LLEI

S’escriuen amb majúscula tots els noms i adjectius que formen part de la denominació d’una disposició normativa que té caràcter i estructura de nom propi, tant si s’especifica el nom complet com si no:
› Pensen modificar la Llei de la Funció Pública.
› Ha d’estudiar la Llei de Procediment Administratiu (per Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú)

Però s’escriu només majúscula inicial en la primera paraula en els casos de denominacions descriptives amb formes com Llei per la qual..., Llei de modificació... (= que modifica...), Llei  reguladora (= de regulació..., que regula...), Llei d’aprovació... (= per la qual s’aprova...). Cal tindre en compte l’eventual existència de noms propis o noms d’altres documents en l’interior:
› Llei 21/2000, de 29 de desembre, per la qual es reconeix el dret a la informació concernent a la salut, l’autonomia del pacient i la documentació clínica.
› Llei 2/2006, de 23 de març, per la qual es crea el Consell General de Col·legis d’Òptics Optometristes.
› Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
› Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
› Llei 11/2005 de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei del Pla Hidrològic Nacional.
› Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

També s’escriu amb majúscula inicial el genèric llei quan va acompanyat pel número de disposició i l’any, tant si el nom del document apareix complet com si va únicament el genèric acompanyat de la dita referència numèrica.
› L’article tercer de la Llei 11/2005 establix que...

Pel que fa a la locució llei orgànica, rebrà el mateix tractament: majúscula en tots els noms i adjectius quan es tracte de nom propi (p. ex.: la Llei Orgànica del Poder Judicial; la Llei Orgànica de Règim Electoral General...), i minúscula inicial quan es tracte d’una denominació merament descriptiva sense referència al número i data:
› Llei orgànica per la qual es fixen les normes reguladores de protecció de dades de caràcter personal.

Però quan va seguida pel número de disposició i l’any, es considera que estes dades constituïxen, conjuntament amb el genèric, el nom propi del document, i s’escriuen amb majúscula els dos mots que precedixen el número i l’any, tant si apareixen complets els noms dels documents com si van únicament els genèrics acompanyats de la dita referència numèrica. Pel que fa als mots que segueixen, quan van expressos, el mes s’escriu amb minúscula, i la resta s’escriuen tal com faríem si no figurara el número; és a dir, amb majúscula tots els substantius i adjectius quan formen un nom propi, i amb minúscula quan es tracta d’expressions com pel / per la qual..., de modificació..., reguladora, que modifica, que regula, etc.
› Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.
› Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, per la qual es fixen les normes reguladores de protecció de dades de caràcter personal.
› En la Llei Orgànica 15/1999 s’establix que...

S’escriu amb minúscula quan es fa referència a la disposició legal sense mencionar-ne el nom:
› La mencionada llei regula les adopcions.

També s’escriu amb minúscula quan s’usa en sentit genèric:
› Hem de fer complir la llei.
_____
Vegeu també: