicte inicia els treballs de la nova corporació.
_____
Vegeu també: