Ajuda de SALT

Este apartat conté la informació lingüística necessària per a resoldre els dubtes que poden sorgir a l’hora d’expressar-se en valencià, tant per escrit com oralment.

En primer lloc, es poden consultar els aspectes lexicogramaticals més importants del valencià, que s’inclouen en els apartats Gramàtica i Doblets lingüístics.

En segon lloc, hi ha informació sobre els aspectes ortotipogràfics, de traducció i d’estil, formada pels apartats Majúscules i minúscules, Criteris de traducció, Normes de citacions bibliogràfiques, Tipus de lletra, Signes de puntuació, Abreviacions, Tractaments i Toponímia.

Esta informació es pot consultar seleccionant l’apartat que ens interessa en l’arbre de contingut que es troba en la part esquerra de la pantalla o bé a través del buscador, escrivint directament el terme que volem consultar.