ELS PARČNTESIS

Els parčntesis s'usen d'acord amb els criteris següents:

1. S'utilitzen per a intercalar en una frase informacions complementŕries, aclariments breus, referčncies, dades secundŕries, etc.:
› La LOGSE (Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu) pretén racionalitzar el sistema educatiu.
El pressupost d'enguany (230 milions de pessetes) resulta insuficient per a dur a terme totes les millores que s'havien projectat.
Decret 117/1991, de 26 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el barem general d'aplicació als concursos de mčrits per a la provisió de llocs de treball (DOGV núm. 1.577, de 2 de juliol de 1991).

2. Quan un parčntesi final coincidix amb coma, punt i coma o dos punts, estos signes de puntuació han d'anar com a norma fora i darrere del parčntesi:
› Esta qüestió va ser tractada en l'últim Ple (3-10-95), i aprovada per majoria absoluta.

Perň quan els parčntesis emmarquen un fragment entre punts, aleshores el parčntesi final es col·loca darrere del punt.
› Al final es va decidir ajornar la decisió per una propera reunió. (No m'agradava gens esta decisió, perň vaig haver de conformar-me, perquč estava en minoria.)
_____
Vegeu també: