EL PUNT I COMA

El punt i coma representa una pausa major que la de la coma i menor que la del punt, i s'usa en els casos següents:

1. Per a separar grups d'elements en enumeracions llargues o complexes i que ja contenen comes. En estos casos, davant de les conjuncions i, o i ni no s'ha de posar punt i coma sinó coma:
› Hi assistiren la directora general, Sra. Melià; el secretari de la Comissió, Sr. Dalmau, i el primer vocal de la Comissió, Sr. Grau.

2. Per a separar oracions completes juxtaposades relacionades pel significat, és a dir, fragments formats per una clàusula principal (on pot estar elidit el verb) i les seues subordinades, quan entre estos fragments no hi ha cap nexe de coordinació (i, o, ni, però, sinó...) o de subordinació:
› Morfològicament, els quantitatius poden ser variables o invariables; dins dels variables, n'hi ha que només tenen flexió de nombre i n'hi ha que presenten la flexió completa.
› Els alumnes arribaran a les nou; els professors arribaran mitja hora abans.
› Els alumnes arribaran a les nou; els professors, mitja hora abans.

Recordem que, quant a l'estructuració jeràrquica dels fragments, l'últim punt i coma (o l'únic, si només hi ha dos oracions) pot ser substituït per coma + i:
› Els alumnes arribaran a les nou, i els professors, mitja hora abans.

3. Si alguna de les oracions està encapçalada per algun element que calga separar amb coma, com ara per tant, és a dir, en fi, ara bé, en resum, tot i això, finalment, a més a més, així mateix, en efecte, així mateix, per tant, en definitiva, en tot cas, en este cas, en qualsevol cas, o siga, per exemple, al contrari, sens dubte, en canvi, per fi, en fi, en primer lloc, pel que sembla, en realitat, de tota manera, probablement, lamentablement, com déiem ahir, per dir-ho d'una altra manera, d'una banda..., d'una altra banda...,  pel que fa a..., quant a..., respecte a..., davant del dit element es posa també punt i coma si no hi ha cap conjunció coordinant.
› L'informe de la Comissió Tècnica és negatiu; no obstant això, si s'esmenen les deficiències detectades, hi ha la possibilitat que es revise l'expedient.

Igualment que en el punt anterior, el punt i coma pot ser substituït per coma + i:
› Volíem anar al concert; per tant, vam anar a comprar les entrades.
› Volíem anar al concert, i, per tant, vam anar a comprar les entrades.

Però, en casos senzills, es pot prescindir d'alguna de les comes, segons convinga:
› Volíem anar al concert, i per tant vam anar a comprar les entrades.
› Volíem anar al concert i, per tant, vam anar a comprar les entrades.
_____
Vegeu també: