PARE

Aplicat als religiosos, s'escriu amb minúscula:
› El pare Jaume és el prior del convent.

S'escriu amb majúscula només quan s'usa com a sobrenom de Déu:
› Hem de pregar al Pare Etern.
_____
Vegeu també: