AJUDA SALT
Gramàtica
Doblets lingüístics
Majúscules i minúscules
    Accidents geogràfics
    Activitats acadèmiques
    Animals
    Associacions
    Astres
    Càrrecs
    Categories legals
    Celebracions litúrgiques
    Competicions esportives
    Demarcacions territorials
    Dependències d'edificis
    Designacions sinònimes
    Dies de la setmana
    Dinasties
    Divinitats i sers sobrenaturals
    Documents acreditatius
    Documents i reunions històrics
    Edats històriques
    Edificis
    Empreses
    Eres geològiques
    Espais celestials
    Establiments comercials
    Estacions de l'any
    Festivitats
    Fets històrics singulars
    Formes de govern i noms geopolítics
    Funció demarcativa
    Infraestructures
    Institucions i organismes
    Mesos
    Moviments artístics i religiosos
    Obres artístiques i literàries
    Obres audiovisuals
    Obres musicals
    Oracions
    Òrgans
       alcaldia
       claustre
       comissió
       comité
       congrés
       consell
       deganat
       departament
       direcció
       divisió
       fiscal
       gabinet
       govern
       junta
       negociat
       ple
       rectorat
       regidoria
       registre
       sala
       secció
       secretaria
       senat
       servei
       síndic
       subdirecció
       subsecretaria
       vocalia
    Parts genèriques de documents
    Períodes històrics
    Premis
    Publicacions periòdiques
    Punts cardinals
    Referències descriptives de documents
    Teories i principis científics
    Títols de documents
    Títols nobiliaris
    Titulacions acadèmiques
    Topònims geoturísitics
    Topònims urbans
    Tractaments eclesiàstics
    Tractaments protocol·laris
    Unitats armades
    Vents
    Diversos
Criteris de traducció
Normes de citacions bibliogràfiques
Tipus de lletra
Signes de puntuació
Abreviacions
Tractaments
Toponímia