REIAL DECRET

Les denominacions de disposicions normatives encapçalades per locucions com reial decret, reial decret llei, reial decret legislatiu... solen tindre forma de denominacions descriptives del tipus com Reial decret pel qual..., Reial decret de modificació... (= que modifica...), Reial decret regulador (= de regulació..., que regula...), Reial decret sobre..., Reial decret d’aprovació... (= pel qual s’aprova...), Reial decret de convocatòria... (= pel qual es convoca...). Com en el cas de llei i decret, esta mena de denominacions s’escriuen amb majúscula només la paraula inicial quan no van davant de la referència numèrica:
› S’ha publicat el Reial decret de regulació de l’ús de les llengües oficials en el Senat.

Però quan figura el número de disposició i l’any, es considera que estes dades constituïxen, conjuntament amb el genèric, el nom propi del document, i s’escriuen amb majúscula tots els mots que precedixen el número i l’any. Pel que fa als mots que segueixen, quan van expressos, el mes s’escriu amb minúscula, i la resta s’escriuen tal com faríem si no figurara el número:
› Reial Decret 306/2007, de 2 de març, pel qual s’actualitzen les quanties de les sancions establides en el Text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Orde Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
› En el Reial Decret 306/2007 s’establix que...

S’escriuen amb minúscula quan no van seguides de la denominació específica, sinó amb un demostratiu o una altra expressió anafòrica:
› El mencionat reial decret s’ocupa de les senyalitzacions de les carreteres de l’estat.
› Cal modificar este reial decret.

També s’escriu amb minúscula quan s’usa en sentit genèric:
› S’ha redactat un reial decret per a regular les senyalitzacions de les carreteres de l’estat.
_____
Vegeu també: