PROPOSICIÓ

Quan forma part de les locucions proposició de llei o proposició no de lleii va seguit per la denominació, s'escriu amb majúscula inicial:
› Proposició de llei de reforma de l'arrendament rural.

S'escriu amb minúscula quan no va seguida de la denominació específica:
› La mencionada proposició pretén regular els diversos tipus de contractes.

S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genčric:
› Hi ha proposicions de llei i proposicions no de llei.
_____
Vegeu també: